سطح بندی عوامل موثردرعملکرد صادراتی تولیدات ورزشی جهت رسیدن به کلاس جهانی با تاکید بر توسعه منابع انسانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف این مقاله سطح بندی عوامل توانمند سازی عملکرد صادراتی تولیدات ورزشی جهت رسیدن به کلاس جهانی با تاکید بر توسعه منابع انسانی با به کارگیری مدل سازی تفسیری- ساختاری بود. پژوهش حاضر آمیخته و توسعه ای – کاربردی است. بر اساس رهیافت گلیزری و مصاحبه عمیق با 15 نفرخبرگان (بازاریابی ورزشی، اقتصادانان، مدیریت صنعتی) در محیط نرم افزارNVIVO10 عوامل اصلی مدل در قالب 92 کد باز، 13کد انتخابی و 5 کد نظری شناسایی شده و سپس با استفاده از فرآیند مدل سازی تفسیری- ساختاری در محیط نرم افزار MATLAB2014 سطح بندی و روابط درونی بین عوامل استخراج و در نهایت بر اساس تحلیل MICMAC قدرت هدایت و وابستگی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که عوامل مدل در 5 سطح قرار دارند و ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی، اعتماد سازی، ارتباطات سازمانی، آموزش و مهارت نیروی انسانی در سطح پنجم مدل قرار گرفته و دارای بیشترین تاثیرگذاری بر توسعه منابع انسانی (سطح چهار)، کیفیت، نوآوری، انعطاف پذیری، کاهش هزینه، کاهش زمان، خدمات فروش و خدمات پس فروش (سطح سوم) ، تولید و خدمت در کلاس جهانی (سطح دوم)، صنعت ورزش در کلاس جهانی و توانمند سازی عملکرد صادراتی تولیدات ورزشی (سطح یک) بودند. در تحلیل MICMAC عوامل توسعه منابع انسانی (متغیرهای مستقل) که محرک و بر انگیزنده عوامل دیگربه شمار می روند. بر اساس نتایج تحقیق مدیران و بازاریابان ورزشی موفق، با اعمال مکانیزم ارتباطات موثر با افراد داخل و خارج سازمان، آموزش افراد توانمند، ایجاد انگیزه، اعتماد سازی می توانند موجب توسعه منابع انسانی در حد کلاس جهانی شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
158 تا 182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538765 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!