تاثیر فرهنگ پیشگیری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی از دیدگاه کارکنان جمعیت هلال احمر کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به این که کشور ما در منطقه ی حادثه خیزی قرار داشته و بسیاری از مسایلی که باید در مورد مسایل ایمنی برای کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی رعایت گردد، مورد غفلت واقع شده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ پیشگیری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی از دیدگاه کارکنان جمعیت هلال احمر کرمان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیت آن توصیفی- پیمایشی است که به روش پرسشنامه ای در قالب 4 معیار و 26 سوال با حجم نمونه ی 108 نفر انجام شده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد و میزان پایایی براساس آلفای کرونباخ 865/0 است. تحلیل استنباطی پرسشنامه با استفاده از آزمون رگرسیون در محیط نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج نشان داد که فرهنگ پیشگیری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی تاثیر معناداری دارد. همچنین ایجاد امنیت و پیشگیری، رهبری شایسته، مسیولیت پذیری و یادگیری و آموزش بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی تاثیر معناداری دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
113 تا 135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2627920 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!