مقایسه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با روش های BSC-FDEA و BSC-RDEA در صنایع خودرو سازی تبریز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع کارایی در پیشبرد جوامع و جایگاهی که در سازمان های امروزی به خود اختصاص داده است، استفاده از ارزیابی عملکرد به ضرورتی گریز ناپذیری تبدیل شده است. در پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد پنج زنجیره تامین فعال با ساختار یکسان با هدف مقایسه نتایج مدل های ترکیبیRDEA-BSC و FDEA-BSC در صنایع خودروسازی تبریز اجرا و داده های ورودی و خروجی به صورت اعداد فازی مثلثی متقارن و مجموعه اعداد ناهموار به مدل وارد شده و خروجی مدل ها نشان دهنده عملکرد زنجیره تامین می باشد. از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد در چهار جنبه؛ مالی، فرآیندها، مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی استفاده شده است و همچنین نوع تحقیق کاربردی-توصیفی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه، اسناد مالی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز، مدل ریاضی FDEA،RDEA،BSC و تحلیل حساسیت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان کارایی شرکت آمیکو در هر مدل از سایر شرکت های مورد مطالعه بیشتر می باشد
زبان:
فارسی
صفحات:
84 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2547849 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!