فهرست مطالب

نشریه محیط زیست طبیعی
سال هفتاد و ششم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • شهره علی دوست، نادر بهرامی فر*، حبیب الله یونسی صفحات 1-14
  پساب های صنعتی نظیر پساب های حاوی ترکیبات رنگی به دلیل ساختار مولکولی خاص خود دارای یک یا چند حلقه بنزنی با ساختار مقاوم هستند. این نوع از ترکیبات رنگی سمی بوده و به سختی تجزیه می شوند. ازاین رو لازم است که پساب های تولید شده قبل از ورود به محیط زیست تصفیه شوند. بدین ترتیب انتخاب روشی مناسب که با استفاده از آن بتوان این آلاینده های سمی را حذف کرد، یکی از چالش های مهم در بحث تصفیه فاضلاب است. در این مطالعه برای حذف رنگ راکتیو Blue 21 از روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از فتوکاتالیست غیرفلزی کربن-نیتریدی استفاده شد. فتوکاتالیست کربن-نیتریدی از پیش ماده رزین اوره-فرمالدیید با نسبت اوره به فرمالدیید 1/25 تهیه شد. ساختار و ویژگی های فتوکاتالیست تولید شده با استفاده از آنالیزهای SEM، FT-IR، XRD و DRS بررسی و مورد تایید قرار گرفت. در نهایت جهت رسیدن به حذف حداکثری رنگ، پارامترهای موثر در فرآیند فتوکاتالیستی نظیر  pHمحلول، مقدار فتوکاتالیست و غلظت رنگ با روش پاسخ سطحی (RSM) بهینه سازی گردید. نتایج نشان داد که هر سه پارامتر در نظر گرفته شده به طور معنی داری روی حذف رنگ موثر هستند اما تاثیر کاهش pH و غلظت رنگ بیشتر از افزایش مقدار فتوکاتالیست بود. همچنین تحت شرایط بهینه، درصد حذف رنگ بیش از 99 درصد بود. براساس نتایج حاصل، فتوکاتالیست کربن نیتریدی سنتز شده در این تحقیق می تواند به عنوان یک ماده ایده آل ارزان برای حذف رنگ های نساجی از پساب های صنعتی استفاده شود.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون پیشرفته، پساب رنگی، رزین اوره-فرمالدئید، فتوکاتالیست کربن-نیترید
 • محمدرضا طاطیان*، رضا تمرتاش، حسین اقاجان تبار، آیلین فرجی صفحات 15-28

  عناصر با پتانسیل سمیت، شامل دو دسته عناصر ضروری و غیر ضروری هستند که در بوم سم شناسی قابل توجه هستند. این عناصر پایداری بالایی دارند و توانایی ایجاد سمیت در موجودات زنده را دارند. گیاه پالایی به عنوان یکی از مناسب ترین و کارآمدترین روش برای جذب این عناصر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه، بررسی میزان توانایی گونه های مختلف علوفه ای نسبت به جذب عناصر سرب و کادمیم و آگاهی از میزان سازگاری و مقاومت هر یک در مقابل آلودگی ها، مقایسه ای بین گونه ها با شرایط زیستی متفاوت می باشد. این مطالعه در محیط گلخانه طی 3 ماه انجام شد و گونه های Dactylis glomerata، Festuca ovina و Medicago sativa در نظر گرفته شدند. برای عصاره گیری و اندازه گیری عناصر با پتانسیل سمیت (سرب و کادمیم) از روش عصاره گیری خاکستر خشک و دستگاه جذب اتمی  استفاده شد. به منظور مقایسه آماری داده‎ها از آزمون تجزیه واریانس چندطرفه در قالب مدل عمومی خطی استفاده و برای مقایسه چندگانه میانگین، از آزمون دانکن استفاده گردید. نتایج نشان داد که گونه D. glomerata با افزایش غلظت سرب (200 تا 800 میلی گرم بر کیلوگرم) و کادمیم (50 تا 200 میلی گرم بر کیلوگرم) به ترتیب حدود 84 و 86 درصد غلظت آن ها در اندام هوایی و ریشه افزایش یافته است. میزان جذب ریشه گونه M. sativa با افزایش غلظت سرب بیشتر شد در نتیجه M. sativa دارای قابلیت جذب دو فلز کادمیم و سرب می باشد. در گونه F. ovina  با افزایش غلظت سرب میزان جذب توسط ریشه و اندام هوایی به ترتیب 70 و 58 درصد و برای کادمیم به ترتیب 79 و 73 درصد برآورد شد. به طور کلی، در گونه های مورد مطالعه کارآیی گیاه پالایی نسبت به سرب در اندام هوایی بیشتر از ریشه بود ولی در مورد کادمیم ریشه دو گونه D. glomerata و F. ovina کارایی گیاه پالایی بیشتری نسبت به اندام هوایی داشتند.

  کلیدواژگان: سرب، ضریب تحریک زیستی، فاکتور انتقال، فلزات سنگین، کادمیم
 • مرضیه نایبی، مظاهر معین الدینی* صفحات 29-41
  افزایش جمعیت به همراه رشد جوامع شهری، تقاضای مصرف را بالا برده و افزایش تولید پسماند را به دنبال داشته است. جمع آوری و حمل و نقل پسماند به عنوان عنصری که بیشترین هزینه مربوط در سیستم مدیریت پسماند را به خود اختصاص داده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به نحوی که تغییر اندکی در شیوه مدیریت هزینه ها باعث کاهش هزینه های مربوط در سیستم مدیریت پسماند می شود. در این میان ایستگاه های انتقال به عنوان تاسیساتی که موجبات کاهش هزینه های بخش جمع آوری و حمل و نقل را فراهم می کند از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق انتخاب مکان مناسب برای احداث ایستگاه انتقال پسماند و اولویت بندی گزینه های شایسته در شهر کرج است. نوآوری این تحقیق در تعداد معیارها و زیر معیارهای بکار رفته برای مکان یابی و اولویت بندی گزینه ها است. بعد از تعیین معیارها و زیرمعیارهای مهم مربوط به مکان یابی ایستگاه انتقال پسماند در شهر کرج، نقشه های آن ها تهیه شد. تعداد 3 معیار اصلی و 14 زیر معیار در این مطالعه استفاده شد، سپس نقشه های تهیه شده در محدوده صفر تا یک استاندارد گردید و با استفاده از روش مقایسه های زوجی وزن هریک از معیارها و زیر معیارها تعیین گردید. از روش ترکیب خطی وزنی برای تهیه نقشه شایستگی استفاده شد. نتایح نشان داد که مهم ترین معیارها برای انتخاب ایستگاه انتقال، معیار حریم ها و فاصله ها بود و بعد از آن معیار فیزیکی سرزمین و کاربری اراضی قرار گرفتند. سپس 10 گزینه به عنوان گزینه نهایی انتخاب شدند و 2 معیار طرح های توسعه آتی و قیمت زمین نیز به تحقیق افزوده شد و اولویت بندی گزینه ها از روش تاپسیس صورت گرفت و شایسته ترین گزینه با مساحت بیش از 4 هکتار در منطقه چهار انتخاب شد. رویکرد استفاده شده در این تحقیق می تواند در سایر شهرها مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: ایستگاه انتقال پسماند، شهرکرج، روش ترکیب خطی وزنی، روش تاپسیس
 • پیمان کرمی، سید احمد اسلامی نژاد، مبین افتخاری*، محمد اکبری، ملیکا راستگو صفحات 43-60
  با توجه به بالا رفتن خطر وقوع سیلاب خصوصا در سطح شهرها و به وجود آمدن خطرات جانی، مالی و محیط زیستی ناشی از افزایش آن، پهنه بندی مناطق سیل خیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین در این مطالعه سعی شد مناطق حساس به سیلاب در دشت بیرجند با استفاده از معیارهای موثر پهنه بندی شود. در این راستا از روش های داده محور ماشین بردار پشتیبان (SVM) و جنگل تصادفی (RF) در ترکیب با الگوریتم ژنتیک جهت پهنه بندی مناطق حساس به سیل استفاده شد. بنابراین برای پیاده سازی و اعتبارسنجی مدل های ذکر شده، 42 موقعیت سیل خیز در منطقه مورد مطالعه استخراج شد. علاوه بر این، 19 معیار هیدروژیولوژیکی، توپوگرافی، زمین شناسی و محیطی موثر بر حساسیت سیلاب در منطقه مورد مطالعه استخراج شدند تا برای پیش بینی نقشه حساسیت سیل مورد استفاده قرارگیرند. سطح زیر منحنی (AUC) و انواع شاخص های آماری دیگر از جمله ضریب تشخیص (R2) و ریشه میانگین خطای مربعات (RMSE) برای ارزیابی عملکرد مدل ها استفاده شد. مقادیر R2، RMSE و AUC حاصل از روش SVM-GA به ترتیب 0/9032، 0/2751 و 0/931 و روش RF-GA به ترتیب 0/9823، 0/2321 و 0/914 به دست آمد که نشان دهنده سازگاری و دقت بالای مدل RF نسبت به مدل SVM است. هم چنین نتایج نشان داد که حساسیت سیل به دلیل ارتفاع و زاویه شیب کمتر در مناطق مرکزی منطقه مطالعاتی بیشتر از سایر مناطق است. نتایج این مطالعه می تواند به منظور مدیریت مناطق آسیب پذیر و کاهش خسارت های سیل مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، سیل، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان
 • نجمه سادات مصطفوی، پروین پرتوی*، زهرا اسدالهی صفحات 61-80
  افزایش نرخ شهرنشینی همراه با تغییرات کاربری زمین، تخریب سیستم های طبیعی و کاهش خدمات اکوسیستم ها را در پی داشته است. بخش اساسی فرآیند گنجاندن مفهوم خدمات اکوسیستم در برنامه های توسعه شهری، شناسایی ذینفعانی است که تحت تاثیر خدمات اکوسیستم بوده یا بر آن تاثیرگذار هستند. اولویت بندی خدمات اکوسیستم توسط ذینفعان از مهمترین برون دادهای مشارکت ذینفعان به سبب کاهش پیچیدگی، زمان و هزینه ارزیابی و مدیریت آن ها است. روش تحقیق از نوع آمیخته (کمی و کیفی) بوده و طی سه مرحله انجام شده است. در گام اول، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان (13نفر) با استفاده از مدل ماتریس انگیزه-قدرت، ذینفعان کلیدی (22 دسته) شناسایی و طبقه بندی شدند. در گام دوم، از طریق نمونه گیری گلوله برفی، از 22 دسته ذینفعان کلیدی شناسایی شده در مرحله قبل، 34 نفر مصاحبه شونده انتخاب و با استفاده از روش گروه کانونی متمرکز، خدمات اکوسیستم مهم شهر اراک شناسایی و مهمترین تاثیرات طرح جامع شهر بر آن مشخص شد. در گام سوم، خدمات اکوسیستم شهر اراک براساس تناسب برای گنجاندن در طرح جامع شهر با استفاده از روش ارزیابی ترجیحات در قالب پرسشنامه توسط مصاحبه شوندگان، اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد از 22 دسته ذینفع شناسایی شده در اراک در چهار گروه دولت و سازمان، کسب وکار، آموزش و پژوهش، جامعه مدنی، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل محیط زیست استان مرکزی در بالاترین سطح از قدرت و انگیزه برای یکپارچه سازی خدمات اکوسیستم در برنامه های شهری اراک قرار دارند. نتایج نشان داد خدماتی چون کیفیت هوا (4/68)، تامین آب (4/12) و تنظیم اقلیم (4/03) از اهمیت بالایی در اراک برخوردار بوده و مطابق نظر مصاحبه شوندگان برای این که در طرح جامع به آن پرداخته شود، اولویت بیشتری در مقایسه با سایرین دارند.
  کلیدواژگان: اولویت بندی خدمات اکوسیستم، برنامه های توسعه شهری، تحلیل ذینفعان، ماتریس انگیزه-قدرت
 • پریسا احمدی، مهرداد هادی پور*، فرخ قهرمانی نژاد صفحات 81-91
  آلودگی هوا یکی از پیامدهایی است که با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، توسعه حمل و نقل و میزان سوخت، روز به روز بر شدت آن افزوده می شود. امروزه آلودگی هوا به یکی از خطرات جدی برای ساکنین شهرهای بزرگ تبدیل شده است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، نظری-کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی-تحلیلی است. با توجه به موضوع مورد مطالعه و پس از استخراج و گردآوری اطلاعات و شاخص ها به روش کتابخانه ای و تحلیل تصاویر ماهواره ای و بررسی سری زمانی اطلاعات موجود برای تحلیل نهایی به دست آمد به گونه ای که برای شناسایی رد پای بوم شناختی آلودگی هوای ناشی از منابع متحرک از نرم افزارIPCC Inventory  موتور چهار زمانه بنزینی، موتورسیکلت با موتور دو زمانه بنزینی و خودروهایی با موتور چهارزمانه دیزیلی شناسایی شدند . نتایج نشان داد که تغییرات و سهم آلاینده های به دست آمده در سال پایه در چهار بخش مورد بررسی و به ویژه در بخش CO2 در دوره مورد مطالعه با تغییرات زیادی همراه بوده است. همچنین تغییر و تحولات فضای سبز شهری (پوشش گیاهی) منطقه 2 شهر تهران باعث ناپایداری وضعیت محیط از نظر آلودگی هوا شده است.  به گونه ای که از مجموع 49564092 متر مربع اراضی منطقه 2 شهر تهران تنها 2153728 متر مربع به اراضی پوشش گیاهی اختصاص داشت. نتایج تحلیل روند تولید کربن در این منطقه نشان داد که روند تولید کربن از 43167344 کیلوگرم در سال 1393 به 58925638 در سال 1397 افزایش یافته است. در شاخص اتومبیل از 372189467 کیلوگرم در سال 1393 به 497237450 کیلو گرم در سال 1397 افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: ارزیابی مکانمند، آلودگی هوا، سیمای سرزمین، منابع متحرک
 • زهرا هژبری، علیرضا حبیبی*، علی بهشتی آل آقا، روح الله شریفی صفحات 93-103

  حذف آلاینده های نفتی از خاک با توجه به اثرات ناخوشایندی که بر انسان و سایر موجودات زنده می گذارند، یک ضرورت محیط زیستی است. پالایش زیستی یکی از بهترین روش های تیمار به لحاظ ملاحضات محیط زیستی و اقتصادی، برای حذف درمحل هیدرورکربن ها از خاک های آلوده است. در این روش، استفاده از میکروارگانیسم های بومی می تواند حداقل آشفتگی در زیست بوم خاک ایجاد کند بنابراین خاک تیمار شده، فعالیت زیستی خود را برای انجام امور کشاورزی، حفظ می نماید. در این پژوهش، امکان تجزیه زیستی هیدورکربن های نفتی از خاک های آلوده در حوضچه های گل حفاری موسوم به مادپیت واقع در منطقه بهره برداری نفت شهر استان کرمانشاه، توسط میکروارگانیسم های بومی انجام گرفت. به منظور ارزیابی تحریک زیستی، دو تیمار شخم تنها و شخم همراه با kg/m2 0/1 اوره به عنوان منبع تامین کننده نیتروژن اعمال شد. به منظور ارزیابی تشدید زیستی علاوه بر شخم و افزودن اوره، سوسپانسیون کنسرسیوم میکروبی بومی (متشکل از گونه های باکتریایی Bacillus thuringiensis و  Arthrobacter citreus و گونه مخمر تولید کننده بیوسورفکتانت Candida catenulata به مقدار mL/m2 100 به خاک افزوده شد. نتایج نشان داد که در تیمار تحریک زیستی با انجام شخم زدن و افزودن اوره در مقایسه با شاهد، درصد حذف هیدروکربن های نفتی از %10/73 به %53/83 طی مدت 120 روز افزایش می یابد. همچنین فرآیند تشدید زیستی توانست در حذف موثر ترکیبات نفتی به میزان %74 طی مدت مشابه موثر باشد. حذف قسمت عمده هیدروکربن های سنگین  (C12<)، و سرعت تجزیه زیستی بالاتر از مزایای استفاده از فرآیند تشدید زیستی توسط کنسرسیوم میکروبی در کار حاضر بود.

  کلیدواژگان: باکتری های بومی، پالایش زیستی، حذف آلودگی نفتی، کنسرسیوم میکروبی
 • زانیار غفوری، سهیل ایگدری*، هادی پورباقر صفحات 105-115
  در برنامه های حفاظت از اکوسیستم های آبی، آگاهی از نیازهای زیستگاهی آبزیان نقش مهمی دارد. این مطالعه به منظور بررسی ترجیح ویژگی های بزرگ مقیاس زیستگاهی و شاخص مطلوبیت زیستگاه گونه بوتک دهان بزرگ، Cyprinion macrostomum در رودخانه زاب کوچک از حوضه تیگریس به اجرا درآمد. متغیرهای محیطی شامل pH، دما، EC، TDS، سرعت جریان، ارتفاع از سطح دریا، عرض رودخانه، عمق آب، شیب و نوع بستر و فراوانی نسبی ماهیان بوتک دهان بزرگ در 6 ایستگاه (هر کدام با 3 تکرار از پایین دست به بالادست رودخانه) در طی چهار فصل، از پاییز 1400 تا تابستان 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مطلوبیت زیستگاه ماهی بوتک دهان بزرگ در طی چهار فصل متفاوت بوده و این گونه نواحی با pH در محدوده 10-9، دمای بالا، ارتفاع پایین، شیب بستر کم، سرعت جریان متوسط آب و بسترهای قلوه سنگی و تخته سنگی بدون پوشش گیاهی را ترجیح می دهد که در طی چهار فصل سال این مقادیر ترجیحی تقریبا مشابه هستند. ترجیح فاکتورهای EC، TDS، عرض رودخانه و عمق آب در فصل های مختلف توسط این گونه متفاوت بودند و محدوده های مختلفی از این فاکتورها را در طی فصل ها ترجیح می دهد. در فصل بهار و تابستان عرض رودخانه و عمق پایین تر و در فصل زمستان عرض و عمق بیشتر آب را ترجیح داد. دو فاکتور EC و  TDSدر فصل های بهار و تابستان محدوده پایین تر و در فصل پاییز و زمستان دامنه نسبتا بالاتر با توجه به تغییرات فصلی مورد ترجیح بود.
  کلیدواژگان: حوضه تیگریس، رودخانه زاب، زیستگاه انتخابی، شاخص مطلوبیت
 • کاروان شانازی، موسی اعظمی* صفحات 117-131
  منابع تالابی سرمایه های مهم محیط زیستی هستند و مدیریت و حکمرانی آن ها به چالشی بزرگ برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت مولفه های حکمرانی خوب در اکوسیستم تالاب زریوار در شهرستان مریوان جهت بهبود دانش حکمرانی تالاب، پایداری و حفظ خدمات اکوسیستمی آن به اجرا درآمد. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بوده که به روش پیمایش انجام شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل 120 نفر از کارشناسان و خبرگان نهادهای مرتبط با مدیریت تالاب و اعضای انجمن ها و تشکل های محیط زیستی محلی بودند که به روش تمام شماری انتخاب شدند. روایی محتوایی سوالات ابزار تحقیق توسط متخصصان موضوعی و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. به طور کلی شاخص حکمرانی خوب تالاب زریوار ضعیف و نامناسب گزارش شد. نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که در رابطه با مولفه های شفافیت، عدالت و انصاف، فراگیری (تصمیم گیری مشارکتی)، یکپارچگی و پاسخگویی اختلاف معنی داری بین میانگین دو گروه اعضای نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود دارد. با درنظر گرفتن میانگین کسب شده و سطح معنی داری گزارش شده، وضعیت حکمرانی خوب تالاب زریوار از نظر شاخص های فراگیری و پاسخگویی در وضعیت نسبتا مناسبی بوده اما از نظر شاخص های شفافیت، قابلیت و ظرفیت، و یکپارچگی وضعیت مطلوبی ندارد. حکمرانی خوب تالاب، پیاده سازی موفقیت آمیز همه گزینه های سیاستی، قانونی و نظارتی است که برای پایداری و توسعه خدمات اکوسیستمی آن ضروری است، بنابراین برنامه ها، اقدامات و چش م انداز آینده تالاب باید با توجه به شاخص های حکمرانی خوب هدف گذای شود.
  کلیدواژگان: پایداری خدمات اکوسیستمی، حکمرانی محیط زیستی، مدیریت منابع طبیعی، مولفه های حکمرانی خوب
 • محمدحسین صیادی*، جواد خارکن، حسین شکری، ایوب رضایی صفحات 133-147

  کمتر از 0/1درصد از میزان آفت کش های مصرفی به آفات می رسند و بقیه وارد محیط زیست شده و منابع آبی را آلوده کرده و تاثیرات نامطلوبی بر ماهیان می گذارند. این پژوهش با هدف بررسی سمیت حاد و آسیب شناسی بافتی پاراکوآت در pH، سختی و دماهای مختلف بر روی ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) انجام شده است. سمیت حاد پارآکوات به مدت 96 ساعت بر روی ماهی مورد مطالعه انجام شد و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب از قبیل 10 و 7، 5 =pH، سختی= 0، 200 و 400 میلی گرم بر لیتر و دما= 18، 25 و 30 درجه سانتی گراد تنظیم شد و آسیب شناسی بافتی پارآکوات بر روی بافت آبشش و روده ماهی گامبوزیا بعد از 21 روز بررسی شد. مقادیر سمیت کشنده میانه (LC50) علف کش پارآکوات برای 96 ساعت بر روی ماهی G. holbrooki در 10 و 7، 5 = pH به ترتیب برابر 13/80، 17/78و 15/48 میلی گرم بر لیتر، در سختی= 0، 200 و 400 میلی گرم بر لیتر به ترتیب برابر 7/94، 19/49 و 36/30 میلی گرم بر لیتر و در دما= 18، 25 و 30 درجه سانتی گراد به ترتیب برابر 64/55، 51/28 و 25/70 میلی گرم بر لیتر می باشد. آسیب شناسی بافتی پارآکوات در 5 =pH شامل هایپرپلازی، انحنا، همجوشی و کوتاه شدن لاملاهای ثانویه می باشد و از آسیب شناسی بافتی پاراکوآت در روده ماهی گامبوزیا در 5 =pH شامل تورم سلول های گابلت، افزایش تعداد سلول های گابلت و نکروز و فرسایش می باشد. غلظت های تحت حاد علف کش پاراکوآت می تواند اثرات نامطلوبی بر بافت آبشش و روده ماهی گامبوزیا داشته باشد که شدت آن بستگی به ویژگی های فیزیکوشیمیایی محیط آبی دارد.

  کلیدواژگان: افزایش تعداد سلول های گابلت، پارامترهای فیزیکوشیمیایی، سمیت حاد، کوتاه شدن لاملاهای ثانویه
 • هیمن محمودپور، اسفندیار عباس نوین پور*، همایون مقیمی صفحات 149-160

  ارزیابی کیفیت آب گامی مهم در جهت استفاده بهینه و مناسب از منابع آب برای شرب است. از این رو، ضرورت مطالعه ویژگی های کیفی آب در برنامه های مدیریت منابع آب به شدت مورد توجه قرارگرفته است. ابهام و نبود قطعیت ذاتی حاکم بر منابع آب در ارزیابی اهداف، معیارها و واحدهای تصمیم گیری، ناسازگاری و بی دقتی در نظرها و قضاوت افراد تصمیم گیرنده  سبب گرایش به نظریه های مجموعه های فازی و به دنبال آن، منطق فازی به عنوان ابزاری کارآمد و مفید برای برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها در منابع آب شده است.  در مطالعه حاضر کیفیت آب زیرزمینی ابتدا با روش های استاندارد جهانی (روش ارزیابی قطعی) برای مصارف شرب طبقه بندی شد. سپس طبقه بندی با استفاده از استنتاج فازی ممدانی مدل سازی و مقایسه شد. بدین منظور، از میانگین چهار ساله پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی مربوط به 33 منبع شامل10حلقه چاه، 22دهنه چشمه و یک رشته قنات در حال بهره برداری شهرستان سردشت برای در دو حالت به عنوان ورودی مورد استفاده قرار گرفت. در روش ارزیابی قطعی (دیاگرام شولر)، ویژگی ها و نمودار تعیین کیفیت آب تعیین شد. در مدل استنتاج فازی میانگین چهار ساله هشت پارامتر کیفی آب به سه گروه طبقه بندی گردید، در گروه اول پارامترهای یونهای سدیم، کلسیم و منیزیم  و  در گروه دوم پارامترهای یون های بیکربنات، سولفات و کلریدو  در گروه سوم دو پارامتر TH و TDS قرار داده شد. بعد از تعیین هر گروه با دو پارامتر ورودی، هر پارامتر ورودی شامل سه تابع عضویت در نظر گرفته شد، به طوری که قوانین در نظر گرفته شده برای آن برابر با نه (3×3) برآورد شد. نتایج براساس روش قطعی نشان داد که تمامی نمونه های موردمطالعه در گروه خوب تا قابل قبول قرار گرفتند. اما یافته های فازی ممدانی نشان داد که تعداد دو نمونه با سطح اطمینان 50 درصد در رده قابل قبول و دیگر نمونه ها با سطح اطمینانی برابر با 87-83 درصد در رده مطلوب برای آشامیدن قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: بهینه سازی آب شرب، سیستم استنتاج فازی، شهرستان سردشت، کیفیت آب
 • صاحب خورده بین، سعید حجتی*، احمد لندی، ایمان احمدیان فر صفحات 161-171
  گیاهان طی عمل فتوسنتز، کربن معدنی، اتمسفر را در زیست توده خود ترسیب می کنند که این کربن در نهایت از طریق بقایای گیاهی در خاک ذخیره می شوند. این پژوهش به منظور اندازه گیری میزان کرین آلی ترسیب شده در بخش های مختلف گیاهان، اندازه گیری میزان تصاعد گازهای کربنه هر کاربری و در نهایت محاسبه بیلان کربن آلی صورت گرفت. منطقه مورد مطالعه، دارای سه کاربری کشاورزی (گندم، کلزا، باقلا و یونجه)، مرتع و نخلستان می باشد که از هر کاربری 5 نمونه گیاهی با کوادرات با ابعاد 1×1 متر برداشت گردید. نمونه ها آسیاب و درصد کربن کل زیست توده گیاهی و هر بخش از گیاه (ساقه، برگ و ریشه) محاسبه گردید. میزان گازهای متصاعد شده از سطح خاک نیز توسط اتاقک بسته اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که درصد کربن در کل زیست توده گیاهی کاربری ها در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار بود. به طوری که میانگین درصد کربن در کلزا، گندم و باقلا بیشترین و در گیاهان مرتعی و گیاهان زیر کشت نخل کمترین مقدار بود. همچنین، مقایسه آماری کربن در بخش های مختلف گیاهان (ساقه، برگ و ریشه) در هر کاربری بر اساس طرح فاکتوریل بر پایه بلوک کاملا تصادفی با 2 تکرار در محیط نرم افزار SAS اجرا شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد کربن به ترتیب در ساقه، ریشه و برگ گیاهان هر کاربری وجود داشت و بیلان کربن آلی در کاربری کشاورزی بیشترین و در کاربری مرتع کمترین مقدار بود.
  کلیدواژگان: بیلان کربن، تصاعد کربن، ذخیره کربن، کربن آلی
 • بیت الله محمودی* صفحات 173-184
  هدف از این پژوهش، تحلیل نگرش های مدیریتی مدیران و مسیولان منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط با مسیله آتش سوزی جنگل، برای شناسایی گزاره ها و دیدگاه های مدیریتی حاکم بر فرآیند مدیریت آتش سوزی در جنگل های کشور است. در این راستا، با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، پس از جمع آوری گزاره های منتشر شده، طبقه بندی آن ها در قالب مضامین فرعی، مضامین اصلی و ابعاد انجام گرفت. تحلیل محتوا بر روی 30 مصاحبه خبری و یا گزارش خبری-تحلیلی منتشر شده در روزنامه های سراسری کشور صورت گرفت. براساس نتایج در بعد تلقی از آتش سوزی، دو مضمون اصلی توصیف عملیاتی و توصیف مدیریتی، در بعد دلایل رخداد و توسعه آتش سوزی، شش مضمون اصلی چالش اجتماعی، چالش امنیتی، چالش پشتیبانی، چالش اقلیمی، چالش توپوگرافیک و چالش مدیریتی، در بعد اقدامات مدیریتی برای کنترل آتش سوزی، سه مضمون اصلی اقدامات تجهیزاتی، اقدامات اداری-تشکیلاتی و اقدامات آموزشی و در نهایت در بعد الزامات مورد نیاز برای کنترل آتش سوزی، شش مضمون الزام قضایی، الزام مالی، الزام تجهیزاتی، الزام مدیریت اجرایی، الزام مدیریت فرابخشی و الزام مدیریت مشارکتی تفکیک گردید. در مجموع 91 مضمون فرعی در قالب 17 مضمون اصلی و 4 بعد، از درون گزاره های مدیران استخراج شد. تحلیل مضامین نشان می دهد از منظر مدیران، آتش سوزی در جنگل، یک واقعه مدیریتی-عملیاتی است که می توان با کاربست اقدامات و الزامات مدیریتی از رخداد آن جلوگیری و در صورت وقوع، آن را کنترل نمود. از این رو، نگاه مدیران به مسیله آتش سوزی در بستر رویکرد کلان مدیریت گرایی قرار گرفته است. رویکردی که خود زمینه ساز پیچیده تر شدن نحوه مواجهه با مسیله آتش سوزی در جنگل های کشور است. بی توجهی محض به لزوم بازسازی و احیای گستره های دچار آتش، از موضوعات کلیدی است که در گزاره های مدیریتی مدیران به شدت مورد غفلت واقع شده است. مدیران منابع طبیعی و محیط زیست کشور نیازمند نگاهی کلان تر به همه زمینه های متنوع رخداد، کنترل آتش و در نهایت احیای عرصه های آسیب دیده هستند، تا قادر باشند از ظرفیت های مدیریتی که در اختیار دارند، در فرآیند مدیریت آتش سوزی جنگل، استفاده بهینه و مطلوبی نمایند.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوای کیفی، مدیریت آتش سوزی جنگل، نگرش های مدیریتی
|
 • Shohreh Alidoust, Nader Bahramifar *, Habibollah Younesi Pages 1-14
  Due to their special molecular structure, industrial effluents, such as effluents containing colored compounds, have one or more benzene rings with a resistant structure. This type of colored compounds is toxic and difficult to decompose. These effluents should be treated before being discharged into the environment, and thus treating the wastes containing dyes is one of the major environmental challenges and need to be conducted using an appropriate approach. In this study, an advanced oxidation method using a non-metallic carbon-nitride photocatalyst was used to remove the Reactive Blue21 dye. Carbon-nitride photocatalyst was prepared from urea-formaldehyde resin precursor with urea to a formaldehyde ratio of 1.25 The structure and properties of the photocatalyst produced were evaluated and confirmed using SEM, FT-IR, XRD and DRS analyses. The efficiency of the as-prepared photocatalyst was evaluated according to its capability for degradation of Reactive Blue21. Finally, to achieve maximum dye removal via the photocatalytic process, the effective parameters such as solution pH, the dose of the photocatalyst, and exposure time were optimized according to response surface methodology (RSM). The results showed that all three parameters are significantly effective in color removal. However, the effect of decreasing pH and color concentration was greater than increasing the amount of photocatalyst. Also, under optimal conditions, the percentage of paint removed was more than 99%. Based on the obtained results, the carbon nitride photocatalyst synthesized in this research can be used as an ideal cheap material to remove textile dyes from industrial wastewater.
  Keywords: Advanced Oxidation, dye effluent, urea-formaldehyde resin, Carbon-nitride photocatalyst
 • MohammadReza Tatian *, Reza Tamartash, Hossein Agajantabar Ali, Ailin Faraji Pages 15-28

  Potentially toxic elements (PTEs) contain two classes of essential and non-essential elements that are significant in toxicological ecology. These elements have high stability and have the ability to cause toxicity in living organisms. Phytoremediation has been considered as one of the most appropriate and efficient methods to uptake these elements. The aim of this study was to investigate the ability of different forage species to absorb PTEs and to be aware of the compatibility and resistance of each to contamination, a comparison between species with different biological conditions. This study was performed in a greenhouse environment and Dactylis glomerata, Festuca ovina and Medicago sativa species were considered. To measure PTEs (lead and cadmium), dry ash extraction method was used. Also, to determine the phytoremediation potential of plant indices TF, BCF and BAC were used. To compare the data statistically, multivariate analysis of variance test in the form of general linear model was used and for multiple comparison of means, Duncan test was used. The results showed that D. glomerata with increasing concentrations of lead (200 to 800 mg/kg) and cadmium (50 to 200 mg/kg) increased their concentration in shoots and roots by about 84% and 86%, respectively in the shoot and root. The root uptake of M. sativa increased with increasing lead concentration, and as a result, M. sativa is an extractive plant for both cadmium and lead. In Festuca ovina species, with increasing lead concentration, the rate of uptake by roots and shoots was 70% and 58%, respectively, and for cadmium was 79% and 73%, respectively. In general, in the studied species, the efficiency of phytoremediation of lead was higher in the aerial parts to the root, but cadmium of the roots of D. glomerata and F. ovina, had more phytoremediation efficiency than the aerial parts.

  Keywords: lead, Biological stimulation coefficient, transfer factor, Heavy metals, Cadmium
 • Marzieh Nayebi, Mazaher Moeinaddini * Pages 29-41
  Population growth with the growth of urban communities has been increased consumer demand and waste production. Waste collection and transportation, as the most expensive element in the waste management system, is so important that a slight change in the cost of management process will reduce the related costs in the waste management system. Among these, transfer stations, as facilities that reduce the costs of collection and transportation, are particular importance. The aim of this study is to select a suitable site for the construction of a waste transfer station and then prioritize suitable options in Karaj. The innovation of this research is in the number of criteria and sub-criteria used for locating and prioritizing options. After setting the major criteria and sub-criteria related to the location of the waste transfer station in this city, their maps were prepared. A total of 3 criteria and 14 sub-criteria were used in this study, then the prepared maps were standardized to a range of [0, 1] and the weight of each criterion and sub-criterion was determined using the pairwise comparison method. The weighted linear combination method was used to prepare the suitability map. The results showed that the major criteria for choosing the transfer station were the boundaries and distances, followed by the physical criteria of land and land use. Then 10 options were selected as the final option and 2 criteria of future development plans and land price were also added to the research and the options were prioritized using the TOPSIS method and the most suitable option with an area of more than 4 hectares was selected in 4 regions. The approach used in this research can be used in other cities.
  Keywords: Waste transfer station, Karaj County, Weighted Linear Combination, TOPSIS method
 • Peyman Karami, Seyed Ahmad Eslamnezhad, Mobin Eftekhari *, Mohammad Akbari, Melika Rastgoo Pages 43-60
  Due to the increase in the risk of floods, especially in the cities, and the emergence of human, financial, and environmental risks due to its increase, the flood zoning areas are of great importance. Therefore, in this study, flood susceptible areas in Birjand plain were tried to be zoned with the help of effective criteria. In this regard, the data-driven methods of support vector machine (SVM) and random forest (RF) were used in combination with genetic algorithm to zoning flood susceptible areas. Therefore, in order to implement and validate the mentioned models, 42 flood prone locations in the study area were extracted. In addition, 19 hydrogeological, topographical, geological and environmental criteria affecting flood susceptibility in the study area were extracted to be used to predict flood susceptibility map. Area under the curve (AUC) and a variety of other statistical indicators including coefficient of determination (R2) and Root mean square error (RMSE) were used to evaluate the performances of the models. The values of R2, RMSE and AUC obtained from the SVM-GA method were 0.9032, 0.2751 and 0.931, respectively, and the RF-GA method were 0.9823, 0.2321 and 0.914, respectively, which indicate the compatibility and The RF model is more accurate than the SVM model. The results also showed that the susceptibility of flooding in the central areas of the study area, due to lower altitude and slope angle, is higher than other areas.
  Keywords: Optimization, Flood, Random forest, Support vector machine
 • Najme Sadat Mostafavi, Parvin Partovi *, Zahra Asadolahi Pages 61-80
  The increase in the urbanization rate along with land use changes has been resulted in the destruction of natural systems and the reduction of ecosystem services (ES). Identifying the stakeholders who are affected by ES or are influencing is a fundamental part of the integrating process of the ES concept in urban development plans. The prioritization of ES by stakeholders is one of the most important outcomes of stakeholders' participation due to the reduction of complexity, time and cost of their evaluation and management. This research was based on the mixed method (quantitative and qualitative) and in three steps. In the first step, key stakeholders (22 categories) were identified and classified using semi-structured interviews with experts (13 people) through the Interest-power matrix. In the second step, 34 interviewees were selected through snowball sampling from the 22 categories of key stakeholders identified in the previous step, and the important ecosystem services of Arak were identified using the focused focus group technique, then they determined most important effects of the city's comprehensive plan. In the third step, using the method of evaluating preferences in the form of a questionnaire by the interviewees, Arak ecosystem services were prioritized based on suitability for inclusion in the master plan. The results showed that from 22 stakeholder categories identified in Arak in four groups of government and organization, business, education and research, civil society, administration of roads and urban development and administration of environment of Markazi province have got the highest level of power and Interest to integrate ES in order to help for integrating ES into Arak urban plans. The results showed that services i.e., air quality (4.68), water supply (4.12) and climate regulation (4.03) are very important in Arak and according to the respondents, they have got more priority to be addressed in the master plan.
  Keywords: prioritization of ecosystem services, Urban development plan, Stakeholder Analysis, Interest-power matrix
 • Parisa Ahmadi, Mehrdad Hadipour *, Farrokh Ghahremaninejad Pages 81-91
  Air pollution is one of the consequences development, which increases with the increase in population and the expansion of urbanization, the development of transportation and the amount of fuel. Air pollution has become one of the serious dangers for many residents of big cities. The current research is theoretical-applied in terms of nature and descriptive-analytical in terms of study method. According to the subject under study and after extracting and collecting information and indicators using the library method and analyzing satellite images and examining the time series, the available information was obtained for the final analysis in such a way as to identify the ecological footprint of air pollution. As a result of mobile sources, four-stroke gasoline engines, motorcycles with two-stroke gasoline engines, and cars with four-stroke diesel engines were identified from the IPCC Inventory software. The results show that the changes and contribution of the pollutants obtained in the base year in the four studied sectors and especially in the CO2 sector during the study period have been accompanied by many changes, as well as the changes and transformations of the urban green space (vegetation). located in the study area has caused the instability of the environment in terms of air pollution in such a way that out of the total 49564092 m2 of land in the study area only 2153728 square meters were dedicated to vegetation the results of the carbon production process in this analysis The region showed that the carbon production trend increased from 43167344 kg in 2013 to 58925638 in 2017. In the automobile index, it has increased from 372189467 kg in 2013 to 497237450 kg in 2017.
  Keywords: Spatial assessment, Air pollution, Landscape, Mobile Sources
 • Zahra Hozhabri, Alireza Habibi *, Ali Beheshti Ale Agha, Rouhallah Sharifi Pages 93-103

  Removals of petroleum contaminants from soil is an environmental necessity due to the negative impacts on human and other living organisms. In environmental and economic aspects, biodegradation is the best treating methods for in-situ removal of hydrocarbons from contaminated soil. In this method, application of indigenous microorganisms could minimize perturbation of the soil ecosystem, and thus the treated soil could maintain biological activities for agriculture prepuces after the treatment. In this study, the potential of removal of crude oil contamination from soil by biodegradation process was evaluated in mud pit zones in Naft Shahr resource. In order to evaluate biostimulation, two treatments were applied; plowing alone and plowing together with 0.1 kg/m2 of urea as a source of nitrogen. In order to evaluate bioagumentation, in addition to plowing and adding urea, a suspension of native microbial consortium (consisting of Bacillus thuringiensis, Arthrobacter citreus, and Candida catenulata (a biosurfactant producer yeast)) was added to the soil in an amount of 100 mL/m2. The results indicated that the total petroleum hydrocarbon (TPH) removal was increased from 10.73% to 53.83% after 120 days by the biostimulation treatment. Also, bioagumentation could remove up to 74% of TPH at the same conditions. In this study, removals of main heavy hydrocarbons (> C12) and higher biodegradation rate were the advantages of bioagumentation process by the microbial consortium.

  Keywords: Indigenous bacteria, biodegradation, Removal of hydrocarbon pollutants, Microbial consortium
 • Zaniar Ghafouri, Soheil Eagderi *, Hadi Poorbagher Pages 105-115
  Knowledge of habitat requirements of aquatic animals plays an important role in fisheries and protection programs of aquatic ecosystems. Hence, this study was conducted to investigate the suitability indices of habitat use and habitat suitability index (HSI) of Cyprinion macrostomum in its distribution range, Zab River. A number of environmental variables, including pH, temperature, EC, TDS, elevation, water depth, river width, river slope, velocity, substrate type, and the relative abundance of C. macrostomum at 6 stations and three replications from the downstream to upstream were examined during from the fall of 2021 to the summer of 2022. The results showed that habitat suitability of C. macrostomum is different during four seasons and this species prefers areas with pH in the range 9-10, high temperature, low altitude, low bed slope, medium velocity, and gravel and slate beds without vegetation, and these environmental factors expressed during the four seasons of the year are almost similar. But EC, TDS, river width and water depth factors are distinct in different seasons and it prefers different ranges of these factors during the seasons. In spring and summer preferred the lower width and depth of the river, and in winter and autumn seasons preferred the width greater and depth higher of the water.
  Keywords: Tigris basin, Zab River, Habitat selection, Suitability index
 • Karwan Shanazi, Mousa Aazami * Pages 117-131
  Wetland resources are important environmental assets and their management and governance has become a big challenge for developing countries. In this regard, the current research was carried out with the aim of evaluating the state of good governance components in the Zarivar wetland ecosystem, Marivan County, to improve the knowledge of wetland governance, sustainability and preservation of its ecosystem services. This research is a descriptive-analytical type of study that was conducted by survey method. The required data has been collected using library studies and field method with questionnaire tool. The statistical population included 120 experts from institutions related to Zarivar wetland management and members of local environmental associations and organizations, who were selected by the full count method. The content validity of the questions of the research tool was confirmed by subject experts and its reliability was also confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. In general, the good governance of the wetland was reported to be weak and inappropriate. The results of the t-test showed that there is a significant difference between the average of two groups of members of governmental and non-governmental institutions in relation to the components of transparency justice and fairness, inclusiveness, integrity, and accountability. Considering the average obtained and the reported significant level, the state of good governance of Zarivar wetland is in a good state in terms of inclusiveness and accountability indicators, but it is not in a favorable state in terms of transparency, capability and capacity, and integrity indicators. Good wetland governance is the successful implementation of all policy, legal and regulatory options that are necessary for the sustainability and development of its ecosystem services. Therefore, the plans, actions and future vision of the wetland should be targeted according to the indicators of good governance.
  Keywords: Sustainability of ecosystem services, Environmental Governance, Habitat selection, Natural Resources Management, Components of good governance
 • MohammadHossein Sayadi *, Javad Kharkan, Hossein Shekari, Ayoob Rezaei Pages 133-147

  Inevitably, less than 0.1% of pesticides used for pest control reach their target pests and the rest enter the environment and pollute water resources causing adverse effects on fish. This study aimed to investigate the acute toxicity and histopathological damage of paraquat at different pH, hardness and temperatures on Gambusia holbrooki. Acute toxicity of paraquat was performed for 96 h and the physicochemical parameters were adjusted viz. pH  5, 7 and 10, hardness  0, 200 and 400 mg/L and temperature 18, 25 and 30 °C. Then, the histopathological effects of paraquat on gill tissue and intestine of Gambosia holbrooki were then evaluated after 21 days. Acute toxicity of Paraquat herbicide on Gambusia fish at pH = 5, 7 and 10, equal to 13.80, 17.78 and 15.48 mg/L, hardness= 0, 200 and 400 mg/L, equal to 7.94, 19.49 and 36.30 mg/L and temperatures= 18, 25 and 30°C were 64.56, 51.28 and 25.70 mg/L, respectively. Histopathological lesions of paraquat toxin in the gills of Gambusia holbrooki at pH=5 mg/L included hyperplasia, curvature, a fusion of lamellae and lamellar synechiae. Histopathological lesions of paraquat toxin in the intestine of Gambusia holbrooki demonstrated swelling and a higher number of goblet cells, necrosis and erosion. According to the present study results, it can be safely concluded that acute toxicity concentrations of paraquat herbicide can have adverse effects on gills and intestines of Gambusia holbrooki, the severity of which depends on the physicochemical properties of the aquatic environment.

  Keywords: Higher number of goblet cells, physicochemical parameters, Acute toxicity, Lamellar synechiae
 • Hemen Mahmoudpour, Esfandiar Abbasnovinpour *, Homayoun Moghimi Pages 149-160

  Assessing water quality is an important step toward the optimal and appropriate use of drinking water resources. Therefore, the necessity of studying water quality characteristics in water resource management programs has been highly considered. Ambiguity and lack of inherent certainty governing water resources in the evaluation of goals, criteria, and decision-making units, as inconsistency and carelessness in the opinions and judgments of decision-makers have led to the tendency towards theories of fuzzy sets and, as a result, fuzzy logic as an efficient and useful tool for planning and making decisions. In the present underground water quality water was first classified by international standard methods (definitive evaluation method) for drinking purposes. Then classification was modeled and compared using Mamdani fuzzy inference. For this purpose, the four-year average of quality parameters of underground water sources related to 33 sources including 10 well rings, 22 spring mouths, and an aqueduct in operation in Sardasht Cityre used as inputs in two cases. In the deterministic evaluation method (Schoeller diagram), the characteristics and the water quality determination diagram were determined. In the four-year average fuzzy inference model, eight water quality parameters were classified into three groups, in the first group the parameters of Na+, Ca+2, and Mg+2, in the second group the parameters of HCO3-, SO4-2, and Cl- were placed in the third group of two TH and TDS parameters. After determining each group with two input parameters, each input parameter was considered including three membership functions, so that the rules considered for it were estimated as nine (3x3). The results based on the deterministic method showed that all the studied samples were in the good to acceptable group. But Mamdani's fuzzy findings showed that two samples with a confidence level of 50% were in the acceptable category and other samples with a confidence level of 83-87% were placed in the desirable category for drinking.

  Keywords: Drinking water optimization, Fuzzy inference system, Sardasht city, Water quality
 • Saheb Khordehbin, Saeid Hojati *, Ahmad Landi, Iman Ahmadianfar Pages 161-171
  During photosynthesis, plants secrete atmospheric mineral carbon into their biomass, which is eventually stored in the soil through plant debris. It was used and finally the organic carbon balance was calculated. The area has three land uses, including agriculture (wheat, canola, beans and alfalfa), pasture and palm grove. From each land use, 5 plant samples in quadrats with dimensions of 1m ×1m were taken. Samples were milled and the percentage of carbon in the total plant biomass and each part of the plants (stem, leaf, and root) was calculated. The amount of gases emitted from the soil surface was also measured by a closed chamber. The results showed that the percentage of carbon in the total plant biomass of the studied land uses is significant at 99% confidence level, so that the average percentage of carbon in rapeseed, wheat and beans is the highest and in rangeland and palm crops is the lowest. Also, the percentage of carbon in different parts of plants (stem, leaf, and root) in each cultivation was performed according to a factorial experiment based on a completely randomized block design with 2 replications in SAS software. The results showed that the highest percentage of carbon was present in the stems, roots and leaves of the plants of each use, and the organic carbon balance was the highest in the agricultural use and the lowest in the pasture land use.
  Keywords: Carbon balance, Carbon emissions, carbon storage, Organic carbon
 • Beytollah Mahmoudi * Pages 173-184
  The purpose of this research is to analyze the managerial narratives of managers and officials of the natural resources and environment in relation to the issue of forest fire, in order to identify the management views governing the process of fire management in the country's forests. In this regard, using the qualitative content analysis method, after collecting the published narratives, their classification has been done in the form of sub-themes, main themes and dimensions. Content analysis has been done on 30 news interviews or news-analytical reports published in national newspapers. Based to the results, in the dimension of perception of fire, two main themes are operational description and management description, in the dimension of causes and development of fire, there are six main themes of social challenge, security challenge, support challenge, climatic challenge, topographical challenge and management challenge, in the dimension of actions management for fire control, three main themes of equipment practices, administrative and organizational practices and educational practices  and finally, the requirements needed for fire control, six themes of judicial requirement, financial requirement, equipment requirement, executive management requirement, trans-departmental management requirement and the requirement of participatory management was separated. A total of 91 sub-themes in the form of 17 main themes and 4 dimensions have been extracted from managers' narratives. The analysis of the themes showed that from the point of view of the managers, the fire in the forest is a managerial-operational event that can be prevented and controlled if it occurs by applying management measures and requirements. Therefore, the view of managers on the issue of fire is placed in the framework of managerialism approach. An approach that itself is the basis for the more complicated exposure the fire issue in the country's forests. Ignoring the need to rebuild and revive the fire-damaged areas is one of the key issues that have been severely neglected in the managers' management statements. Managers need a broader view of all the various fields of the incident, fire control and finally the restoration of the damaged areas, so that they are able to make optimal use of the management capacities in the forest fire management process.
  Keywords: Qualitative Content Analysis, Forest fire management, Management perspectives