ارتباط دریافت چای، قهوه و کافئین با بروز بیماری مزمن کلیوی: مطالعه قند و لیپید تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و اهداف

رژیم غذایی از عوامل اثرگذار در بروز بیماری مزمن کلیوی است. با توجه به مطالعات اندک با نتایج متناقض درزمینه ارتباط دریافت کافیین و بیماری مزمن کلیوی، مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه مصرف کافیین، چای و قهوه در درازمدت بر بروز بیماری انجام شد.

روش کار

 دریافت های رژیمی 1780 نفر از بزرگ سالان شرکت کننده در فاز سوم مطالعه قند و لیپید تهران، با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک ارزیابی گردید. جهت تخمین نسبت شانس بیماری مزمن کلیوی بعد از حدود 6 سال پیگیری، از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد.

یافته ها

 میانگین و انحراف معیار سن افراد در ابتدای مطالعه 15/40± 33/96 سال بود. طی حدود 6 سال پیگیری، نسبت شانس بیماری مزمن کلیوی 17/9 درصد بود. پس از تعدیل اثر متغیرهای مخدوش گر، نسبت شانس بیماری مزمن کلیوی با هیچ یک از سهک های دریافت چای، قهوه یا کافیین ارتباط معناداری را نشان نداد (نسبت شانس و حدود اطمینان تعدیل شده بروز بیماری در سهک سوم دریافت چای و کافیین نسبت به سهک اول و مصرف کنندگان قهوه نسبت به افرادی که قهوه مصرف نمی کردند، به ترتیب شامل (1/25-0/68) 0/92، (1/21-0/63) 0/87، (1/51-0/90) 1/17 بود).

نتیجه گیری

 رابطه معکوس و غیرمعنادار بین مصرف چای و کافیین با بیماری مزمن کلیوی و همچنین رابطه مستقیم و غیرمعنادار بین مصرف قهوه و بیماری مشاهده شده در این مطالعه، لزوم مطالعات آینده نگر بیشتری را جهت بررسی اثرات دریافت های غذایی بر بروز بیماری مزمن کلیوی بیان می دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
214 تا 223
لینک کوتاه:
magiran.com/p2552912 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!