تخمین نقطه تغییر پلهای در مدلهای کسب و کار با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای گسسته و پیوسته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در جامعه امروز با وجودرقابت شدید بازار برای درآمد بیشتر، نیاز هست که مدل های کسب وکار مورد استفاده، مدل های به روز و متناسب باشند. درخیلی از موارد به مرور زمان دیگر مدل کسبوکار پاسخگو نیازها نمی باشد، که مدیران متوجه می شوند که مدل کسبوکار احتیاج به تغییر دارد.و باید عامل اصلی ایجاد تغییر را یافت که این امرمتحمل هزینه های هنگفتی برای کسبوکار خواهدبود. بنابراین نیاز هست که زمان دقیق ایجاد تغییرات یافت شود تا بتوان درنقطه تغییراصلی، به دنبال عوامل ایجادتغییر بود. بنابراین هدف از این پژوهش یافتن نقطه تغییر در مدل کسبوکار و ارایه رویکردی جدید برای مطالعه و بررسی زمان ایجاد تغییر در هر کسب وکار و انجام اقدامات اصلاحی برای بهبود عملکرد مدل می باشد. دربسیاری از کسب وکارها عوامل مورد بررسی هم از نوع گسسته و هم از نوع پیوسته می باشد به همین دلیل در این پژوهش به بررسی هم زمان این شاخص ها پرداخته شده است.در این مقاله، روش درستنمایی ماکزیمم به منظور تخمین نقطه تغییر در یک مدل کسب و کار با داده های پیوسته و گسسته آمیخته توسعه داده می شود. برای این منظور از روش معکوس نورتا برای تبدیل داده ها و نمودار کنترل مربع تی برای پایش مدل استفاده خواهد شد. برای این منظور نوع تغییر از نوع پله ای در نظر گرفته می شود و از یک مثال واقعی مربوط به یک شرکت فعال در زمینه های محیط زیستی برای نشان دادن قابلیت مدل ارایه شده در تخمین نقطه تغییر استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل ارایه شده از دقت و صحت کافی برای تخمین نقطه تغییر تحت تغییرات مختلف در مدل برخوردار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2552823 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!