بررسی فراوانی طولی و صید در واحد تلاش مولدین تاسماهیان در مناطق صیادی استان مازندران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه ترکیب صید و میزان صید به ازای واحد تلاش (CPUE) ماهیان مولد خاویاری صید شده توسط تور گوشگیر در صیدگاه های استان مازندران در دو ناحیه 3 و 5 بررسی گردید. نمونه برداری و جمع آوری اطلاعات ماهیان مولد خاویاری با استفاده از تورهای گوشگیر با اندازه چشمه 150 میلیمتر از انجام گردید. نتایج آزمون کای اسکویر نشان داد که بین زمان و مکان صید ماهیان مولد قره برون و اوزون برون صید شده ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05). بین زمان و مکان صید با میزان فراوانی ماهیان مولد قره برون صید شده بین ناحیه های 3 و 5 با فصول بهار و پاییز ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05). بین زمان و مکان صید با میزان فراوانی ماهیان مولد اوزون برون صید شده بین ناحیه های 3 و 5 تنها با فصل زمستان ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.05). نتایج مقایسه میانگین میزان صید به ازای واحد تلاش ماهیان مولد اوزون برون صید شده در مناطق و فصول مختلف صیادی نشان داد که بین میزان صید به ازای واحد تلاش ماهیان مولد اوزون برون صید شده در ناحیه های 3 و 5 اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.05). همچنین بین میزان صید به ازای واحد تلاش ماهیان مولد قره برون صید شده در ناحیه های 3 و 5 (P<0.05) و بین میانگین های میزان صید به ازای واحد تلاش ماهیان مولد قره برون صید شده در فصول بهار و پاییز با فصل زمستان اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05). از آنجا که مولدین خاویاری صید شده متعلق به گونه های اوزون برون و قره برون دارای بیشترین تعداد در مقایسه با سایر گونه ها بودند، بنابراین نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری فاکتورهای زمانی-مکانی زیستگاه ها بر مولدین آنها می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
8 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551039 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!