تاثیر گنادوتروپین کوریونی انسانی بر روی مرگ و میر اواخر دوره جنینی در گاوهای شیری هلشتاین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مرگ و میر رویان بعد از شناسایی آبستنی به وسیله مادر یا در حین اتصال جفت به اندومتریوم، یا بلافاصله بعد از آن یکی از بحرانی ترین مراحل جنینی در گاوهای شیری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر hCG بر روی کاهش مرگ و میر در اواخر دوره رویانی بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه 370 راس گاو آبستن بین روزهای 28 تا 30 بعد از تلفیح انتخاب و بطور تصادفی 185 راس 1500 واحد hCG بصورت عضلانی دریافت کردند و 185 راس دیگر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. از تمامی گاوها در هر دو گروه در روز 30-28 و 45 بعد از تلفیح نمونه خون جهت ارزیابی پروژسترون سرم خون، اخذ گردید. همچنین برای بررسی تخمدان ها و برای اندازه گیری اقطار جسم زرد و شمارش تعداد جسم زرد و آبستنی سونوگرافی انجام شد.

یافته ها

نتایج نشان داد، میزان پروژسترون روز 45 درگروه تیمار (0/7± 14/9) بیشتر از گروه درمان (0/7±12/1) بود (P=0.005). همچنین تعداد جسم زرد در گروه تیمار (0/04±1/6) بیشتر از گروه درمان (0/04±1/2) بود (P<0.0001). در گروه تیمار ارتباط معنی داری بین حجم جسم زرد و پروژسترون مشاهده شد (r=0.47, P=0.001). تحقیق حاضر نشان می دهد تجویز hCG توانسته تعداد اجسام زرد ضمیمه را درگروه تیمار زیاد کند و باعث افزایش میزان پروژسترون شود. اگر چه اختلاف معنی داری در میزان مرگ و میر جنینی در روزهای 28 تا 45 در گروه تیمار (7/6%) و شاهد  (5/9%) مشاهده نشد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه استفاده از hCG (1500 IU) در روز 1±29 بعد از تلفیح در شرایط انجام مطالعه تاثیر برروی کاهش مرگ و میر نداشته است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
817 تا 825
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540287 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!