برآورد شیوع سرمی و بروز تجمعی کووید-19 در شرکت کنندگان مطالعه کوهورت روانسر در سال 1399: مطالعه مقطعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله کوتاه (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و اهداف

مطالعه های سرولوژیک مبتنی بر شناسایی آنتی بادی ها هستند، اما به دلیل افت مقدار آنتی بادی ها در بدن در طول زمان، این روش ها نمی توانند مقادیر واقعی شیوع و بروز را نشان دهند. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع سرمی و بروز تجمعی در جمعیت کوهورت روانسر (کوهورت جوانان و بزرگ سالان) در آبان 1399 بود.

روش کار

نمونه تصادفی به تعداد 716 نفر در بازه زمانی نیمه نخست آبان 1399 از بین افراد با سن بالای 18 سال از بین شرکت کنندگان در مطالعه کوهورت روانسر انتخاب شدند.  برای سنجش سطح آنتی بادی از کیت های الایزا IgG ضد SARS COV-2 شرکت Euroimmun (لوبک، آلمان) استفاده شد. بعد از در نظر گرفتن نقطه برش 1IgG=، شیوع سرمی برآورد شد و بروز تجمعی (اصلاح شده و اصلاح شده براساس ویژگی تست) با استفاده از مدل سازی صورت گرفت.

یافته ها

در این مطالعه، شیوع سرمی ابتلا به عفونت ویروسی کووید-19 در جمعیت کوهورت روانسر 35/16 (فاصله اطمینان 95 درصد: 38/79-31/64) درصد برآورد شد و بروز تجمعی (اصلاح شده و اصلاح شده براساس ویژگی تست)، از اسفند 98 تا آبان 1399 به ترتیب 68/85 و 67/71 درصد برآورد شدند.

نتیجه گیری

اگرچه بروز تجمعی بسیار بالا می تواند نشانه ای از نزدیک شدن به ایمنی گروهی باشد، اما کماکان توصیه به رعایت دستورالعمل های بهداشتی با توجه به نقش بالقوه موارد بدون علامت بالینی در انتقال بیماری به سایر افراد جامعه و وجود واریانت های جدید ویروس و کاهش مقدار آنتی بادی، باید مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
149 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2552873 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!