نقش اشتیاق، رضایت مندی از نیازها و تضاد در ادراک تحلیل رفتگی ورزشکاران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش اشتیاق، رضایتمندی از نیازها و تضاد در ادراک تحلیل رفتگی ورزشکاران بود.

روش‌شناسی: 

پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بود که داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری این تحقیق را تمام بازیکنان والیبال 13 تا 17 سال شهر تهران تشکیل داد که تعداد آن ها 295 نفر بوده است که نمونه آماری به صورت تمار شمار انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه های اشتیاق (والرند و همکاران، 2003)، رضایتمندی از نیازها در ورزش لوپز و والرند (2020)، تضاد والرند و همکاران (2010)، تحلیل رفتگی ورزشکار رادک و اسمیت (2001) استفاده شد.

یافته‌ها: 

نتایج نشان داد که اشتیاق سازگار بر تضاد در ورزشکاران تاثیر منفی معنادار دارد. در حالی که اشتیاق سازگار بر رضایت مندی از نیازها در ورزشکاران تاثیر مثبت معنادار دارد. هم چین، اشتیاق افراطی بر تضاد در ورزشکاران تاثیر مثبت معنادار دارد. در حالی که اشتیاق افراطی بر رضایت مندی از نیازها در ورزشکاران تاثیر منفی معنادار دارد. علاوه بر این، تضاد بر تحلیل رفتگی در ورزشکاران تاثیر مثبت معنادار دارد. رضایتمندی از نیازها بر تحلیل رفتگی در ورزشکاران تاثیر منفی معنادار دارد.

نتیجه‌گیری: 

نیازهای بنیادین روان‌شناختی باید به عنوان انرژی لازم برای کمک به درگیری فعال با محیط، پرورش مهارت ها و رشد سالم در نظر گرفته می شود؛ زیرا وقتی بازیکنان از حضور در تمرینات و مسابقات انرژی مثبت تر دریافت کنند و تمایل به تعاملات فعال تر در محیط های تمرینی و مسابقات داشته باشند در این حالت میزان تحلیل رفتگی آن ها کاهش می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
359 تا 371
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538724 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!