فهرست مطالب

فصلنامه علوم مدیریت ایران
پیاپی 70 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ازاده صفا*، ابوالحسن فقیهی، غلامرضا معمارزاده طهران صفحات 1-30
  هدف این مقاله تحلیل محتوای رساله های دکتری مدیریت دولتی دانشگاه های ایران است. رساله های دکتری می توانند کیفیت تیوری در یک حوزه علمی خاص را افزایش دهند. کیفیت این پژوهش ها، علاوه بر رفع نیازهای علمی جامعه و بهبود شرایط نظریه پردازی، می تواند به ارتقاء اداره امور عمومی کشور یاری رساند. از آنجایی که در سال های اخیر تعداد دوره ها و نیز دانشجویان دکتری در حوزه مدیریت دولتی افزایش چشم گیری داشته است، بررسی کیفیت تحقیقات، ازبعد نظریه و عمل اداره امور دولتی ضرور به نظر می رسید. در این پژوهش، رساله های دکتری رشته مدیریت دولتی که در فاصله سال های 1380 تا1396، درسه دانشگاه پیشرو دولتی ایران: تهران، تربیت مدرس وعلامه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده بخش خصوصی، نگاشته و دفاع شده اند، مطالعه و تحلیل شدند. حجم نمونه پژوهش 201 رساله بود که این تعداد با استفاده از جدول مورگان به دست آمد. روش پژوهش در این تحقیق، تحلیل محتوا، از گونه پژوهش های غیر واکنشی است. تحقیق حاضر از بعد مخاطب، (جامعه علمی)  بنیادی، از بعد هدف توصیفی و از منظر زمان مقطعی است. این پژوهش مطالعه ای غیرتعاملی از نوع آرشیوی است. واحدهای تحلیل، رساله های دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه های ایران بود که به صورت اسناد کتابخانه ای موجود است. بنابراین، در کنار مشاهده مستقیم، از فیش برداری نیز استفاده شده است. تحلیل محتوای صورت گرفته به صورت کدگذاری آشکار انجام شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گفتمان انتقادی میان دانشگاه ها وجود ندارد، روش های تحقیق کمی نسبت به روش های کیفی پرطرفدارترند و ارتباط بین موضوعات مورد علاقه پژوهشگران با رویدادهای اداری،اقتصادی ، سیاسی  و اجتماعی کشور اند ک است.
  کلیدواژگان: مدیریت دولتی، رساله های دکتری، تحلیل محتوا، کیفیت
 • فاطمه شکاری* صفحات 31-58
  گردشگری اغلب متهم به ایجاد منافع نابرابر و به حاشیه راندن گروه‏های محروم و آسیب‏پ پذیر به دلایلی چون  نژاد، جنسیت، منطقه جغرافیایی، فقر، ناتوانی و غیره است. گردشگری فراگیر بعنوان رویکردی مبتنی بر اصول توسعه پایدار سازمان ملل متحد و در پاسخ به گرایش‏های انحصارطلبانه در توسعه این بخش ارایه شده است. هدف این مطالعه، مرور نظام ‏مند ادبیات حوزه گردشگری فراگیر با استفاده از تحلیل کتاب‏ سنجی و تحلیل محتوای کمی (آشکار)  بوده است. تحلیل 104 سند نمایه شده در پایگاه اسکوپوس به منظور شناخت ساختار اجتماعی و مفهومی پژوهش‏ها، فراوانی روش‏های پژوهش و گروه‏های هدف انجام شد. یافته‏ها نشان داد که پژوهش‏های این حوزه نوپا را می‏توان در چهار خوشه با عنوان‏های «پایداری»، «کارآفرینی اجتماعی»، «شمول اجتماعی» و «گردشگری دسترس‏پذیر» دسته‏بندی کرد. بعلاوه، بر اساس نتایج تحلیل محتوا اغلب پژوهش‏های صورت گرفته در این حوزه، کیفی و مفهومی، از سمت تقاضا متمرکز بر معلولان جسمی-حرکتی و از سمت عرضه متمرکز بر جوامع محلی بوده است. به طور کلی، ادبیات این حوزه هنوز به خوبی توسعه نیافته و نیازمند پژوهش‏هایی با تمرکز بر نیازهای متنوع گروه‏های مختلف است. نتایج این مطالعه، پژوهشگران و فعالان حوزه گردشگری را با روندهای پژوهشی در حوزه گردشگری فراگیر و زمینه‏های پژوهشی آتی آشنا می‏سازد.
  کلیدواژگان: توسعه فراگیر، شمول، گردشگری فراگیر، تحلیل کتاب‏سنجی، تحلیل محتوا
 • امیرمسعود عرب حلوائی، کامران فیضی*، سید محمدتقی تقوی فرد صفحات 58-89
  پژوهش حاضر با هدف ارایه‏ی مدلی برای منبع یابی در زنجیره‏ی تامین صنعت طیور انجام گرفت. این پژوهش ازبعد هدف توصیفی،  ازبعد مخاطب بنیادی تجربی و از منظر شیوه گردآوری داده ها رویکردی آمیخته (کیفی-کمی) دارد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه‏ی دلفی با طیف لیکرت است. جامعه آماری در بخش کیفی و دلفی شامل مدیران صنعت طیور است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مولفه ها پس از 12 مصاحبه احصاء و سپس به روش دلفی اعتبارسنجی شد. جامعه آماری در بخش کمی (عتبارسنجی) شامل مدیران میانی و کارشناسان ارشد صنعت طیور بودند. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 تن تعیین شد و نمونه گیری نیز با روش تصادفی ساده صورت گرفت. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MaxQDA و در بخش کمی جهت اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS استفاده کردیم. یافته های پژوهشی نشان داد توانمندسازهای منبع یابی و مدیریت زنجیره‏ی تامین بر مکانیزم همکاری، انتخاب و ارزیابی منابع تامین تاثیر می گذارند. این سازه ها نیز به نوبه خود بر استراتژی منبع یابی زنجیره‏ی تامین اثرگذاربوده و استراتژی منبع یابی نیز بر عملکرد کیفیت، قیمتی، محیطی و تحویل اثرگذارند. این سازه ها با اثرگذاری بر ریسک در منبع یابی در نهایت موجب بهبود منبع یابی در صنعت طیور می شوند.
  کلیدواژگان: منبع یابی، زنجیره‏ی تامین، صنعت طیور، رویکرد آمیخته، روش دلفی
 • سید مجتبی حسینی، علی اصغر انواری رستمی*، محمدرضا رستمی، علی سعیدی صفحات 87-113
  رتبه بندی شرکت ها در محیط کسب وکار از مهم ترین ابزار شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای بیرونی شرکت ها به شمار می آید. گسترش روزافزون رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد و گزارشگری شرکت ها در کشورهای مترقی از یک سو و فقدان مدلی جامع جهت رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سوی دیگر، محققان را بر آن داشت تا با الگو گیری از رویکرد گزارشگری یکپارچه، مدلی کاربردی برای ارزیابی همه جانبه شرکت های بورسی و رتبه بندی آن ها طراحی کنند. از این رو، مدل جامع رتبه بندی شرکت های بورسی با استفاده از تکنیک دلفی فازی، دیمتل فازی و AHP فازی بهبودیافته متشکل از 5 معیار، 19 زیر معیار و 63 شاخص طراحی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد، عملکرد مالی مهم ترین و محیط زیست کم اهمیت ترین معیارها برای تعیین رتبه شرکت ها می باشند، در حالی که محیط زیست بیشترین و عملکرد مالی کم ترین تاثیرگذاری را بر سایر معیارها دارند. همچنین 10 شاخص برتر از بین 63 شاخص، مجموعا 49 درصد وزن مدل را تشکیل می دهند که لازم است مدیران شرکت ها جهت بهبود رتبه خود توجه ویژه ای به آن ها داشته باشند.
  کلیدواژگان: رتبه بندی شرکت ها، گزارشگری یکپارچه، مدل جامع، تصمیم گیری چند شاخصه فازی
 • علیرضا والا، محمد رضا دهقان اشکذری*، محمد مهدی موبد صفحات 115-136
  معلولیت پدیده ای جهانی است که همیشه و همه جا مطرح بوده و امری اجتناب ناپذیر می باشد که می تواند علل و عوامل مختلفی داشته باشد. از سوی دیگر اشتغال لازمه زندگی بشر است و دوام و بقای جامعه و زندگی هر فرد مستلزم کار و فعالیت است. افراد معلول در زمینه اشتغال با مشکلات زیادی مواجه هستند . مشکلاتی که ممکن است فردی یا محیطی باشند. یکی از عوامل بسیار مهمی که باعث افزایش اعتماد به نفس بیشتر در معلولین شده و به آنها انگیزه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و حتی کارآفرینی می دهد خودباوری است. سوال این است که موانع فردی و محیطی چه تاثیری بر کارآفرینی معلولین می گذارد و خودباوری در این میان چه نقشی را ایفا می کند که دراین پژوهش به آن می پردازیم. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات دقیق آرشیوی گردآوری شده است. همچنین از روش پیمایشی جهت اطمینان از نقش خود باوری و تاثیر عوامل محیطی و فردی در کار آفرینی معلولین از مصاحبه با معلولان نیز بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که موانع فردی و محیطی با کارآفرینی معلولین رابطه معناداری دارد و خودباوری در رابطه بین موانع فردی و کارآفرینی معلولین نقش تعدیل گری ایفا می کند.
  کلیدواژگان: کار آفرینی . معلولیت . اشتغال. خود باوری . زمینه های فردی . زمینه های محیطی
 • امیرحسین اللهیاری، آرزو احمدی دانیالی*، نادر غریب نواز شربیانی صفحات 137-159
  هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی ابعاد و شاخص های مدل بازاریابی اجتماعی اثربخش در خدمات آنلاین صنعت بانکداری است. در این پژوهش، مصاحبه عمیق با کارشناسان و خبرگان صنعت بانکداری (بانک ملی ایران) انجام گرفت و به بررسی این پرسش پرداختیم که ساختار و اجزای مدل بازاریابی اجتماعی اثربخش در خدمات آنلاین صنعت بانکداری کدامند؟. مولفه ها، ابعاد و شاخص های تاثیرگذار و  اولویت بندی عوامل و چگونگی تاثیر مولفه های مدل بازاریابی اجتماعی اثربخش در خدمات آنلاین صنعت بانکداری چگونه است؟ نتایج نشان داد که مدل بازاریابی تحقیق، اهمیت بینش مشتری، تجزیه و تحلیل، نام تجاری و هدف گذاری را برجسته می کند. نقش کیفیت خدمات در محیط آنلاین به عوامل بیرونی که بر ادراک و رضایت مشتریان از خدمات بانکداری آنلاین تاثیر می گذارد. در شرایط زمینه ای و پدیدار شدن مقوله پر رنگ شدن اثربخشی بازاریابی اجتماعی می توان بیان نمود که سرعت تغییرات تکنولوژیکی در بانکداری فقط تجربه مشتری و عملیات پشتیبان بانک ها را تغییر نداده بلکه عملکرد بازاریابی در بانک ها را تغییر داده است. به طور خلاصه، به عواملی پرداخته که بر خدمات آنلاین صنعت بانکداری در بازاریابی اجتماعی اثربخش تاثیر می گذارند.  در نهایت، یک مدل بازاریابی اجتماعی اثربخش می تواند به تحولات داخلی و گسترش خدمات مالی منجر گردد.
  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی اجتماعی اثربخش، خدمات آنلاین، صنعت بانکداری
|
 • Azadeh Safa *, Abolhassan Faghihi, Gholam Reza Memarzadeh Pages 1-30
  This study is aimed at analyzing the content of Public Administration’s PhD. dissertations of Iranian premier universities that were defended in a period of (2001- 2017).  Having capacity to promote the society’s scientific  needs of theory building,  doctoral   dissertations may also help to improve the policy makers and the executive branch administrators and the government managers to better decide and perform their duties. Since, in recent decades, the size of  P. A. doctoral courses and its students have been  growing at Iranian universities, the study of the quality of existing doctoral dissertations from both  theory and practice  point of view, seems to be indispensable. The statistical population of this research was PhD. Dissertations of Pubic Administration that were written and defended in a period of fifteen years at four premier public universities of Iran (Tehran, Tarbiat Modares, Allameh Tabatabaei) and Science and Research Unit of Islamic Azad University. The sample size of the research was 201 that has been obtained   from Morgan’s table. The research is basic in terms of the audience (scientific community), non-reactive in terms of method, descriptive in terms of the goal and cross-sectional in terms of time. In this non-reactive archival study, we had access to directly observe dissertations which are available in the form of library documents. Findings show that quantitative researches are more popular than qualitative ones, there is about  no connection between the researches topics to the country’s administrative, economic, political and social events and no  critical discourse among the dissertation writers.
  Keywords: Public Administration, doctoral dissertation, content analysis. quality
 • Fatemeh Shekari * Pages 31-58
  Tourism is often accused of providing unequal benefits and marginalizing disadvantaged and vulnerable groups for reasons such as ethnicity, gender, geographic region, poverty, disability, etc. Inclusive tourism as an approach based on the UN Sustainable Development Goals has been suggested in response to the exclusive nature of tourism development. This study aims to systematically review the literature on inclusive tourism using bibliometric analysis and quantitative content analysis. One hundred four documents indexed in the Scopus database were analyzed to understand the research's social and conceptual structure, the frequency of research methods and target groups. The findings revealed that research in this nascent field can be categorized into four clusters, namely:  "sustainability," "social entrepreneurship," "social inclusion," and "accessible tourism." In addition, based on the content analysis results, most of the research conducted in this field has been qualitative and conceptual, focused on the physically disabled from the demand side and on local communities from the supply side. The literature in this field is not yet well developed and requires research focusing on the diverse needs of different groups. The results of this study will help researchers and tourism activists understand trends in inclusive tourism and future research directions.
  Keywords: Inclusive development, Inclusion, inclusive tourism, Bibliometric analysis, content analysis
 • Amir Masoud Arabhalvaei, Kamran Feizi *, Seyyed Mohammad Taghi Taghavi Fard _ Pages 58-89
  The aim of this study is to provide a model for sourcing in the supply chain of the poultry industry. The research in terms of audience is basic, in terms of purpose is descriptive and from the time perspective is cross sectional. The research approach is mixed (qualitative and quantitative). The collecting data in the qualitative part was semi-structured interviews and in the quantitative part was Delphi questionnaire and Likert scale. The statistical population in the qualitative and Delphi section included  12 managers of the poultry industry who were selected by purposive sampling. The statistical population of the quantitative part of the research were the middle managers and senior experts of poultry industry. We used Cochran’s formula   and selected 384 persons by simple random method. We used a thematic analysis for collecting data and MAXQDa software for analyzing interviews.  In the quantitative part, the partial least squares method were utilized using Smart PLS software to validate the model. The research findings showed that the enablers of sourcing and supply chain management affect the mechanism of cooperation, selection and evaluation of supply sources. These structures in turn affect the sourcing strategy of the supply chain and the sourcing strategy also affects the quality, price, environmental and delivery performances. These structures, by affecting risk management in sourcing, ultimately improve sourcing in the poultry industry.
  Keywords: Sourcing, supply chain, Poultry industry, mixed approach, Research method
 • Seyed Mojtaba Hosseini, Ali Asghar Anvary Rostamy *, Mohamadreza Rostami, Ali Saeedi Pages 87-113
  Rating of companies in the business environment is one of the most important tools for identifying internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats of companies. The increasing expansion of new approaches for evaluating the performance and reporting of companies in developing countries, on the one hand, and the lack of a comprehensive model for rating companies admitted to the Tehran Stock Exchange, on the other hand, prompted researchers to create a practical model based on the integrated reporting approach for comprehensive evaluation and rating the listed companies on TSE. The model was designed using fuzzy Delphi technique, fuzzy Dimtel and improved fuzzy AHP technique consist of 5 criteria, 19 sub-criteria and 63 indicators. Results show, the financial performance is the most important and the environment is the least important criteria for determining the rating of companies, while the environment has the most and financial performance has the least influence on other criteria. Also, the top 10 indicators among 63 indicators make up a total of 49% of the weight of the model, and it is necessary for company managers to pay special attention to them in order to improve their ranking.
  Keywords: Rating of companies, integrated reporting, comprehensive model, Fuzzy Multi-Criteria Decision Making
 • Alireza Vala, Mohamad Reza Dehghan *, Mohmaad Moobed Pages 115-136
  Disability is a global phenomenon that can be seen at all times and everywhere and it is an inevitable ailment that may have different causes and sources. On the other hand, employment for human life is inevitable, and the survival of societies and the life of the man requires some sort of working and activities. Disabled persons face many problems if they wish to be employed and do a job. The problems they may face, could be personal or environmental. One of the important factors that may improve disabled self- esteem and motivate them for social and economic activities and even getting them to be involved in entrepreneurship is self-esteem. The question of this research is how personal and environmental barriers affect the disabled entrepreneurship and what role does self-esteem plays here. The data for this research has been collected through detailed library studies. Also, we used a survey to ensure the role of self-esteem and the impact of environmental and personal factors on the entrepreneurship of disabled people through interviews with numbers of them. The results of the research indicate that personal and environmental barriers have a significant effect on the entrepreneurship of disabled people and self-esteem plays a moderating role in the relationship between personal barriers and entrepreneurship of disabled people.
  Keywords: Entrepreneurship, Disability, Employment, Self-Esteem, Environmental problem
 • Amir Hosein Allahyari, Arezo Ahmadi Danyali *, Nader Gharibnavaz Sharabyani Pages 137-159
  The purpose of this study is to identify the prioritization of the dimensions and indicators of the effective social marketing model in the online services of the banking industry. Therefore, the researchers examine the following questions: what are the components of the effective social marketing model in the online services of the banking industry? What are the components, dimensions and indicators affecting the effective social marketing model in the online services of the banking industry? What is the prioritization of the factors and how the components of the effective social marketing model affect the online services of the banking industry? The results showed that the new marketing model highlights the importance of customer’s insights, analytics, branding and targeting. The category of the role of service quality in the online environment to external factors that affect the perception and satisfaction of customers from online banking services. In the background conditions and the emergence of the colorful category of social marketing effectiveness, it can be stated that the speed of technological changes in banking has not only changed the customer experience and the support operations of banks. It has also changed the marketing function in banks. Finally, an effective social marketing model can lead to internal transformations and expansion of financial services.
  Keywords: Marketing, Effective Social Marketing, Online Services, banking industry