بهینه سازی حذف رنگ راکتیو Blue21 با استفاده از فتوکاتالیست غیرفلزی کربن-نیتریدی به روش پاسخ سطحی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پساب های صنعتی نظیر پساب های حاوی ترکیبات رنگی به دلیل ساختار مولکولی خاص خود دارای یک یا چند حلقه بنزنی با ساختار مقاوم هستند. این نوع از ترکیبات رنگی سمی بوده و به سختی تجزیه می شوند. ازاین رو لازم است که پساب های تولید شده قبل از ورود به محیط زیست تصفیه شوند. بدین ترتیب انتخاب روشی مناسب که با استفاده از آن بتوان این آلاینده های سمی را حذف کرد، یکی از چالش های مهم در بحث تصفیه فاضلاب است. در این مطالعه برای حذف رنگ راکتیو Blue 21 از روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از فتوکاتالیست غیرفلزی کربن-نیتریدی استفاده شد. فتوکاتالیست کربن-نیتریدی از پیش ماده رزین اوره-فرمالدیید با نسبت اوره به فرمالدیید 1/25 تهیه شد. ساختار و ویژگی های فتوکاتالیست تولید شده با استفاده از آنالیزهای SEM، FT-IR، XRD و DRS بررسی و مورد تایید قرار گرفت. در نهایت جهت رسیدن به حذف حداکثری رنگ، پارامترهای موثر در فرآیند فتوکاتالیستی نظیر  pHمحلول، مقدار فتوکاتالیست و غلظت رنگ با روش پاسخ سطحی (RSM) بهینه سازی گردید. نتایج نشان داد که هر سه پارامتر در نظر گرفته شده به طور معنی داری روی حذف رنگ موثر هستند اما تاثیر کاهش pH و غلظت رنگ بیشتر از افزایش مقدار فتوکاتالیست بود. همچنین تحت شرایط بهینه، درصد حذف رنگ بیش از 99 درصد بود. براساس نتایج حاصل، فتوکاتالیست کربن نیتریدی سنتز شده در این تحقیق می تواند به عنوان یک ماده ایده آل ارزان برای حذف رنگ های نساجی از پساب های صنعتی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2574851 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!