شناسایی پارامترهای تعیین کننده ارزش نام تجاری و ارائه الگویی برای قیمت گذاری و ارزش گذاری برند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این تحقیق شناسایی پارامترهای تعیین کننده ارزش نام تجاری و ارایه الگویی برای قیمت گذاری و ارزش گذاری برند شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) است. در بخش روش شناسی تحقیق با استفاده از روش دلفی، از نظر متخصصان، مدیران، خبرگان و صاحبنظران شرکت که با این امر، سر و کار دارند، استفاده شده است و در نهایت منجر به استخراج و شناسایی متغیرها، گردید. جامعه آماری 382 نفر بوده اند که بر اساس فرمول کوکران، در نهایت360 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. براساس ادبیات پژوهش و نظرات تخصصی خبرگان در مجموع 62 عامل شناسایی شده است. برای غربال شاخص ها و شناسایی شاخص های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است و 55 شاخص در راند اول، 51 شاخص در راند دوم و 46 شاخص در راند سوم استخراج شده است. موانع شناسایی شده در چهار بعد، کیفیت ادراک شده، آگاهی برند، وفاداری برند و تداعی برند شناسایی شده است که به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. اعتبارسنجی مدل نیز نشان داد مقدار شاخص GOF عددی برابر 546/0 بوده است که شاخصی قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
195 تا 209
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539278 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!