بینش استراتژیک مبتنی بر ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک در باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت اصفهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

بینش استراتژیک، نگاه روشن و واضح به موقعیت یک سازمان دارد هدف از پژوهش حاضر بینش استراتژیک مبتنی بر ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک در باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت اصفهان می باشد.

روش شناسی: 

پژوهش حاضر با تبعیت از پارادایم عمل‌گرایی با رویکرد آمیخته در قالب مطالعه استراتژیک، در بخش اول تعداد 30 نفر بصورت هدفمند انتخاب و تایید شاخص‌های جمع‌آوری شده، به روش دلفی و با انجام سه دور توافق نظری حاصل شد. در بخش دوم شورای عالی راهبردی متشکل از 8 نفر از خبرگان بصورت هدفمند انتخاب و در گروه کانونی نسبت به تکمیل ماتریس و تحلیل در قالب ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک اقدام شده است.

یافته ها

شاخص‌های توان مالی و مزیت رقابتی در بعد داخلی و شاخص‌های ثبات محیطی و قدرت صنعت در بعد خارجی استخراج گردید و موقعیت راهبردهای باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت استان اصفهان در موقعیت استراتژی رقابتی نشان داده شد.

نتیجه گیری

باشگاه ضمن استفاده حداکثری از منابع و امکانات سازمانی موجود، از هدر رفت منابع و تغییر کاربری آنها جلوگیری کرده و سپس با مشارکت بخش خصوصی، خیرین و سازمان‌ها و نهاد‌های ذیربط به توسعه ارایه خدمات و کسب مزیت رقابتی در بین باشگاه‌های دیگر روی آورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
211 تا 222
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538772 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!