بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا، نسبت ترکیبی اکسین/ جبیرلین و آسکوربیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژی و زراعی ذرت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تلقیح مایکوریزا، نسبت ترکیبی اکسین/ جبیرلین و آسکوربیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت این پژوهش دو ساله (1398-1397) به صورت طرح اسپیلت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شهید سالمی واقع در شمال شهر اهواز انجام گرفت. فاکتور اصلی تیمارها شامل قارچ مایکوریزا (گونه گلوموس اینترارادیسز) در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) پیش از کاشت و فاکتور فرعی شامل نسبت هورمون اکسین به جیبرلین در سه سطح (صفر درصد، 600/300، 300/600) میلی گرم بر لیتر و آسکوربیک اسید در سه سطح (صفر، 100، 200) میلی گرم بر لیتر به صورت محلول پاشی انجام شد. نتایج نشان داد که مایکوریزا بر وزن خشک برگ، ساقه و بلال و وزن دانه و عملکرد و هم چنین صفات بیولوژیکی تاثیر معنی داری دارد. به ترتیب بالاترین مقدار عملکرد دانه (72/7410) کیلو گرم در سطوح تیماری تلقیح مایکوریزا، نسبت اکسین به جیبرلین 600 میلی گرم به 300 میلی گرم و در 200 میلی گرم آسکوربیک اسید و بالاترین عملکرد وزن خشک ساقه (100 گرم) در برهم کنش سه گانه عامل های آزمایش در سطوح تیماری عدم تلقیح مایکوریزا، عدم مصرف ترکیب هورمونی و مصرف 100 میلی گرم آسکوربیک اسید، بالاترین عملکرد میزان دانه در ردیف (46/45 درصد) در نسبت اکسین به جیبرلین 600 میلی گرم به 300 میلی گرم و مصرف 200 میلی گرم آسکوربیک اسید به دست آمد. با توجه به تاثیر مثبت کاربرد فاکتورهای آزمایشی، استفاده از میکوریزا و هورمون های مذکور، و آسکوربیک اسید توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
419 تا 436
لینک کوتاه:
magiran.com/p2593397 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!