فهرست مطالب

نشریه مطالعات جامعه شناختی در ورزش
سال دوم شماره 4 (پیاپی 5، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کمال جوانمرد صفحات 345-358
  هدف

  " مارسل موس"به اعتقاد اصحاب علوم اجتماعی فاتح سرزمین جدید جامعه‏شناسی ورزش است؛ سرزمینی که در آن، انسان محصول بدن خویش خوانده می‏شود و تصور بر آن است که کلیه‏ی تکنیک‏ها و فنون بدن، بازتاب ایستارها و ساختارهای اجتماعی و برآیند بستر فرهنگی بوده و حرکات کالبدی با فرهنگ و نظام اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد. مارسل موس، فاتح سرزمینی است که طلیعه‏ دار ورود علم اجتماعی به عرصه‏ ی فعالیت‏های بدن و همچنین بازی و رویدادهای ورزشی است تا بدین وسیله، بنیان جامعه‏ شناسی ورزش را پی افکند. هدف از این مقاله بررسی و بازشناسی اندیشه های این جامعه شناس کلاسیک در حوزه ورزش و بازی و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی این پدیده ها است.

  روش شناسی:

   روش تحقیق این مطالعه بر اساس ماهیت موضوع از نوع اسنادی است و به تبع آن از فن کتابخانه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

  یافته ها

  در این نوشتار، نخست نگاهی گذرا به زندگی و آثار مارسل موس، جامعه‏شناس فرانسوی شده، سپس کاربست اندیشه‏های اجتماعی او در زمینه‏ی بازی و ورزش تشریح شده و بن‏مایه‏های افکار وی در زمینه‏ی علم نوظهور جامعه‏شناسی ورزش مورد بررسی قرار گرفته است. آن‏گاه به تبیین شالوده‏ی نظریه‏های وی در مورد واقعیت‏های اجتماعی تام از جمله بازی‏ها و ورزش با تاکید بر مقاله‏ی "فنون بدن" نظری افکنده و به طبیعت انسان و جنس فنون کالبدی و همچنین عواطف آدمی که همگی رنگ و بوی فرهنگی دارد و از عنصر مشترک جامعه‏شناختی به نام "عادت‏واره" پیروی می‏کند، پرداخته‏ شده است. سرانجام تحلیل بازی‏ها با استفاده از رسم اقوام ابتدایی به نام "پتلاچ" که مارسل موس آن را از بومیان سواحل شرقی به عاریت گرفته، انجام شده است.

  نتیجه گیری

  مارسل موس مدعی شده بر اساس این رسم، انگیزه و هدف انسان از بازی نه صرفا سود و منفعت مالی، بلکه اهداف غیراقتصادی از جمله تحکیم روابط و ارتقا جایگاه و منزلت اجتماعی بوده است.

  کلیدواژگان: مارسل موس، جامعه شناسی ورزش، فنون بدن، عادت واره، پتلاچ
 • رضا نیک بخش صفحات 359-371
  هدف

  هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش اشتیاق، رضایتمندی از نیازها و تضاد در ادراک تحلیل رفتگی ورزشکاران بود.

  روش‌شناسی: 

  پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بود که داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری این تحقیق را تمام بازیکنان والیبال 13 تا 17 سال شهر تهران تشکیل داد که تعداد آن ها 295 نفر بوده است که نمونه آماری به صورت تمار شمار انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه های اشتیاق (والرند و همکاران، 2003)، رضایتمندی از نیازها در ورزش لوپز و والرند (2020)، تضاد والرند و همکاران (2010)، تحلیل رفتگی ورزشکار رادک و اسمیت (2001) استفاده شد.

  یافته‌ها: 

  نتایج نشان داد که اشتیاق سازگار بر تضاد در ورزشکاران تاثیر منفی معنادار دارد. در حالی که اشتیاق سازگار بر رضایت مندی از نیازها در ورزشکاران تاثیر مثبت معنادار دارد. هم چین، اشتیاق افراطی بر تضاد در ورزشکاران تاثیر مثبت معنادار دارد. در حالی که اشتیاق افراطی بر رضایت مندی از نیازها در ورزشکاران تاثیر منفی معنادار دارد. علاوه بر این، تضاد بر تحلیل رفتگی در ورزشکاران تاثیر مثبت معنادار دارد. رضایتمندی از نیازها بر تحلیل رفتگی در ورزشکاران تاثیر منفی معنادار دارد.

  نتیجه‌گیری: 

  نیازهای بنیادین روان‌شناختی باید به عنوان انرژی لازم برای کمک به درگیری فعال با محیط، پرورش مهارت ها و رشد سالم در نظر گرفته می شود؛ زیرا وقتی بازیکنان از حضور در تمرینات و مسابقات انرژی مثبت تر دریافت کنند و تمایل به تعاملات فعال تر در محیط های تمرینی و مسابقات داشته باشند در این حالت میزان تحلیل رفتگی آن ها کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: اشتیاق، رضایت مندی از نیازها، تضاد، تحلیل رفتگی ورزشکاران
 • سیده شیرین درخشنده قهفرخی، حسن فهیم دوین، حسین پیمانی زاد، محمدرضا اسماعیل زاده صفحات 372-388
  هدف

   هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیش آیندها، راهبردها و پس آیندهای پیاده سازی مدیریت اخلاقی در ورزش کشور بر اساس نظریه داده بنیاد و ارایه مدل بود.

  روش شناسی: 

  تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نوع جستجوی داده ها از نوع کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیلی-اکتشافی می باشد که جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان ورزش کشور را شامل می شود که نمونه آماری به صورت هدفمند به انجام رسید که در نهایت با 35 نفر مصاحبه انجام شد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته و اکتشافی با خبرگان ورزش کشور صورت پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مفاهیم بدست آمده از کدگذاری نشانه ها در مقوله پیش آیندها شامل 17 مورد در دو دسته مفاهیم سازمانی و فرا سازمانی، در مقوله راهبردها سه دسته راهبردهای سازمانی، راهبردهای گروهی و راهبردهای فردی-شخصیتی و مفاهیم بدست آمده در مورد پس آینده در سه دسته پس آیندهای سطح خرد (فرد)، سطح میانی (گروه) و سطح کلان (سازمان) تقسیم شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته حاضر می توان نتیجه گرفت که پس آیندهای پیاده سازی مدیریت اخلاقی در سازمان های ورزشی و یا در ورزش کشور به اندازه کافی ترغیب کننده هست که مسیولین ورزش کشور ارزش آن را درک کرده و به سمت نهادینه سازی و پیاده سازی آن حرکت کنند.

  کلیدواژگان: پیش آیندها، راهبردها، پس آیند ها، مدیریت اخلاقی
 • مهسا مرتضائیان، زهرا سادات میرزازاده، محمد کشتی دار، مهدی طالب پور صفحات 389-400
  هدف

  هدف این پژوهش ارایه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران براساس نظریه داده بنیاد بود.

  روش شناسی:

   در این تحقیق روش نظریه داده بنیاد به کار گرفته شد تا موضوع موردنظر را بر اساس یک سری مراحل کدگذاری داده با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نظریه پردازی نماید و در نهایت به شناسایی فهرست نهایی عوامل کلیدی برای ارایه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران منجر گردید. جامعه ی آماری این مطالعه عبارت بود از اساتید و متخصصان رشته ی مدیریت ورزشی که در حوزه ی مدیریت استعدادهای ورزشی دارای تجارب غنی بودند. روش نمونه گیری نیز به صورت هدفمند از بین اساتید و افراد صاحب نظر در زمینه ی مدیریت استعدادیابی ورزشی و تا رسیدن به اشباع نظری بود. لذا مصاحبه با 16 نفر از صاحب نظران این حوزه انجام شد.

  یافته ها

  پس از آشنایی و تسلط بر داده ها، کدگذاری اولیه صورت گرفت. در مرحله دوم و پس از پالایش کدهای اولیه به 28 مفهوم دست یافتیم و در نهایت پس از دسته بندی 9 مقوله نهایی احصاء شد که نحوه استفاده آن ها در مدل درج شده است. در این مدل راهبری و مدیریت استعداد ورزشی، رشد و تعالی نیروی انسانی، طراحی سامانه نظارت و ارزیابی و تامین فضا، تجهیزات و فناوری به عنوان شرایط علی در نظر گرفته شدند. مدیریت انگیزش استعدادها به عنوان شرایط مداخله گر در این مدل در نظر گرفته شد. دو مقوله گسترش گفتمان استعدادیابی و تنظیم روابط با نهادها و خانواده ها نیز به عنوان شرایط زمینه ای در مدل به کار گرفته شدند. استعدادیابی، استعدادپروری و استعدادداری نیز به عنوان راهبرد اصلی در این مدل فرض شده است. در نهایت پیامد این مدل باید منجر به افزایش نشاط و امید به آینده در دانش آموزان شود که مقوله آن نیز در قسمت آخر فرض شده است.

  نتیجه گیری

  انتظار می رود که مسیولان ارشد وزارت آموزش و پرورش با پیاده نمودن الگوی مدیریت استعداد ورزشی دانش آموزان در سطح کشور، منابع انسانی کارآمد و اثربخش را برای آینده ی ورزش کشور فراهم نمایند. 

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، استعدادپروری، استعدادداری، دانش آموزان، ورزش
 • سحر محمودی، رخساره بادامی صفحات 401-415
  هدف

   هنگامی‌که با مسیله شناسایی و رشد استعدادها در ورزش برای ورزشکاران معلول روبرو می‌شویم، ضروری است این مسیله را مورد توجه قرار دهیم که ورزش‌های معلولین با کارایی بالا به لحاظ کشف و رشد استعدادهای جدید اساسا متفاوت از ورزش‌های افراد سالم هستند. عملکردهای فوق‎العاده و موفقیت در ورزش معلولین و مهیا کردن محیطی برای پرورش استعدادها همانند ورزش غیرمعلولین به سادگی امکان پذیر نیست و موفقیت یا عدم‎موفقیت ورزشی به عواملی از جمله: اقتصادی، اجتماعی و منابع انسانی یک کشور بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل سیستماتیک ویژگی‎های محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی انجام شده است.

  روش‌شناسی:

   این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. شرکت کنندگان در این پژوهش، متخصصین رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، ورزشکاران قهرمان پارالمپیکی و جهانی و مربیان ورزش معلولین بودند که به صورت نمونه‌گیری هدفمند و نظری جهت مصاحبه نیمه‎ساختار یافته انتخاب شدند و مصاحبه‎ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها به طور همزمان با جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از روش استراس و کوربین تحلیل گردید. مقبولیت داده‌ها براساس 5 معیار تایید شد.

  یافته‌ها: 

  نتایج گویای آن است که 15 مقوله اصلی و 76 مقوله فرعی در قالب ابعاد 6 گانه مدل سیستماتیک شامل: 1- موجبات علی شامل 4 مقوله: عوامل فردی، فرهنگی، اقتصادی و جامعه؛ 2- پدیده اصلی شامل 1 مقوله: رویکرد ویژه پرورش استعداد ورزش معلولین؛ 3- راهبرد شامل 2 مقوله: طراحی نظام مدیریت، راهبرد فرایند محور؛ 4- ویژگی‎های زمینه‎ای شامل 3 مقوله: برنامه‌ریزی، حمایت، بسترحمایتی؛ 5- مداخله گر شامل 2 مقوله: عوامل زیرساختی، عوامل محیطی؛ 6-پیامد شامل3 مقوله: معلولیت موفقیت‎آمیز، قهرمانی، توسعه توانایی‎های ورزش معلولین؛ مدل سیستماتیک ویژگی‎های محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی را تشکیل می‌دهند.

  نتیجه‌گیری:

   یکپارچه ‎سازی مقوله‎ ها بر مبنای روابط موجود بین آن‌‌‌هاحول محور محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی شکل دهنده مدل سیستماتیک است که الگوی مدیران درگیر در امر محیط پرورش استعداد ورزشکاران پارالمپیکی را منعکس می‌کند.

  کلیدواژگان: ورزش، معلولین، محیط، پرورش استعداد، مدل سیستماتیک
 • علی کریمی، فاتح فرازیانی، علی احمدی صفحات 416-431
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل اثر مسیولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بین مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه انجام شد.

  روش‌شناسی:

   روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 320 نفر از مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود که بر اساس فورمول کوکران 175 نفر به شیوه تصادفی- طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها استفاده از سه پرسشنامه: رهبری اخلاقی براون و همکاران (2005)، مسیولیت اجتماعی کارول (1979) و شهرت سازمانی لوما- اهو (2008) بود. در این پژوهش جهت بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.

  یافته‌ها:

   یافته‌ها نشان داد که اخلاق حرفه ای بر شهرت سازمانی ، اخلاق حرفه ای بر مسیولیت اجتماعی و مسیولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشته است. بر این اساس مسیولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی بیشترین تاثیر و اخلاق حرفه ای بر شهرت سازمانی کمترین تاثیر را داشته است.

  نتیجه‌گیری:

   با توجه به یافته های پژوهش به مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه پیشنهاد می شود که برای داشتن سازمانی پویا از طریق انجام مسیولیت های اجتماعی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و بشر دوستانه و نیز ایجاد تعهد اخلاق حرفه ای در بین کارکنان خود، موجب ایجاد شهرت سازمانی و افزایش عملکرد کلی سازمان خود شوند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای، شهرت سازمانی
 • سید احسان امیرحسینی صفحات 432-445
  هدف

  هدف این پژوهش، طراحی نقشه استراتژیک و الگوی عملیاتی استراتژی های فدراسیون جودو ایران با روش کارت امتیازی متوازن بود.

  روش شناسی:

  روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت پیمایشی و به شیوه آمیخته گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمی تعداد 70 نفر، شامل مسیولان فدراسیون و هیات های جودو و مدیران باشگاه های سطح اول جودو ایران و در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان جودو بودند. به دلیل محدودیت اعضا، نمونه آماری با جامعه، برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه تعیین مناظر استراتژی ها بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی از درصد فراوانی و آزمون خی دو و در بخش کیفی از نظرات خبرگان، روش استقرای منطقی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد.

  یافته ها: 

  یافته ها نشان داد در جودو ایران، چهار منظر مالی و توسعه، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری وجود دارد. که 36 هدف استراتژیک و 37 سنجه تعیین و 39 اقدام و ابتکار، تدوین گردید. می توان گفت که با اقداماتی از قبیل افزایش مراکز استعدادیابی و باشگاه های مشارکت کننده و سهیم در توسعه پایه، افزایش مربیان استعدادیاب، افزایش دوره های هدفمند کیفی و توسعه مطالعات تطبیقی و احصاء مهمترین اقدامات بین المللی جهت توسعه جودو در منظر رشد و یادگیری، تحقق استراتژی های منظر فرایندها را تسهیل و به مسیولین جهت دستیابی به پی ریزی و توسعه سنجیده و حرفه ای سازی و پایدارسازی و استمرار افتخارات ورزش جودو در سطوح آسیایی و جهانی کمک خواهد کرد.

  نتیجه گیری

  این مدل به دلیل ارتباط بین استراتژی ها با اهداف استراتژیک، سنجه ها و اقدامات و ابتکارات فدراسیون جودو در منظرهای مختلف، علاوه بر اجرای استراتژی، قابلیت ایجاد زمینه تحقق اهداف بلندمدت جودو کشور را دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی، ایران، فدراسیون جودو، کارت امتیازی متوازن
 • الهام خوش بخت احمدی، سید مرتضی عظیم زاده، زهرا امینی روشن صفحات 446-455
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف نقش ترغیب احساسی بر خودکارآمدی و نگرش کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی (یک مطالعه تجربی)، به انجام رسید.

  روش‌شناسی: 

  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی و کاربردی است و در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام گرفت. جامعه پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی علوم ورزشی دانشگاه‌های شهر مشهد تشکیل می‌دهند که با توجه به پروتکل اجرای تحقیق 150 نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات ابتدا نمونه‌ها در سه گروه مجازی 50 نفره (تلگرام) با عناوین ترغیب مثبت، منفی و کنترل طبقه‌بندی شدند؛ و پرسشنامه‌ای آنلاین شامل سوالات جمعیت شناختی، پرسش‌نامه خودکارآمدی کارآفرینانه دی نابل و همکاران (1999)، پرسش‌نامه نگرش به کارآفرینی کریمی و همکاران (1391)، در زمان پیش‌آزمون و پس‌آزمون در اختیار نمونه‌ها قرار گرفت. سپس پیام‌های ترغیبی مثبت و منفی به مدت یک ماه در گروه‌ها ارسال شد. در ادامه به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی) و استنباطی (آزمون تی و لوین) در نرم‌افزار SPSS 22 استفاده شد.

  یافته‌ها:

   یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد ترغیب احساسی مثبت بر خود کارآمدی و تغییر نگرش نسبت به کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ترغیب احساسی منفی بر نگرش کارآفرینی دانشجویان تاثیری نداشته است اما در رابطه با متغیر خود کارآمدی تاثیر معناداری را نشان می‌دهد.

  نتیجه‌گیری:

   اگر فرد نسبت به کارآفرینی با عوامل مختلف ترغیب شود می‌توان امیدوار بود باور و خودکارآمدی وی تقویت‌شده و نگرشش نسبت به کارآفرینی در راستای مثبت تغییر کند؛ زیرا همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد احساسات فرد می‌تواند در این مسیر موثر واقع شود. از این‌رو پیشنهاد می‌شود در جهت مقابله با پدیده بیکاری دانشجویان، ترغیب‌های مثبت در محیط آموزشی بکار گرفته شود تا شاهد تعدیل بیکاری این قشر از جامعه در آینده باشیم.

  کلیدواژگان: ترغیب احساسی، خودکارآمدی، نگرش، کارآفرینی ورزشی
|
 • Kamal Javanmard Pages 345-358
  Objective

  What follows is an overview of the views and ideas of Marcel Mouss, the conqueror of the new land of sports sociology.A land where man is called the product of his body and it is thought that all techniques of the body are the result of the cultural context and the process of socialization, and physical activitys are closely related to culture and social system."Mars Mouss" is the conqueror of a land that heralds the entry of social science into the field of physical activity as well as games and sporting events, thus laying the foundation for the sociology of sport.

  Methodology

  The research method of this study is based on the nature of the subject of documents, and accordingly, the library technique was used to collect information.

  Results

  In this article, first a brief look at the life and works of this French sociologist and then his theoretical application in the field of games and sports is explained and the foundations of his thoughts in the field of emerging science of sports sociology are examined and then the foundation is explained. His ideas about total social realities, including games and sports, are theoretically emphasized by focusing on the article "Techniques crops" and focus on human nature and the nature of physical techniques, as well as human emotions, all of which have a cultural flavor and a common sociological element. He follows the name "habitus", and finally analyzes the games using the" Potlatch" Customs which "Marcel Mouss" borrowed from the natives of the East Coast, and claims that according to this Customs, the primitive tribes have human motivation and purpose.

  Conclusion

  The game is not just about financial gain, but also non-economic goals, including strengthening relationships and promoting social status.

  Keywords: Marcel Mouss, Sociology of Sport, Techniques crops, Habitus, Potlatch
 • Reza Nikbakhsh Pages 359-371
  Objective

  The general purpose of the present study was to investigate the role of passion, satisfaction of needs and conflict in the perception of burnout in athletes.

  Methodology

  The current research was a descriptive correlational research based on structural equation modeling, and the data was collected in the survey and through a questionnaire. The statistical population of this research was made up of all volleyball players aged 13 to 17 in Tehran, whose number was 295. In this research, the questionnaires of passion (Wallerand et al. 2003), satisfaction of needs in sports (Lopez et al. 2020), conflict (Wallerand et al. 2010), athlete burnout (Raedeke and Smith, 2001) were used.

  Results

  The results showed that adaptive passion has a significant negative effect on conflict in athletes. While harmonious passion has a significant positive effect on the satisfaction of needs in athletes. Also, obsessive passion has a significant positive effect on conflict in athletes. While extreme passion has a significant negative effect on the satisfaction of needs in athletes. In addition, contrast has a significant positive effect on attrition in athletes. Satisfaction of needs has a significant negative effect on burnout in athletes.

  Conclusion

  Basic psychological needs should be considered as the necessary energy to help actively engage with the environment, develop skills and healthy growth. Because when players receive more positive energy from attending training and matches and have a desire for more active interactions in training and match environments, in this case, their burnout rate will decrease.

  Keywords: passion, need satisfaction, conflict, athlete burnout
 • Sayedeh Shirin Derakhshandeh, Hassan Fahim Devin, Hossein Peymanizad, Mohammadreza Ismaeelzadeh Pages 372-388
  Objective

  The purpose of this study was to identify the preconditions, strategies and consequences of implementing ethical management in sports in the country based on data theory and provide a model.

  Methodology

  The present research is applied research in terms of purpose and qualitative in terms of data search and based on data theory and in terms of analytical-exploratory data analysis method and in terms of time of research is present-type. The information was collected in the field method. The statistical population of the study includes all sports experts in the country. The statistical sample was purposeful and finally interviewed with 35 people. Data collection was done through semi-organized and exploratory interviews with sports experts in the country. Foundation data analysis methods were used to analyze the data.

   Results:

   The results showed that the concepts obtained from coding signs in the category of predecessors include 17 items in two categories of organizational and extra-organizational concepts, in the category of strategies including 43 items and three categories of organizational strategies, group strategies and individual-personality strategies and concepts. Regarding the future, 29 items were divided into three categories: micro-level (individual), medium-level (group) and macro-level (organization).

  Conclusion

  The country's sports managers can use the concepts obtained to implement ethical management in sports and the implementation of ethical management in the country's sports causes the effectiveness of individual, group and organizational activities in order to achieve organizational goals.

  Keywords: Preconditions, Strategies, Consequences, Ethical Management
 • Mahsa Mortezaeian, Zahra Sadat Mirzazadeh, Mohammad Keshtidar, Mahdi Talebpour Pages 389-400
  Objective

  The purpose of this research was to present a model of sports talent management of Iranian students based on grounded theory.

  Methodology

  In this research, the grounded theory method was utilized to theorize the topic based on a series of data coding steps using MAXQDA software, which ultimately resulted in the identification of the final list of key factors to present a model of sports talent management of Iranian students. The participants of this study consisted of sports management professors and experts with rich experiences in the field of sports talent management. The sampling method was purposeful with professors and experts in the field of sports talent management and it was used up until theoretical saturation. Therefore, 16 experts in this field were interviewed.

  Results

  After familiarizing and mastering the data, initial coding was carried out. In the second stage, after refining the initial codes, we came up with 28 concepts. The final categories were counted after categorizing 9 categories, and the way they are used is included in the model. This model considered leadership and management of sports talent, the growth and excellence of human force, the design of the system for monitoring, evaluation, and the provision of space, equipment and technology as causal conditions. An intervening condition in this model was talent motivation management. The model also included two categories of expanding the talent identification discourse and regulating interactions with institutions and families as background conditions. Talent identification, talent cultivation and talent management are also assumed as the main strategies in this model. Finally, as is also assumed in the last section, the result of this model should increase the vitality and hope for the future in students.

  Conclusion

  It is expected that the senior officials of the Ministry of Education would implement a model of sports talent management of students at the country level to provide efficient and effective human resources for the future of the Iran's sports.

  Keywords: Talent management, talent development, talent, students, sport
 • Sahar Mahmodi, Rokhsareh Badami Pages 401-415
  Objective

  When it comes to identifying and developing talent in sports for athletes with disabilities, it is important to note that high-performance sports for people with disabilities are fundamentally different from those of healthy people in terms of discovering and developing new talents. Extraordinary performances and success in sports for the disabled and providing an environment for the development of talents such as non-sports for the disabled is simply not possible and the success or failure of sports depends on factors such as: economic, social and human resources in a country. The present study aimed to provide a paradigm model of the characteristics of the talent development environment of Paralympic athletes.

  Methodology

  This research has been done in the framework of a qualitative approach and by applying the data research method of the foundation. Participants in this study were physical education and sports science specialists, Paralympic and world champion athletes and disabled sports coaches who were selected by purposive and theoretical sampling for semi-structured interviews and the interviews continued until the theoretical saturation stage. Data were analyzed simultaneously with data collection using Strauss and Corbin method. The acceptability of the data was confirmed based on 5 criteria.

  Results:

   The results show that 15 main categories and 76 subcategories in the form of 6 dimensions of the paradigm model include: 1- Causal causes including 4 categories: individual, cultural, economic and social factors; 2- The main phenomenon includes 1 category: a special approach to cultivating sports talent for the disabled; 3- Strategy includes 2 categories: management system design, process-oriented strategy; 4- Ground characteristics including 3 categories: planning, support, supportive background; 5- The intervener includes 2 categories: infrastructural factors, environmental factors; 6- Outcome includes 3 categories: successful disability, championship, development of sports abilities of the disabled; The paradigm model is the characteristics of the talent development environment of Paralympic athletes.

  Conclusion

  The integration of categories based on the relationships between them around the axis of the talent development environment of paralympic athletes forms a paradigm model reflecting the pattern of managers involved in the talent development environment of Paralympic athletes.

  Keywords: sport, disabled, environment, talent development, paradigm mode
 • Ali Karimi, Fateh Farazyani, Ali Ahmadi Pages 416-431
  Objective

  The present study was conducted with the aim of designing a model of the effect of social responsibility on organizational reputation with the mediating role of professional ethics among managers and employees of the General Directorate of Sports and Youth in Kermanshah province.

  Methodology

  The research method was descriptive-survey, and based on structural equations, which was done in the field. The statistical population of the study included 320 managers and employees of sports and youth departments of Kermanshah province, who based on Cochran's formula, 175 people were selected as a statistical sample by stratified random sampling. Data collection tools were the use of three questionnaires: Brown et al.'s Ethical Leadership (2005), Carol's Social Responsibility (1979), and Loma-Aho's (2008) Organizational Reputation. In this research, structural equations have been used to investigate the relationships between model components and Smart PLS software has been used to analyze the data.

  Results: 

  The findings showed that professional ethics had a positive and significant impact on organizational reputation, professional ethics on social responsibility and social responsibility on organizational reputation. Based on this, social responsibility has the greatest impact on organizational reputation and professional ethics has the least impact on organizational reputation.

  Conclusion

  According to the research findings, it is suggested to the managers of the General Department of Sports and Youth of Kermanshah province, to have a dynamic organization by performing social responsibilities in economic, social, moral and humanitarian dimensions and also to create a commitment to professional ethics. Build organizational reputation among your employees, and increase the overall performance of your organization.

  Keywords: social responsibility, professional ethics, organizational reputation
 • Seyad Ehsan Amirhosseini Pages 432-445
  Objective

  The purpose of this research was to design a strategic map and operational model of Iran Judo Federation's strategies using the balanced scorecard method.

  Methodology

  The research method is descriptive and practical in terms of purpose. The research data was collected in a survey and in a mixed way. The statistical population in the quantitative part was 70 people, including officials of the federation and judo boards and managers of the country's first-level judo clubs, and in the qualitative part, 12 people were judo experts. Due to the limitation of members, the statistical sample was equal to the population. The research tool was a questionnaire to determine the landscape of strategies. For data analysis, frequency percentage and chi-chi-square test were used in the quantitative part, and experts' opinions, logical induction method and strategic council meetings were used in the qualitative part.

  Results: 

  The findings showed that there are four aspects of finance and development, customer, internal processes and growth and learning. 36 strategic goals, 37 criteria and 39 actions and initiatives were formulated. It can be said that with measures such as the increase of talent centers and participating clubs in basic development, the increase of talent coaches, the increase of qualitative targeted courses and the development of comparative studies and statistics, the most important international measures for the development of judo in terms of growth and learning. It will facilitate the realization of the strategies of the processes and will help the officials to achieve the foundation and considered development and professionalization of judo sport, stabilization and continuity of judo honors at the Asian and global levels.

  Conclusion

  Due to the relationship between strategies and strategic goals, measures and actions and initiatives of the Judo Federation in different perspectives, this model has the ability to create a basis for the achievement of the country's long-term judo goals

  Keywords: Strategy, Iran, Judo Federation, balanced scorecard
 • Elham Khoshbakht Ahmadi, Seyed Morteza Azimzadeh, Zahra Aminiroshan Pages 446-455
  Objective

  The aim of this study was to investigating the role of emotional persuasion on self-efficacy and entrepreneurial attitude of sports students (an experimental study).

  Methodology

  The present study is a quasi-experimental and applied research that was conducted in two stages: pre-test and post-test. The research population consists of graduate and undergraduate students of sports sciences of Mashhad universities who according to the research protocol, 150 people were randomly selected as a sample. For data collection, the samples (150 people) were first classified into three virtual groups (telegram): positive, negative persuasion and control. An online questionnaire was provided to the samples during the pre-test and post-test. Positive and negative persuasion messages were then sent to the groups for one month.

  Results: 

  The findings show that positive emotional motivation has a positive and significant effect on self-efficacy and change in attitudes toward entrepreneurship of sports students. Also, negative emotional persuasion had no effect on students' entrepreneurial attitude, but in relation to the self-efficacy variable, it shows a significant effect.

  Conclusion

  If a person is encouraged towards entrepreneurship by various factors, we can hope that his belief and self-efficacy will be strengthened and his attitude towards entrepreneurship will change in a positive direction. Because as the results of research show, a person's emotions can be effective in this direction. Therefore, it is suggested that in order to deal with the fear and the phenomenon of student unemployment, positive incentives be used in the educational environment to see the adjustment of unemployment of this segment of society in the future

  Keywords: Emotional persuasion, self-efficacy, attitude, sports entrepreneurship