تغییرات مکانی و زمانی ماهیان در اجتماعات مرجانی (جزیره هنگام، خلیج فارس)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش فراوانی ماهیان مرجانی جزیره هنگام به روش مشاهده مستقیم و ترانسکت کمربندی شکل، به صورت فصلی از تابستان 1399 لغایت بهار 1400 مطالعه شدند. در مجموع، 38 گونه  در پنج ایستگاه انتخابی شناسایی شدند که 31 گونه از ماهیان گیاه خوار بوده و خانواده های Pomacentridae و Labridae با 7 و 4 گونه دارای بیشترین فراوانی بودند. بیشترین فراوانی ماهیان گیاه خوار Thalassoma lunare، در ایستگاه دو (71±)80، عدد بر کیلومترمربع تخمین زده شد. به علاوه، دو گونه از طوطی ماهیان (Scarus persicus و Scarus ghobban)، دارای بیشترین حضور در تمامی ایستگاه ها بودند. بیشترین متوسط فراوانی فصلی ماهیان گیاه خوار در ایستگاه 2 در زمستان (12±)58  عدد بر کیلومترمربع و کمینه در ایستگاه 3 در تابستان (21 ±)5، عدد بر کیلومترمربع ثبت شد. به جز فصل تابستان که فراوانی ماهیان گیاه خوار بین ایستگاه ها اختلاف معنی داری نداشتند، سایر فصل ها با یکدیگر متفاوت بودند (05/0p<). تغییرات زمانی و مکانی فراوانی ماهیان گیاه خوار در ایستگاه ها بیانگر اهمیت عملکرد انتخابی ماهیان در تعیین آشیانه اکولوژیک مجزاست. لذا، نقش افزونگری عملکردی بیشتر از نقش مکمل عملکردی در بین این ماهیان در آینده زیستی جوامع مرجانی این جزیره می تواند موثر باشد. از این رو، توصیه می شود از ذخیره ماهیان مرجانی جزیره هنگام محافظت شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
123 تا 133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2557427 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!