طراحی مدل تبلیغات آنلاین با رویکرد بازاریابی مبتنی بر تصویر (مورد مطالعه: قطب های گردشگری ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این تحقیق طراحی و تبیین مدلی از تبلیغات آنلاین با رویکرد بازاریابی مبتنی بر تصویر می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم تبلیغات آنلاین، بازاریابی مبتنی بر تصویر (گیف مارکتینگ) و گردشگری، از طریق انجام پژوهش آمیخته و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری به طراحی و تبیین مدل تبلیغات آنلاین با رویکرد گیف مارکتینگ در قطب های گردشگری ایران پرداخته شده است. استراتژی تحقیق شامل بررسی کیفی نظریه داده بنیاد و تحلیل کمی زمینه یابی بوده و جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه تبلیغات با تمرکز بر صنعت گردشگری است و در بخش کمی کلیه گردشگران در قطب های گردشگری ایران میباشد. نتایج نشان داد که مولفه های (عوامل علی، زمینه ای و برون دادها) مدل تبلیغات آنلاین با رویکرد گیف مارکتینگ در قطب های گردشگری ایران به ترتیب اولویت تبیین و در راستای انجام مصاحبه و کد گذاری باز، در نهایت 62 شاخص استخراج شد. نتایج اعتبار سنجی مدل و شاخص برازش کلی مدل (GOF) که دارای مقدار 0.794 است، نشان داد که برازش کلی مدل مطلوب بوده و در نتیجه مدل کلی دارای اعتبار بوده و تایید می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
210 تا 227
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539279 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!