بهره گیری از روش تدریس پیش سازمان دهنده در بهبود افت تحصیلی دانش آموز پایه چهارم در درس ریاضی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
از مهم ترین چالش های همه گیری کرونا، افت تحصیلی دانش آموزان به دلیل تغییر ناگهانی شیوه آموزش بود. پژوهش حاضر در سال تحصیلی 1400-1399 در دبستان شهید مطهری شهرستان املش انجام شده است. هدف پژوهش بهره گیری از روش تدریس پیش سازمان دهنده در بهبود افت تحصیلی دانش آموز پایه چهارم در درس ریاضی است. روش پژوهش حاضر اقدام پژوهی می باشد که پژوهشگر برای جمع آوری اطلاعات اولیه از روش های پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، بررسی فعالیت دانش آموز در گروه شاد استفاده کرده است. پس از تجزیه تحلیل اطلاعات اولیه برای رفع مشکل از روش تدریس پیش سازمان دهنده استفاده شد. دانش آموز طی 7 جلسه آموزش دید. برای جمع آوری اطلاعات ثانویه پس از اجرای طرح از مصاحبه، آزمون معلم ساخته، پرسش شفاهی توسط مدیر و نمون برگ پیشرفت تحصیلی مبتنی بر اهداف درس استفاده شد. یافته ها نشان داد که دانش آموز، آزمون و پرسش شفاهی با موفقیت گذرانده و به اهداف نمون برگ های پیشرفت تحصیلی دست یافته است. نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی استفاده از روش تدریس پیش سازمان دهنده در تدریس درس ریاضی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2635831 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!