ارایه مدل عوامل موثر بر آشفتگی اجتماعی و تاثیر آن در رعایت هنجارهای رفتاری در ورزشگاه ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

به منظور ارایه یک دیدگاه جامع و منسجم از آشفتگی اجتماعی هدف از این تحقیق طراحی مدل چند سطحی آشفتگی اجتماعی و تاثیر آن میزان رعایت هنجارهای رفتاری در ورزشگاه ها بود.

روش‌شناسی: 

پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی -کمی) بود. جامعه آماری پژوهش در بخش اول شامل پژوهش‌‌های موجود و قابل دسترس در پایگاه‌‌های علمی معتبر در زمینه آشفتگی اجتماعی و در بخش دوم تماشاگران و مدیران باشگاه های فوتبال در سال 1398 بودند. نمونه‌‌‌گیری با روش هدفمند و در دسترس انجام شد. شناسایی عوامل مورد نظر با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن‌‌ها به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شد.

یافته‌ها: 

نتایج نشان داد آشفتگی اجتماعی در چهار سطح اجتماعی (تحولات جهانی و گذار فرهنگی، نبود عدالت در توزیع منابع، صنعت فرهنگ سازی و نبود توافق بر ارزش هاس اساسی جامعه)، سطح سازمانی (ناسازگاری های پایگاهی، عدم هماهنگی کارکردی نهادهای جامعه، قانونگذاری غیر ضروری و ضعیف عدم ساختمندی های ضروری)، گروهی (قومیت و تیم های ورزشی، ورود سیاسیون در عرصه ورزش ، گروه های غیر رسمی) و سطح فردی (خصوصیات فردی، تاریخچه خانوادگی، عدم خودمدیریتی انگیزه درونی و بیرونی، هواداری افراطی، فقر اقتصادی) طبقه‌بندی شده است.

نتیجه‌گیری:

 مدیران باشگاه ها تسهیلاتی براساس قانون برای تماشاگران ورزشی به عنوان شهروندخوب در نظر بگیرند. پلیس مردمی توسط کانون هواداران از میان تماشاگران تشکیل و تمهیدات لازم برای هر مسابقه توسط مسیولان انجام گیرد و به برنامه ریزی و برنامه ریزی های دقیق و مناسب قبل از مسابقه بر طبق قوانین و استانداردها اهتمام ورزند.

زبان:
فارسی
صفحات:
4 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538826 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!