تحلیل محتوای رساله های دکتری رشته مدیریت دولتی در دانشگاه های کشور: تربیت مدرس، تهران، علامه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات آزاد اسلامی (1380-1396)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این مقاله تحلیل محتوای رساله های دکتری مدیریت دولتی دانشگاه های ایران است. رساله های دکتری می توانند کیفیت تیوری در یک حوزه علمی خاص را افزایش دهند. کیفیت این پژوهش ها، علاوه بر رفع نیازهای علمی جامعه و بهبود شرایط نظریه پردازی، می تواند به ارتقاء اداره امور عمومی کشور یاری رساند. از آنجایی که در سال های اخیر تعداد دوره ها و نیز دانشجویان دکتری در حوزه مدیریت دولتی افزایش چشم گیری داشته است، بررسی کیفیت تحقیقات، ازبعد نظریه و عمل اداره امور دولتی ضرور به نظر می رسید. در این پژوهش، رساله های دکتری رشته مدیریت دولتی که در فاصله سال های 1380 تا1396، درسه دانشگاه پیشرو دولتی ایران: تهران، تربیت مدرس وعلامه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده بخش خصوصی، نگاشته و دفاع شده اند، مطالعه و تحلیل شدند. حجم نمونه پژوهش 201 رساله بود که این تعداد با استفاده از جدول مورگان به دست آمد. روش پژوهش در این تحقیق، تحلیل محتوا، از گونه پژوهش های غیر واکنشی است. تحقیق حاضر از بعد مخاطب، (جامعه علمی)  بنیادی، از بعد هدف توصیفی و از منظر زمان مقطعی است. این پژوهش مطالعه ای غیرتعاملی از نوع آرشیوی است. واحدهای تحلیل، رساله های دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه های ایران بود که به صورت اسناد کتابخانه ای موجود است. بنابراین، در کنار مشاهده مستقیم، از فیش برداری نیز استفاده شده است. تحلیل محتوای صورت گرفته به صورت کدگذاری آشکار انجام شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گفتمان انتقادی میان دانشگاه ها وجود ندارد، روش های تحقیق کمی نسبت به روش های کیفی پرطرفدارترند و ارتباط بین موضوعات مورد علاقه پژوهشگران با رویدادهای اداری،اقتصادی ، سیاسی  و اجتماعی کشور اند ک است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2621651 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!