ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته کینوا اصلاح شده با مخلوط آدیپیک اسید و استیک انهیدرید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، نمونه های نشاسته کینوا در 9 تیمار با نسبت های متفاوت از مخلوط آدیپیک اسید و استیک انهیدرید (نسبت 1 به 30)، به همراه یک نمونه شاهد از نظر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی و تعیین شرایط بهینه اصلاح شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تیمارهای مذکور توسط 3 متغیر مستقل موثر بر اصلاح شیمیایی شامل غلظت اصلاح کننده شیمیایی (2%، 4% و 6%)، pH سوسپانسیون (8، 5/8 و 9) و زمان واکنش (60، 90، 120 دقیقه) به روش تاگوچی طراحی گردیدند. قدرت تورم و قابلیت جذب آب نمونه T2 (غلظت اصلاح کننده 2%، pH سوسپانسیون 9 و زمان واکنش 120 دقیقه) به طور معنی داری نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت که نشانه تشکیل اتصالات عرضی همراه با تشکیل شبکه های سه بعدی ژل پایدار است. نتایج طیف سنجی نشان داد که به جز نمونه T2، بقیه نمونه ها تمایل جزیی به رتروگراداسیون داشتند که نشانه پایداری بالای نمونه مذکور در طول مدت زمان ماندگاری به سینرسیس بود (P<0.05). استیلاسیون به دلیل پراکندگی بهتر نشاسته در محیط آبی ویژگی حلالیت را به طور قابل توجهی نسبت به نمونه شاهد بهبود بخشید. با افزایش غلظت اصلاح کننده، پایداری نمونه ها در برابر چرخه انجماد-انجمادزدایی به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.05). پارامترهای بررسی شده در اندازه گیری ویژگی های حرارتی نشاسته اصلاح شده کینوا با اختلاف معنی داری بیشتر از نمونه شاهد ارزیابی شدند. ویسکوزیته ظاهری نمونه T2 در سرعت برشی 20، 50 و 100 دور در دقیقه نسبت به نمونه شاهد به طور معنی داری افزایش یافت ولی بقیه نمونه ها ویسکوزیته کمتری را نشان دادند. همچنین، با بهره گیری از آنالیز تاگوچی تیمار بهینه نشاسته اصلاح شده کینوا با غلظت اصلاح کننده 2%، pH سوسپانسیون 9 و زمان واکنش 120 دقیقه تعیین گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2592438 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!