فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ابراهیم مرشدی، محمدحسین قرینه*، احمد کوچک زاده، عبدالمهدی بخشنده صفحات 313-330

  آزمایشی جهت بررسی اثر باکتری های باسیلوس و سودوموناس بر عملکرد کمی و کیفی و راندمان مالت سازی ارقام مختلف جو در شرایط دیم در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام در سال های زراعی 1396و 1397 اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورهای موردبررسی شامل ارقام جو در سه سطح (به رخ، گریس و سرارود1) به عنوان فاکتور اول و تلقیح بذر با سویه باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی در هشت سطح (شاهد، کود کامل (براساس توصیه مزرعه ای)، باکتری سودوموناس، باکتری باسیلوس، ترکیب دو باکتری سودوموناسو باسیلوس، باکتری سودوموناس+ نصف کود، باکتری باسیلوس+ نصف کود و ترکیب دو باکتری سودوموناس و باسیلوس+ نصف کود) به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که همه صفات موردبررسی (غیر از راندمان مالت سازی) علاوه بر اثرات اصلی، تحت تاثیر برهم کنش سال در رقم در باکتری قرار گرفتند، این در حالی بود که راندمان مالت سازی تحت تاثیر اثر متقابل رقم در باکتری قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که از نظر تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح و عملکرد دانه در هر دو سال، تیمار ترکیب باکتری ها+ نصف کود در رقم گریس به ترتیب با میانگین های 31، 390، 5294 کیلوگرم در هکتار در سال اول و  میانگین های 35، 400 و 6222 کیلوگرم در هکتار در سال دوم بالاترین مقدار را به خود اختصاص دادند. هم چنین بالاترین راندمان مالت سازی (5/95 درصد) در تیمار ترکیب باکتری ها در رقم به رخ مشاهده شد.

  کلیدواژگان: پروتئین دانه، شاخص برداشت، کودهای شیمیایی، وزن هزار دانه
 • مهسا رفعتی آلاشتی، شهریار کاظمی، مژده سادات خیاط مقدم* صفحات 331-347
  تنش خشکی یکی از مهم ترین عوامل در کاهش عملکرد و کیفیت بذر کلزا می‎باشد. ارزیابی اثر کاربرد براسینواسترویید بر عملکرد دانه، محتوای روغن و پروفایل اسیدهای چرب ژنوتیپ‎های کلزا تحت تنش خشکی آخر فصل به عنوان هدف اصلی مطالعه حاضر در نظر گرفته شد. پژوهشی به صورت فاکتوریل کرت‎خرد‎شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی طی دو سال زراعی (97-1396 و 98-1397) در کرج اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل براسینواسترویید (صفر و 1/0 میکرومولار) و آبیاری (معمول و قطع آبیاری بعد از گلدهی) به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و ژنوتیپ‎های کلزا (نفیس، احمدی، اکاپی، نیما و نیلوفر) در کرت‏های فرعی قرار گرفتند. میزان اولییک اسید و ‏ لینولییک اسید در شرایط کاربرد براسینوسترویید به ترتیب در شرایط آبیاری کامل 7/0 و 11 درصد و در شرایط قطع آبیاری 1/1 و 4/6 درصد نسبت به تیمار شاهد بیش تر بود. کاربرد براسینواسترویید در شرایط قطع آبیاری منجر به کاهش 14 درصدی پالمیتیک‏ اسید نسبت به شاهد گردید. ژنوتیپ اکاپی در شرایط آبیاری به ترتیب بیش ترین و کم ترین اروسیک اسید و عملکرد دانه را داشت. این در حالی بود که تحت شرایط تنش خشکی بیش ترین میزان عملکرد دانه (3/3112 کیلوگرم‎در‎هکتار) و کم ترین میزان اروسیک اسید (26/0درصد) مربوط به ژنوتیپ نیلوفر بود. کاربرد براسینواسترویید منجر به بهبود کیفیت اسیدهای چرب گردید و در هر دو شرایط آبیاری ژنوتیپ نیلوفر قابل توصیه ‎است.
  کلیدواژگان: اسید چرب، اسید لینولنیک، براسینواستروئید، تنش خشکی آخر فصل، درصد روغن
 • علیرضا توکلی*، رضا نصرتی، متین جامی معینی صفحات 349-367

  فلزات سنگین مانند کروم از آلاینده های مهم برای محیط زیست و تولیدات کشاورزی به حساب می آیند، بسیاری از این فلزات حتی در غلظت های بسیار کم، سمی بوده و حتی فرایند رشدونمو محصولات را دچار اختلال می کند. به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف کنجد به سطوح مختلف آب آبیاری آلوده به کروم، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در منطقه فرومد از توابع شهرستان میامی انجام شد. عوامل موردمطالعه شامل آبیاری با سطوح 20، 40، 60، 80 و 100 درصد آب آلوده به کروم و سه رقم کنجد دشتستان، اولتان و محلی بودند. اثر سطوح مختلف آبیاری با آب آلوده به کروم بر ارتفاع بوته، طول ریشه، تعداد برگچه و وزن تر اندام هوایی بررسی شد و شاخص بهره وری آب ارقام کنجد تعیین شد. نتایج نشان داد که آبیاری با آب آلوده به کروم باعث کاهش معنی دار (01/0<p) ارتفاع بوته و طول ریشه شد، اما تعداد برگچه و وزن تر اندام هوایی را تحت تاثیر قرار نداد. بیش ترین کاهش در ارتفاع بوته (01/24 درصد) و طول ریشه (07/20 درصد) در شرایط آبیاری با 100 درصد آب آلوده به کروم مشاهده شد. تفاوت قابل ملاحظه ای بین ارقام کنجد در رابطه با ویژگی های رشدی وجود داشت، به طوری که رقم اولتان، از ارتفاع بوته، تعداد برگچه و طول ریشه و بهره وری بیش تری نسبت به سایر ارقام برخوردار بود. با توجه به نتایج، سطوح بالای کروم در آب آبیاری، موجب کاهش قابل توجه رشد ارقام مختلف گیاه کنجد گردید.

  کلیدواژگان: آلودگی آب، جذب کروم، شاخص های رشد، طول ریشه، فلزات سنگین
 • سمیه چنانی، محمدرضا مرادی تلاوت*، علی مشتطی صفحات 369-385

  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و بور بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. عوامل آزمایشی شامل چهار سطح ورمی کمپوست (صفر، 4، 8 و 12 تن در هکتار) و چهار سطح عنصر بور (صفر، 3، 6 و 9 کیلوگرم در هکتار) از منبع بوریک اسید (H3BO3) به صورت خاک کاربرد بود. نتایج نشان داد که اثر ورمی کمپوست بر اغلب صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. بر این اساس، عملکرد بیولوژیک و اجزای عملکرد شامل تعداد طبق در مترمربع، دانه در طبق و وزن هزاردانه تا بالاترین سطح مصرف ورمی کمپوست، به طور معنی داری افزایش یافت. اثر بور نیز بر صفات تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد کلاله شاخص برداشت، عملکرد روغن و درصد پروتیین دانه معنی دار شد. اثر متقابل ورمی کمپوست و بور بر صفات عملکرد دانه، شاخص برداشت، عملکرد روغن و درصد پروتیین دانه معنی دار گردید. مقایسه میانگین نشان داد که بیش ترین عملکرد دانه (3184 کیلوگرم در هکتار) و بیش ترین عملکرد روغن (939 کیلوگرم در هکتار) در ترکیب تیماری 12 تن ورمی کمپوست در هکتار و 3 کیلوگرم بور در هکتار حاصل شد، که در هر دو مورد عملکرد دانه و روغن در واحد سطح افزایش بیش از صددرصدی در مقایسه با تیمار شاهد را نشان داد.

  کلیدواژگان: اسید بوریک، شاخص برداشت، شاخص سطح برگ، عملکرد کلاله، گیاه روغنی
 • عارفه علی پور قاسم آباد سفلی*، علی نخزری مقدم، مهدی ملاشاهی، ابراهیم غلامعلی پور علمداری صفحات 387-403
  تلفیق کود‎های آلی و شیمیایی یکی از روش‎های مهم رسیدن به کشاورزی پایدار محسوب می‎شود. به منظور بررسی اثر کود‎های آلی به همراه کود‎های شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی دانه آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در بهار سال 1398 در دانشگاه گنبدکاووس با سه تکرار اجرا شد. عامل رقم در دو سطح شامل هایسان 25 و اسکار و ترکیب کود در شش سطح شامل عدم مصرف کود، مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار، مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار، مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار+ یک ونیم کیلوگرم هیومیک اسید در هکتار، مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار+ نیم کیلوگرم وایتا فری در هکتار و مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار+ یک ونیم کیلوگرم هیومیک اسید در هکتار+ نیم کیلوگرم وایتا فری در هکتار بود. نتایج نشان داد که تاثیر رقم و کود بر بیش تر صفات مورد اندازه‎گیری معنی‎دار شد. رقم اسکار عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد و عملکرد روغن بیش‎تری نسبت به رقم هایسان 25 تولید کرد. عملکرد دانه، عملکرد روغن، عملکرد بیولوژیک و ارتفاع گیاه در تیمار کودی مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بیش از تیمار‎های کودی دیگر بود، اما اختلاف معنی‎دار با تیمار کودی مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار+ هیومیک اسید + وایتا فری نداشت. براساس نتایج به دست آمده، برای رسیدن به حداکثر عملکرد دانه و روغن آفتابگردان و جلوگیری از مصرف بی رویه کود‎های شیمیایی، کاربرد همزمان کود شیمیایی نیتروژن، هیومیک اسید و ویتا فری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، اسیدآمینه، پروتئین، درصد روغن، شاخص برداشت
 • سید فرهاد صابرعلی* صفحات 405-418

  این مطالعه با هدف بررسی برهم کنش تاریخ کاشت و میزان کود نیتروژن مصرفی بر رشد و عملکرد گندم زمستانه در شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی انجام شد. آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان تربت جام در سال زراعی 1400-1399 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت 10 مهرماه، 26 مهرماه و 12 آبان ماه در کرت های اصلی و شش سطح کود نیتروژن شامل صفر (به عنوان شاهد)، 100، 125، 150، 175 و 200  کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در کرت های فرعی بود. در هر کرت، گندم رقم پیشتاز در هفت خط کشت با فاصله ردیف 15 سانتی متر و به طول 8 متر کشت شد. تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت، کود نیتروژن مصرفی و اثر متقابل آن ها بر همه صفات اندازه گیری معنی دار شد. مقایسه میانگین نشان داد که میزان عملکرد و اجزای عملکرد در تاریخ کاشت 10 مهرماه بیش تر بود و مقادیر اغلب این صفات در تاریخ کاشت 12 آبان ماه نسبت به تاریخ 10 مهرماه کاهش معنی دار داشتند. مقدار عملکرد دانه در تاریخ کاشت 10 و 26 مهرماه با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به حداکثر خود رسید، در حالی که بیشینه عملکرد در تاریخ کاشت 12 آبان با مقدار مصرف 175 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. به طورکلی با تاخیر در کاشت، پاسخ رشد و عملکرد گندم به میزان کود نیتروژن مصرفی کاهش می یابد و به منظور توصیه کودی کارآمد، زمان کاشت محصول نیز باید مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، تجزیه رگرسیون، درآمد اقتصادی، رقم پیشتاز، شاخص سطح برگ
 • طیبه جمشیدنیا، طیب ساکی نژاد*، علیرضا شکوه فر، رضا دادنیا، سید کیوان مرعشی صفحات 419-436

  به منظور بررسی تاثیر تلقیح مایکوریزا، نسبت ترکیبی اکسین/ جبیرلین و آسکوربیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت این پژوهش دو ساله (1398-1397) به صورت طرح اسپیلت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شهید سالمی واقع در شمال شهر اهواز انجام گرفت. فاکتور اصلی تیمارها شامل قارچ مایکوریزا (گونه گلوموس اینترارادیسز) در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) پیش از کاشت و فاکتور فرعی شامل نسبت هورمون اکسین به جیبرلین در سه سطح (صفر درصد، 600/300، 300/600) میلی گرم بر لیتر و آسکوربیک اسید در سه سطح (صفر، 100، 200) میلی گرم بر لیتر به صورت محلول پاشی انجام شد. نتایج نشان داد که مایکوریزا بر وزن خشک برگ، ساقه و بلال و وزن دانه و عملکرد و هم چنین صفات بیولوژیکی تاثیر معنی داری دارد. به ترتیب بالاترین مقدار عملکرد دانه (72/7410) کیلو گرم در سطوح تیماری تلقیح مایکوریزا، نسبت اکسین به جیبرلین 600 میلی گرم به 300 میلی گرم و در 200 میلی گرم آسکوربیک اسید و بالاترین عملکرد وزن خشک ساقه (100 گرم) در برهم کنش سه گانه عامل های آزمایش در سطوح تیماری عدم تلقیح مایکوریزا، عدم مصرف ترکیب هورمونی و مصرف 100 میلی گرم آسکوربیک اسید، بالاترین عملکرد میزان دانه در ردیف (46/45 درصد) در نسبت اکسین به جیبرلین 600 میلی گرم به 300 میلی گرم و مصرف 200 میلی گرم آسکوربیک اسید به دست آمد. با توجه به تاثیر مثبت کاربرد فاکتورهای آزمایشی، استفاده از میکوریزا و هورمون های مذکور، و آسکوربیک اسید توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تنظیم کننده رشد قارچ، ذرت، رشد بهینه، شاخص برداشت
 • مسلم حیدری، مهرداد چائی چی* صفحات 437-449
  جوانه زنی یکی از مهم ترین، حساس ترین و اصلی ترین مراحل فنولوژیکی در چرخه زندگی گیاه و یک فرایند کلیدی در سبزشدن گیاهچه است. به این منظور مطالعه ای با هدف تاثیر پرایمینگ بذر بر شاخص های مختلف سبزشدن در ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در سال 1401 اجرا شد. تیمارها شامل پیش تیمار بذر با کودهای 1- کود مایع ویژه بذر مال بیوزر، 2- سیفول آمینوزینک، 3- سبزینه، 4- کود بذرمال رویش 5- اکوبوستر و 6- شاهد (عدم کاربرد کود) و ارقام مختلف گندم آبی (پیشگام، زرینه و حیدری) و دیم (صدرا، هشترود و باران) بود. نتایج نشان داد که پیش تیمار بذرها باعث افزایش طول کلیوپتیل، طول ریشه و ساقه، وزن ریشه و ساقه، درصد و سرعت سبزشدن، شاخص بنیه، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاهچه های گندم در مقایسه با شاهد گردید. بیش ترین فعالیت آنزیم کاتالاز (Unit/ml 129/0) و پراکسیداز (Unit/ml 58/88) در گیاهچه های حاصل از بذرهای پیش تیمار شده با سیفول آمینوزینک به دست آمد که به ترتیب 8/65 و 32 درصد بیش تر از گیاهچه های حاصل از بذرهای شاهد بود. با توجه به این که پیش تیمار بذر روشی ساده و مقرون به صرفه بوده و درعین سادگی و عدم نیاز به دانش فنی پیچیده، به آسانی می تواند توسط کشاورزان اجرا گردد، بنابراین این روش جهت بهبود سبزشدن، رشد گیاهچه و افزایش کیفیت و قدرت بذرهای گندم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: درصد سبزشدن، سرعت سبزشدن، شاخص بنیه، فعالیت آنزیم، گندم
 • محمد زمانیان*، فرید گل زردی، علی ماهرخ، فرهاد عزیزی، مسعود ترابی، ویدا قطبی، محمدعلی مفیدیان، وحید رهجو، الیاس سلطانی صفحات 451-467

  مطالعه حاضر به منظور جزیی سازی عوامل مدیریتی تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر تولید علوفه شبدر در کشور و شناسایی عوامل محدودکننده آن انجام شد. در این مطالعه داده های به دستبه دست آمده از 68 پروژه تحقیقاتی که توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال های 1388 تا 1399 در سراسر کشور اجرا شده بود، با استفاده از روش فراتحلیل (متاآنالیز) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تاریخ کاشت 31/3- درصد، روش کاشت 82/22- درصد، گونه 14/40+ درصد، میزان بذر مصرفی (تراکم کاشت) 53/1+ درصد، تنش خشکی 16/16- درصد و مرحله فنولوژیکی برداشت علوفه 42/15- درصد از تغییرات عملکرد علوفه شبدر را توجیه نمودند. بنابراین، کاشت پاییزه در نیمه دوم شهریورماه، روش کاشت کرتی، انتخاب گونه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) رقم تولیدی کرج، میزان بذر مصرفی 20-15 کیلوگرم در هکتار (برای تولید علوفه) و برداشت علوفه در مرحله فنولوژیکی 25-10 درصد گل دهی بوته ها، مهم ترین عوامل مدیریتی و زراعی در افزایش تولید علوفه شبدر در مناطق سرد و معتدل است و رعایت نکردن یکی و یا مجموعه ای از این عوامل باعث کاهش تولید علوفه شبدر و خلا عملکرد خواهد شد. به طور کلی گونه، روش کاشت و تنش خشکی به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد علوفه شبدر در ایران شناخته شدند.

  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، تنش خشکی، روش کاشت، شبدر برسیم، میزان بذر مصرفی
 • علی منصوری، حشمت امیدی*، امیر بستانی صفحات 469-484
  به منظور بررسی امکان کاهش طول دوره رشد و افزایش عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف کینوا، در سال 1398، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد اجرا شد. عامل اصلی شامل سه ژنوتیپ مختلف کینوا (تیتیکاکا، جیزا 1 و ساجاما) و عوامل فرعی شامل سه روش کاشت (کاشت نشا، کاشت بذر پرایم شده با محلول ppm 1000 بوریک اسید و کاشت مستقیم بذر) و محلول پاشی بور در دو سطح (شاهد و محلول پاشی با محلول ppm 1000 بوریک اسید) بود. نتایج نشان داد که اثر ژنوتیپ بر تمام صفات موردمطالعه معنی دار بود. بیش ترین ارتفاع بوته (38/123 سانتی متر) و عملکرد دانه (28/2860 کیلوگرم در هکتار) در رقم جیزا 1 به دست آمد. هم چنین کم ترین طول دوره رشد و گلدهی مربوط به رقم تیتیکاکا و بیش ترین طول دوره مربوط به رقم ساجاما بود. روش کاشت نیز بر صفات رشد و عملکرد کینوا اثر معنی داری داشت و نشاکاری نسبت به سایر روش ها موثرتر بود. این روش موجب افزایش 15/48 درصدی ارتفاع بوته، افزایش 69/176 درصدی عملکرد دانه و کاهش طول دوره گلدهی (35/34 درصد) و رسیدگی (97/37 درصد) شد. روش پرایمینگ نیز در مقایسه با تیمار شاهد توانست صفات موردمطالعه را بهبود بخشد. البته میزان اثرگذاری آن به اندازه نشاکاری نبود. اثر محلول پاشی بور نیز بر عملکرد دانه معنی دار بوده و موجب افزایش 7/16 درصدی این صفت شد.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، رسیدگی فیزیولوژیک، طول دوره گلدهی، عملکرد دانه، نشاکاری
 • فروغ فلاحی، وحید عبدوسی*، محمود باقری، مرضیه قنبری جهرمی، حمید مظفری صفحات 485-504

  به منظور انتخاب والدین مناسب جهت اهداف اصلاحی، شناخت کافی از تنوع ژنتیکی و طبقه‏بندی ژرم‏پلاسم‏ها ضروری است. به این منظور پژوهشی جهت طبقه ‏بندی و شناخت تنوع فنوتیپی 17 ژنوتیپ بادمجان در سه تکرار در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سال 1398 در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر شهر کرج انجام شد. در مجموع 19 صفت موردارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش برخی صفات مورفولوژیک هم چون تعداد روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، تعداد گره و میانگره، وزن و عملکرد میوه هم چنین میزان فنل کل، آنتوسیانین کل و گلیکوآلکالویید سولاسونین در میوه اندازه‏گیری شد. نتایج تجریه واریانس برای تمام صفات فوق در سطح یک درصد معنی‏ دار بود. دامنه تغییرات، تنوع ژنتیکی بسیار زیادی را در بین ارقام نشان داد که می‏تواند برای اهداف متفاوت اصلاحی مفید باشد، ارتفاع بوته کم تر برای جلوگیری از خوابیدگی و تعداد ساقه و گل بیش تر برای رسیدن به عملکرد بالاتر دارای اهمیت است که ژنوتیپ 13321 از سایر ژنوتیپ‏ها کوتاه‏تر بود. تجزیه خوشه‏ای ژنوتیپ‏های موردمطالعه را در سه گروه مجزا قرار داد و بادمجان‏های سفید را به طور مشخص از بادمجان‏های رنگی جدا کرد. نتایج تجزیه به مولفه‏ های اصلی نیز ضمن تایید نتایج تجزیه کلاستر نشان داد که بادمجان‏های رنگی نسبت به بادمجان‏های سفید زودرس‏تر، عملکرد میوه بیش تر و مقدار گلیکوآلکالویید سولاسونین کم تری داشتند اگرچه بادمجان‏های رنگی مورداستفاده در این پژوهش ارقام اصلاح شده بودند، اما این نکته قابل توجه است که استفاده از روش‏های اصلاحی در بهبود کمیت و کیفیت بادمجان دارای اهمیت می‏باشد.

  کلیدواژگان: اصلاح، تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه خوشه ای، سولاسونین، صفات مورفولوژیکی
 • عارفه مزروعی، کرامت الله سعیدی*، زهرا ایزدی، عبدالرحمان محمدخانی صفحات 505-520
  ازآنجایی که محصولات باغبانی برداشت شده قابلیت فساد پذیری بالایی دارند، به کارگیری فنون مناسب جهت افزایش ماندگاری به منظور استفاده در تمام فصول سال و هم چنین صادرات ضروری است. پژوهش حاضر در سال 1400-1399 با هدف بررسی اثرات درون پاشی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان بر خصوصیات حسی و کیفی دانه انار در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار شامل نسبت های وزنی- وزنی اسانس به کیتوزان (1:1، 1:2 و 1:3) در دو سطح پاشش اسانس مرزه بختیاری (3/0 و 6/0) به همراه دو شاهد قبل و بعد از اعمال تیمارها با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین وضعیت ظاهری دانه های انار در نسبت 6/0-1 کیتوزان به اسانس و بهترین مزه دانه های انار در تیمارهای 3/0-2 و 3/0-3 مشاهده شد. در تیمار اسانس قطر هاله ضد میکروبی مربوط به قارچ 2 میلی متر و در نسبت 1:2 اسانس به کیتوزان 5/5 میلی متر نشان داده شد. بیش ترین بازده درون پوشانی و کوچک ترین اندازه ذره مربوط به نسبت 1:2 بود. میزان بازده در نسبت های 1:3 (1/55 درصد) و نسبت 1:1 (2/51 درصد) نشان داده شد. کم ترین پتانسیل زتا در نسبت 1:3 و بیش ترین میزان در نسبت 1:1 حاصل شد. پوشش دهی دانه های انار و انتخاب غلظت مناسب اسانس مرزه بختیاری همراه با پوشش کیتوزان (3/0-1 و 3/0-2)، می توان زمان ماندگاری، بازارپسندی و کیفیت تغذیه ای دانه انار را به میزان مناسب و قابل توجهی حفظ کرد.
  کلیدواژگان: اندازه ذرات، بافت، پتانسیل زتا، ظاهر، نانوامولسیون
|
 • Ebrahim Morshedi, MOHAMMADHOOSAIN GHARINEH *, Ahmad Kochekzadeh, AbdolMehdi Bakhshandeh Pages 313-330

  An experiment is conducted to evaluate effect of Bacillus and Pseudomonas on Quantitative and Qualitative Yield and malting efficiency of different Barley cultivars in rainfed conditions in a farm of Ilam Agriculture and Natural Resources Research Center in 2017 and 2018. The experiment is factorial according to randomized complete blocks design with four replications. Three cultivars (namely, Behrokh, Grace, and Sararoud1 as first and seed inoculated with growth-promoting bacteria) and Fertilizer at eight levels (including the control, complete fertilizer (Field recommendation), Pseudomonas bacteria, Bacillus bacteria, combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria, Pseudomonas bacteria + half fertilizer, Bacillus bacteria + half fertilizer and combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria + half fertilizer) are considered second factor. The results show that all the studied traits (with the exception of malting efficiency) addition main effect, are significantly affected by year interaction in cultivar in fertilizer treatment, but malting efficiency is influenced by interaction cultivar in fertilizer treatments. Heights number of seeds per spike, number of spikes per m-2, and grain yield are recorded by a combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria + half fertilizer under garis cultivar with means 31, 390 and 5294 kg/h in 2018 and 35, 400 and 6222 kg/h respectively. Maximum malting efficiency (95.5 %) has also been observed in the combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria + half fertilizer under Behrokh.

  Keywords: Chemical Fertilizers, Grain protein, 1000-grain weight, harvest index
 • Mahsa Rafati Alashti, Shahryar Kazemi, Mojdeh Sadat Khayat Moghadam * Pages 331-347
  Drought stress is one of the most important factors in reducing yield and seed quality of rapeseed. The present study chiefly tries to evaluate the effect of application of brassinosteroid on seed yield, oil content, oil yield, and fatty acids profile of rapeseed genotypes under late-season water deficit stresseen considered. A factorial split-plot test has been conducted in a randomized complete blocks design for two cultivation years (2017-2019) in Karaj, Iran. Experimental treatments include two levels of brassinosteroid (i.e., 0 (control) and 0.1μmol) and two levels of irrigation (full irrigation (control) and withholding irrigation from flowering stage) as factorial in the main plots, and rapeseed genotypes (Nafis, Ahmadi, Okapi, Nima, and Niloufar) as subplots. The levels of oleic acid and linoleic acid in the conditions of application of brassinosteroids have been 0.7% and 11% in full irrigation conditions and 1.1% and 6.4% in withholding irrigation conditions, respectively, compared to the control on the other hand, the use of brassinosteroids in withholding irrigation conditions reduce palmitic acid by 14% compared to the control. Okapi genotype has had the highest and lowest erucic acid and grain yield in irrigation conditions, respectively. Under drought stress conditions, the highest seed yield (3112.3 kg/ha) and the lowest amount of erucic acid (0.26%) belonged to Niloufar genotype. The use of brassinosteroids in both irrigation treatments improve the quality of fatty acids and Niloufar cultivar is recommended in both irrigation conditions
  Keywords: brassinosteroid, Fatty acid, late-season drought stress, Linolenic Acid, oil percentage
 • AliReza Tavakoli *, Reza Nosrati, Matin Jamaimoeini Pages 349-367

  Heavy metals such as chromium are considered important pollutants for the environment and agricultural products. Many of these metals are toxic even in very low concentrations and may disrupt the growth process of crops. This study aims at comparing the response of different sesame cultivars to irrigation with different levels of chromium contaminated water. The experiment is carried out as factorial in a randomized complete block design with three replications in Mayamey, Semnan Province, Iran. Experimental factors include irrigation with different levels of chromium-contaminated water in 5 levels (20%, 40%, 60%, 80%, and 100%) and three sesame cultivars (Dashtestan, Oltan and local). The results indicate that irrigation with chromium-contaminated water significantly reduce the plant height and root length (p < 0.01), but have no significant effect on leaflet number and shoot fresh weight. The highest decrease in plant height and root length are observed under irrigation with 100% chromium-contaminated water. There has been a significant difference between sesame cultivars in relation to the growth characteristics. So, the Oltan cultivar has had the highest plant height, leaflet number, root length, and water productivity index compared to other cultivars. According to the results, high levels of chromium in irrigation water significantly reduce the growth of different cultivars.

  Keywords: Chromium uptake, growth indices, Heavy metals, Root length, water pollution
 • Somayyeh Chenani, MohammadReza Moradi Telavat *, Ali Moshattati Pages 369-385

  To investigate the effect of different levels of vermicompost and boron on safflower grain and oil yield, a factorial experiment is conducted in a randomized complete block design with four replications in the 2016-17 crop year at the research farm of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. Experimental factors include four levels of vermicompost (0, 4, 8, and 12 tons per hectare) and four boron levels (0, 3, 6, and 9 kg per hectare) from the source of boric acid (H3BO3) as soil application. The results show that the effect of vermicompost on most of the measured traits has been significant. Accordingly, biological yield and yield components including number of capitols per square meter, grain per capitol, and 1000-grain weight have increased significantly to the highest level of vermicompost consumption. The effect of boron on grain number per capitol, grain yield, biological yield, stigma yield, harvest index, oil yield, and grain protein percentage is significant. The interaction effect of vermicompost and boron on grain yield, harvest index, oil yield, grain protein percentage, and nitrogen uptake per unit aera is significant. Comparison of means show that the highest grain yield (3184 kg/ha) and the highest oil yield (939 kh/ha) are obtained in the treatment of 12 tons of vermiompost and 3 kg of boron per hectare. In both cases, grain and oil yield per unit area show a 100% increase, compared to the control treatment.

  Keywords: Boric acid, harvest index, leaf area index, oilseed plant, Stigma yield
 • Arefeh Alipour Ghasem Abad Sofla *, Ali Nakhzari Moghaddam, Mehdi Mollashahi, Ebrahim Gholamalalipour Alamdari Pages 387-403
  Combining organic and chemical fertilizers is one of the most important ways to achieve sustainable agriculture. In order to investigate the effect of organic fertilizers with chemical fertilizers on yield, yield components, and quality traits of sunflower, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in spring 2018 at Gonbad Kavous University farm research. Cultivar factor included Haysan 25 and Oscar and combination of fertilizer factor included no fertilizer application, 100 kg N/ha, 50 kg N/ha, 50 kg N/ha + 1.5 kg humic acid/ha, 50 kg N/ha + 0.5 kg Vita free/ha, and 50 kg N/ha + 1.5 kg humic acid+ 0.5 kg Vita free/ha. The results showed that the effect of cultivar and fertilizer on most of the measured traits was significant. Oscar cultivar produced higher grain yield, biological yield and oil percent and oil yield than Haysan 25 cultivar. Grain yield, oil yield, biological yield and plant height in 100 kg N/ha treatment was higher than other fertilizer treatments though not significantly different from 50 kg N/ha + 1.5 kg humic acid/ha + 0.5 kg Vita free/ha treatment. Based on the results, in order to achieve the maximum seed and oil yield of sunflower and to prevent excessive use of chemical fertilizers, the combined use of Nitrogen fertilizer, humic acid and vita free is necessary.
  Keywords: Amino acid, harvest index, oil percentage, Plant height, Protein
 • Seyed Farhad Saberali * Pages 405-418

  The aim of this study was to investigate the interaction between planting date and the nitrogen application rate on the growth and yield of winter wheat in Torbat-e-Jam, Khorasan Razavi province. The field experiment was conducted in a randomized block design with split plot arrangements and three replications in Torbat-e-Jam, in the 2019-2020. Experimental treatments included three planting dates: 1 October, 17 October and 2 November as the main plot, and nitrogen fertilizer at levels 0 (as a control), 100, 125, 150, 175 and 200 kg nitrogen ha-1 as a subplot. Pishtaz cultivar was planted in experimental plots which included 7 planting lines with a row spacing of 15 cm and a length of 8 m. The results of the analysis of variance showed that planting date and nitrogen fertilizer application and their interaction had a significant effect on all measured traits. The results showed that the yield and yield components were the highest on 1 October, and the values of most of these traits showed a significant decrease in planting on 12 November compared to 10 October. The highest grain yield was obtained from a nitrogen application rate of 200 kg ha-1 on 1 October and 16 October, while the maximum yield was obtained with an application rate of 175 kg ha-1 on 2 November. The growth and yield response of wheat to the rate of nitrogen application decreased with a delay in planting date, and the option of planting date must be considered in order to recommend efficient fertilizer usage.

  Keywords: leaf area index, Economic income, Pishtaz cultivar, regression analysis, Yield components
 • Tayebeh Jamshidnia, Tayeb Sakinejad *, Alireza Shokuhfar, Reza Dadnia, Sedekiwan Marshi Pages 419-436

  The present two-year research (1397-1398) investigates the effect of Mycorrhizal inoculation. For this purpose, it takes the combined ratio of Auxin/Gibirlin and Ascorbic acid on the yield and yield components of corn, in the form of split factorial design in the form of randomized complete blocks in three replicates in  Shahid Salemi farm. It has been done north of Ahvaz city. The main factor of the treatments include Mycorrhizal fungus (Glomus intraradices species) at two levels (inoculation and non-inoculation) before planting and the secondary factor includes the ratio of Auxin hormone to gibberellin at three levels (0, 300/600, and 600/300) mg/liter and ascorbic acid at three levels (0, 100, and 200) mg/liter are applied as foliar spraying. The results show that Mycorrhiza has a significant effect on the dry weight of leaves, stems, and cobs, seed weight and yield, as well as biological traits, respectively, the highest seed yield amounting to (7410.72) kg is related to the treatment levels of Mycorrhizal inoculation, the ratio of Auxin to gibberellin is 600 mg to 300 mg and in 200 mg of ascorbic acid and the highest yield of stem dry weight (100 grams) . In the triple interaction of the experimental factors in the treatment levels, there has not been any Mycorrhiza inoculation. For not using the hormonal compound and using 100 mg of ascorbic acid, the highest seed yield in the row (45.46%) has been obtained in the ratio of Auxin to gibberellin of 600 mg to 300 mg and using 200 mg of ascorbic acid. According to the positive effect of the use of experimental factors, the use of Mycorrhiza and the mentioned hormones, and ascorbic acid are recommended.

  Keywords: Corn, Fungi growth regulator, harvest index, Optimized growth
 • Moslem Heydari, Mehrdad Chaichi * Pages 437-449
  Germination is one of the most critical, sensitive, and main phenological stages in the life cycle of a plant and a key process in plant growth. To investigate the effects of seed priming on different germination characteristics of different wheat cultivars (Triticum aestivum L.), a factorial experiment is conducted in the form of a completely randomized design in the research greenhouse of the Agricultural and Natural Resources Research Center of Hamadan Province in 2022. The treatments include priming of seeds with fertilizers 1. Biozar, 2. Seafull amino zinc, 3. Sabzine, 4. Royesh, 5. Ecobooster, and 6. Control (no fertilizer application) and different wheat cultivars include Pishgam, Zarineh, Heydari, Sadra, Hashtrood, and Baran. The results show that seed priming have increased the coleoptile length, root and stem length, root and stem weight, percentage, speed of germination, vigor index, and activity of catalase and peroxidase enzymes in wheat seedlings in comparison with the control. The highest enzyme activities of catalase (0.129 Unit/ml) and peroxidase (88.58 Unit/ml) are obtained in seedlings obtained from seeds priming with Seafull amino zinc, being 65.8% and 32% more than the control, respectively. Considering that seed priming is a simple and cost-effective method and at the same time it is simple and does not require complex technical knowledge, it can be easily implemented by farmers. Therefore, this method is recommended to improve germination and seedling growth and increase the quality and strength of wheat seeds.
  Keywords: Emergence percentage: Emergence speed, Enzyme activity, vigor index, Wheat
 • Mohammad Zamanian *, Farid Golzardi, Ali Mahrokh, Farhad Azizi, Masoud Torabi, Vida Ghotbi, MohammadAli Mofidian, Vahid Rahjoo, Elias Soltani Pages 451-467

  The present study is conducted to separate the effective and influential management factors in the production of clover forage in Iran and to identify its limiting factors. In this study, the data obtained from 68 research projects conducted by the Agricultural Research, Education, and Extension Organization (AREEO) throughout the country during the 2009-2020 years have been analyzed, using the meta-analysis method. The results show that planting date -3.31%, planting method -22.82%, species +40.14%, seeding rate (planting density) +1.53%, drought stress -16.16 %, and phenological stage of forage harvesting -15.42% justify the amount of forage clover variation. Thus, fall planting in the middle of September, basin planting method, choosing the Berseem clover species (Trifolium alexandrinum var. Karaj), the seeding rate of 15-20 kg ha-1 (for forage production), and forage harvesting at the phenological stage of 10-25% flowering, are the most important management and agronomic factors in increasing clover forage production in cold and temperate regions, and not complying with one or a set of these factors will reduce the clover production and will cause yield gap. Overall, the species, planting method, and drought stress are respectively recognized as the most important factors affecting clover forage yield in Iran.

  Keywords: Berseem clover, Drought stress, planting date, planting method, Seeding rate
 • Ali Mansouri, Heshmat Omidi *, Amir Bostani Pages 469-484
  In order to investigate the possibility of reducing the growth period and increasing the grain yield of different quinoa genotypes, in 2018, a factorial split plot experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in the research farm of Shahed University. The main factor included three different genotypes of quinoa (Titicaca, Giza 1 and Sajama) and the secondary factors included three models of planting methods (Transplanting, seed Priming with 1000 ppm Boric acid solution, and direct sowing) and boron foliar application at two levels (control and foliar application with 1000 ppm Boric acid solution). The results showed that the effect of genotype was significant on all studied traits. The highest plant height (123.38 cm) and grain yield (2860.228 kg/ha) were obtained in Giza 1 genotype. Also, the shortest period of growth and flowering was related to Titicaca genotype and the longest period was related to Sajama genotype. The effect of planting method on quinoa growth and yield traits was significant and transplanting was more effective than other methods. This method increased the plant height by 48.15% and grain yield by 176.69%, reduced the flowering (34.35%) and ripening period (37.97%). The priming was also able to improve the studied traits compared to the control. Of course, its effectiveness was not as high as transplanting. The effect of boron foliar application on grain yield was significant and increased this trait by 16.7%.
  Keywords: flowering period, Grain yield, physiological maturity, Plant height, Transplanting
 • Forough Fallahi, Vahid Abdossi *, Mahmoud Bagheri, Marzieh Ghanbari Jahromi, Hamid Mozaffari Pages 485-504

  In order to select suitable parents for breeding purposes, one must have sufficient knowledge of genetic diversity and germplasm classification. It was for this reason that a study was conducted in 2019 at the Seed and Plant Research Institute in Karaj in order to identify and classify 17 eggplant genotypes based on the randomized complete block design. This stud measured 19 morphological traits such as number of days to flowering, plant height, number of stems per plant, number of nodes, and internodes, weight, and fruit yield as well as total phenol content, total anthocyanin content and glico-aldeid solasonin. The results of the analysis of variance revealed a significant difference for all the traits (p≤0.01). The range of variation showed great genetic diversity among cultivars, which can be useful for different breeding purposes, lower plant height to prevent dormancy. Greater number of stems and flowers are important to achieve higher yield, wherein 13321 genotypes showed lower height among genotypes. Cluster analysis classified the studied genotypes into three groups, and separated white eggplants from colored ones correctly. The PCA also confirmed the results of cluster analysis, showing that the color eggplants had more fruit yield, lower levels of solasonine, and lower days to maturity than white eggplants. However, the color eggplants that were used in this research were breeding cultivars; therefore, the use of breeding methods would be important to improve the quality and quantitative of eggplant genotypes.

  Keywords: Breeding, cluster decomposition, decomposition into principal components, morphological traits, solasonin
 • Arefeh Mazrouei, Keramatollah Saeidi *, Zahara Izadi, Abdolrahman Mohammadkhani Pages 505-520
  Since harvested horticultural products are highly perishable, those techniques should be used to increase their shelf life for their use in all seasons and their export. The effects of the encapsulation of Satureja bachtiarica essential oil with chitosan on the sensory and qualitative characteristics of pomegranate arils are studied in an experiment based on a completely randomized design with eight treatments including different w/w ratios of S. bachtiarica essential oil to chitosan (1:1, 1:2, and 1:3) at two spray levels of S. bachtiarica essential oil (0.3 and 0.6), and a pre-treatment and a post-treatment control, with three replications in the research laboratory of Shahrekord University in 2020-2021. Arils treated with the chitosan: essential oil ratio of 1-0.6 exhibit the best appearance and those treated with 2-0.3 and 3-0.3 exhibit the best taste. Based on the results, the diameter of the antimicrobial halo related to the fungus has been 2 mm in the essential oil treatment and 5.5 mm in the essential oil: chitosan ratio of 1:2. The highest encapsulation efficiency and the smallest particle size pertain to the treatment of 1:2. The ratio of 1:3 show higher efficiency than the ratio of 1:1 (55.1% versus 51.2%). The lowest zeta potential is obtained from the 1:3 ratio and the highest from the 1:1 ratio. Coating pomegranate arils and selecting an appropriate concentration of S. bachtiarica with chitosan coating (1-0.3 and 2-0.3) can significantly contribute to preserving the shelf life, marketability, and nutritional quality of pomegranate arils.
  Keywords: Appearance, Nano emulsion, Particle size, Texture, Zeta potential