ارائه مدل کارآفرینی ورزشی با رویکرد سرمایه اجتماعی براساس نظریه داده بنیاد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است. هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل کارآفرینی ورزشی با رویکرد سرمایه اجتماعی بر اساس نظریه داده بنیاد بود.

روش شناسی: 

روش تحقیق در این پژوهش کیفی بود که با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد استراوس و کربین، نظرات مصاحبه شوندگان درباره مولفه‌های کارآفرینی ورزشی با رویکرد سرمایه اجتماعی تحلیل شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان و صاحبنظران مدیریت ورزشی، جامعه شناسی و کارآفرینی بودند. نمونه گیری پژوهش، بر اساس روش نظری بود؛ نمونه گیری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش حاضر، مصاحبه های عمیق و اکتشافی بود. اعتبار یافته ها با روش های تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مصاحبه های آزمایشی تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید.

یافته ها

پس از اتمام مصاحبه ها فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی شامل: موجبات علی مانند نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی، مقوله های مرکزی مانند ایجاد فرهنگ مشارکت، راهبردها مانند ایجاد اصلاح در ساختار سازمان ها، ویژگی های زمینه ای مانند شفاف بودن قوانین، شرایط مداخله گر مانند ویژگی های شخصیتی، و پیامدها مانند کاهش نرخ بیکاری، شناسایی شدند.

نتیجه گیری

بر اساس مدل پارادایمی به دست آمده از پژوهش می توان اذعان نمود کارآفرینان برای موفقیت بیشتر باید راهکارهایی برای ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی در کسب و کار خود به کار ببرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 114
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538753 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!