تحلیل اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی بین المللی (ISM Code) و نقش ایجاد انگیزش در اجرای بهینه آن از سوی دریانورد ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رقابت پذیری حمل و نقل دریایی درگرو ارایه خدمات ایمن به ذینفعان است و صاحبان کالا و مالکان کشتی این مهم را به عنوان یک اصل جدا نشدنی از مدیریت برای خود در نظر می گیرند. در این راستا اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی (ISM Code) یکی از راهکارهایی است که دست یابی به این هدف را تقویت می کند. اجرای این هدف وابسته به عملکرد صحیح فرمانده و پرسنل کشتی است. مدیریت اجرای این دستور العمل بر روی کشتی، چگونگی اجرا، انتقال مفاهیم و اهمیت آن به پرسنل بر عهده فرمانده است. در اصل نقش فرمانده در ارتباط با اجرای این دستور العمل، به عنوان ضابط مسیول بین خشکی (شرکت کشتیرانی) و دریا (دریانوردان شاغل بر روی کشتی و خود کشتی) است. مدیریت صحیح در برقراری این ارتباط نقش ضروری در اجرای این دستور العمل دارد. بدین منظور مراتب در قالب پنج گویه یا دسته اجرایی شامل دستور العمل مدیریت منابع انسانی روی کشتی، آموزش و ارتقاء نیروی انسانی، نقش مدیریت ایمنی در شرکت کشتیرانی و ایمنی و امنیت دریانوردی از طریق نظر سنجی از گروهی از فرماندهان کشتی ها، به عنوان افراد مطلع و مجری، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ضمنا با درنظر داشتن نگرش مدیریتی حاکم بر این پژوهش، نقش انگیزش در اجرای بهینه این دستور العمل نیز بررسی شد. در بخش دوم پژوهش، معنی دارا بودن هریک از عوامل انگیزش مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای SPSS16 و AMOS استفاده شد. نتایج به دست آمده با توجه به معنی دار بودن مقادیر آماره آزمون کای دو و درجه آزادی (5=df) نشان می دهد که اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی و ایجاد انگیزش در اجرای بهینه آن از سوی دریانورد ایرانی، تاثیر بسزایی در افزایش ایمنی روی کشتی و به تبع آن ایمنی دریانوردی برای دریانوردان ایرانی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539296 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!