مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی مثبت نگر گروهی با درمان شناختی - رفتاری گروهی بر تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

سرطان پستان، شایع ترین نوع سرطان در میان زنان است و موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیق می شود؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی مثبت نگر گروهی و درمان شناختی - رفتاری گروهی بر تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

مواد و روش ها

 مطالعه حاضر نیمه تجربی بود و جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان میلاد شهر تهران در سال 1400 بودند. 45 نفر که دارای ملاک های ورود؛ مانند بازه سنی 55-25 سال یا گذشتن یک ماه از دوره شیمی درمانی بودند، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه های آزمایشی در 8 جلسه 90دقیقه ای به صورت هفتگی تحت درمان شناختی - رفتاری و مثبت نگر قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی استفاده شد و داده ها با نرم افزار SPSS-20 تجزیه وتحلیل شدند.

نتایج

نتایج، حاکی از تفاوت معنادار بین تاثیر دو درمان بر نمرات متغیر تنظیم شناختی هیجان بود (0/05<P). همچنین گروه درمانی شناختی - رفتاری بر خرده مقیاس های ملامت خویشتن و دیگران، عدم پذیرش، نشخوار فکری، عدم تمرکز مجدد، عدم دیدگاه گیری و فاجعه سازی در مقایسه با گروه درمانی مثبت نگر تاثیر بیشتری بر زنان مبتلا به سرطان پستان داشت (0/05<P).

نتیجه گیری

 یافته های این مطالعه نشان داد که با استفاده از درمان شناختی - رفتاری می توان تنظیم شناختی هیجان زنان مبتلا به سرطان پستان را بهبود بخشید؛ بنابراین اصول این روش درمانی می تواند جهت بهبود علایم شناختی هیجان بیماران توسط درمانگران در کلینیک ها و بیمارستان ها به کار رود.

زبان:
فارسی
صفحات:
798 تا 809
لینک کوتاه:
magiran.com/p2554214 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!