ارزیابی زمان استئوژنز استخوان های بال مینا (Acridotheres tristis) با روش رادیوگرافی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

هدف از این مطالعه ارزیابی زمان استیوژنز و توسعه استخوان های کمربند سینه ای، بال و مراکز استخوان سازی این نواحی در زمان پس از هچینگ در مینای معمولی (Acridotheres tristis) با استفاده از روش رادیوگرافی بود.

مواد و روش ها: 

این مطالعه توصیفی بر روی مینا پس از جوجه ریزی انجام شد. 14 مینا (7 نر و 7 ماده) در شرایط همسان و استاندارد پرورش یافتند و هر 7 روز یکبار تا 90 روزگی رادیوگرافی از استخوان های بال انجام شد. تکنیک به کار رفته شامل تهیه کلیشه های رادیوگرافی با فیلم نرمال رادیوگرافی بود.

یافته ها:

 تمایز اسکلت بال در مینا با ظاهر شدن مراکزی از غضروف های نابالغ در دیافیز استخوان بازو، زندزیرین و زندزیرین در پایان هفته اول و نیز نواحی مچ دست در شروع هفته سوم آغاز گردید. توالی رشد در استخوان بازو، زندزیرین، زندزیرین، مچ دست، قلم های دست و انگشتان در طی مراحل مختلفی دیده شد. حداکثر رشد به میزان فعالیت غضروفی و مراحل استخوانی شدن مرتبط بود. استخوان بازو ارتباط رشد خود را با طول تمام بال و اسکلت بال ثابت نگاه می دارد اگرچه از پایان هفته سوم میزان رشد آن تقلیل یافت. در نمونه های بالغ فرمول بندهای انگشتان ناحیه حرکتی قدامی به طور معمول 2:2:1 بود اما گاها نیز به فرمول 1:2:1 کاهش می یافت.

نتیجه گیری: 

بر اساس نتایج این مطالعه زمان استیوژنز استخوان های بال مینا در روز 70 بعد از هچینگ اتفاق می افتد و مغایرت های فراوانی که در گذشته در مورد این پرنده ذکر شده بوده را می توان مورد ارزیابی و مقایسه قرار داد همچنین در رابطه با زمان استیوژنز تفاوت معنی داری در بین پرنده های مینای نر و ماده مشاهده نشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
808 تا 816
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540286 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!