تاثیر سیلیبینین بر میزان بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و کیناز وابسته به اینتگرین (ILK) در سلول-های غلاف کننده بویایی در شرایط گلوکز نرمال و بالا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

دیابت یک بیماری متابولیک با افزایش سطح قند خون می باشد. سلول های غلاف کننده بویایی (OECs) قادر به بیان انواع فاکتور های رشد می باشند و کیناز وابسته به اینتگرین(ILK) نیز در تنظیم فرآیندهای مختلف سلول نقش دارد. لذا در این مطالعه اثرات غلظت های پایین و بالای سیلیبینین بر میزان بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) و ILK در شرایط گلوکز نرمال و بالا در سلولهای OEC مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش ها

در این مطالعه سلول های OEC از مخاط بویایی نوزاد موش صحرایی استخراج و کشت داده شد. غلظت های پایین (µM 5و1) و بالا(µM 75و 50) سیلیبینین در شرایط گلوکز نرمال و بالا به محیط کشت سلول ها اضافه گردید. در پایان مطالعه، میزان بیان پروتیین های VEGFو ILK  با استفاده از وسترن بلات تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش ANOVA انجام شد.

یافته ها

در شرایط گلوکز بالا، غلظت های پایین سیلیبینین سبب حفظ بیان معنی دار و غلظت های بالای آن سبب کاهش معنادار و وابسته به دوز ILK گردید. اما در شرایط گلوکز بالا غلظت های پایین سیلیبینین سبب کاهش معنادار بیان VEGF و غلظت های بالای آن سبب افزایش معنادار و وابسته به دوز بیان VEGF گردید.

نتیجه گیری

گلوکز بالا، سبب افزایش بیان ILK و  VEGF در سلول های OEC می گردد و درمان با غلظت های پایین سیلیبینین سبب حفظ بیان ILK و کاهش بیان VEGF می گردد. لذا به نظر می رسد که غلظت های پایین سیلیبینین، درمانی موثر در حفاظت سلول ها از سمیت سلولی ناشی از هایپرگلیسمی دیابت از طریق تثبیت میزانILK و کاهش میزان VEGFمی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539059 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!