فهرست مطالب

پویش در آموزش علوم پایه - سال نهم شماره 2 (پیاپی 31، تابستان 1402)

مجله پویش در آموزش علوم پایه
سال نهم شماره 2 (پیاپی 31، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد کمالیان فر*، مطهره دشتی خویدکی، زهرا کاشفی، سارا فلاح زاده صفحات 1-6
  اخیرا نشانه هایی از علاقه دبیران فیزیک و مولفان کتب درسی برای گنجاندن موضوعات مختلف فیزیک مدرن به ویژه نظریه نسبیت خاص اینشتین در کتب دبیرستان همراه با علاقه روزافزون دانش آموزان متوسطه و تعدد سوالات آنها در این زمینه، دیده می شود. در نتیجه فرصت ها و چالش های پیش رو برای یافتن رویکردهای آموزشی مناسب برای غلبه بر مشکلات یاددهی-یادگیری مفاهیم نظریه نسبیت خاص احساس می شود. رویکردی که به تقویت درک مفهومی و به دست آوردن انگیزه و اعتماد به نفس و نگرش نسبت به این مفاهیم بیانجامد. آنچه از اظهار نظر دبیران فیزیک مقطع دبیرستان و حتی اساتید دانشگاه در مورد دانشجویان رشته فیزیک متوجه می شویم این است که همه آنها در سطوح مختلف آموزشی ، مشکلات یادگیری و بکار گیری چارچوب مرجع را تجربه می کنند که این موضوع، بنیاد درک نسبیت خاص می باشد. در تحقیق حاضر ضمن مرور بدمفهومش های شناخته شده ی در فراگیری این نظریه، یک رویکرد آموزشی-تفکری برای آموزش نظریه نسبیت خاص به دانشجویان دوره کارشناسی، دوره ضمن خدمت معلمان و همچنین دانش آموزان علاقه مند دوره متوسطه پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: آموزش فیزیک، بدمفهومش های نسبیت، نظریه نسبیت خاص، فیزیک مدرن
 • یاور احمدی*، محمد صالحی اول، امیرمحمد بهرامی مداح صفحات 7-20

  کج فهمی های دانش آموزان در زمینه ی گرماشیمی ریشه در عوامل متعددی دارد که شناسایی و بررسی این عوامل می تواند در رفع آن ها موثر باشد. در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی صورت گرفته است، ابتدا یافته های حاصل از تحقیق پژوهشگران کشورهای مختلف در زمینه ی کج فهمی های دانش آموزان در گرماشیمی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با طرح پرسش نامه ای شامل 10 سوال (چندگزینه ای، صحیح و غلط و تشریحی) و قرار دادن آن در اختیار 64 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی یازدهم ریاضی دبیرستان نمونه دولتی طالقانی ناحیه 4 شهر تبریز در سال تحصیلی 1402-1401، به قلم تحریر درآمده است. بر اساس نتایج به دست آمده، این گونه برآورده شد که بیشتر دانش آموزان در درک مفاهیم گرماشیمی دچار کج فهمی هستند و این مفاهیم را به طور کامل نیاموخته اند و این امر ممکن است منجر به اشتباهات متعدد در حل مسایل شیمی شود. بنابراین با انجام این پژوهش، سعی براین بود که کج فهمی های دانش آموزان مشخص شود تا معلمان در حین تدریس، راهکارهایی را برگزینند که این گونه کج فهمی ها را به حداقل برسانند.

  کلیدواژگان: کج فهمی، آموزش شیمی، گرماشیمی، شیمی فیزیک
 • سید ضیاءالدین شفائی املشی*، رقیه جوادی پور صفحات 21-38
  از مهم ترین چالش های همه گیری کرونا، افت تحصیلی دانش آموزان به دلیل تغییر ناگهانی شیوه آموزش بود. پژوهش حاضر در سال تحصیلی 1400-1399 در دبستان شهید مطهری شهرستان املش انجام شده است. هدف پژوهش بهره گیری از روش تدریس پیش سازمان دهنده در بهبود افت تحصیلی دانش آموز پایه چهارم در درس ریاضی است. روش پژوهش حاضر اقدام پژوهی می باشد که پژوهشگر برای جمع آوری اطلاعات اولیه از روش های پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، بررسی فعالیت دانش آموز در گروه شاد استفاده کرده است. پس از تجزیه تحلیل اطلاعات اولیه برای رفع مشکل از روش تدریس پیش سازمان دهنده استفاده شد. دانش آموز طی 7 جلسه آموزش دید. برای جمع آوری اطلاعات ثانویه پس از اجرای طرح از مصاحبه، آزمون معلم ساخته، پرسش شفاهی توسط مدیر و نمون برگ پیشرفت تحصیلی مبتنی بر اهداف درس استفاده شد. یافته ها نشان داد که دانش آموز، آزمون و پرسش شفاهی با موفقیت گذرانده و به اهداف نمون برگ های پیشرفت تحصیلی دست یافته است. نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی استفاده از روش تدریس پیش سازمان دهنده در تدریس درس ریاضی می باشد.
  کلیدواژگان: روش تدریس پیش سازمان دهنده، ریاضی، اقدام پژوهی، افت تحصیلی
 • غلامحسین عسکری رباطی*، زری خلیلی کلاکی صفحات 39-49
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش درس ریاضی به روش حل مساله بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی و مهارات حل مسیله دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 3350 دانش آموز دختر کلاس سوم ابتدایی شهرستان ملارد است. نمونه های مورد مطالعه شامل 70 دانش آموز دختر از میان دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به روش تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. این پژوهش نیمه تجربی بوده و برای آن از طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل استفاده شده است. ابزار مورد استفاده پیش آزمون و پس آزمون بودند. گروه آزمایش حدود 8 هفته درس ریاضی را به روش حل مساله آموزش دیدند ولی گروه کنترل به روش سنتی تحت آموزش قرار گرفتند. پس از خاتمه دوره، پس آزمون اجرا شد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان پیشرفت تحصیلی و مهارت حل مسیله بین دانش آموزانی که به روش حل مساله آموزش دیدند با دانش آموزانی که به روش سنتی این درس را گذرانده اند، تفاوت معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: رویکرد حل مسئله، پیشرفت تحصیلی، مهارت حل مسئله، آموزش ریاضی
 • اعظم غلامی*، رقیه فرهادپور بروجنی صفحات 50-60
  پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی بخش زیست شناسی برنامه درسی علوم تجربی متوسطه اول براساس برنامه درسی اجرا شده انجام شد. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی ساده شامل 55 نفر از معلمان علوم تجربی شهرستان بروجن در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه محقق ساخته 32 گویه ای) با مقدار آلفای کرونباخ %85 مورد تایید قرار گرفت. نتایج با استفاده از آزمون های تی مستقل و فریدمن بوسیله نرم افزار 20spss تحلیل شد. بر اساس یافته ها، میزان آشنایی معلمان با فلسفه و اهداف برنامه درسی زیست شناسی، قابلیت اجرای آزمایش ها و فعالیت های پیش بینی شده، روش های ارزشیابی معلمان از یادگیری، میزان تحقق اهداف حیطه دانشی و حیطه نگرشی با اختلاف میانگین بدست آمده در حد مطلوب است. همچنین روش های ارزشیابی معلمان از یادگیری با میانگین رتبه 52/3 از بالاترین اهمیت بر خوردار است. بنابراین تا رسیدن به حد بسیار مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. از آنجا که زیست شناسی از بخش های مهم علوم تجربی می باشد، انتظار می رود تولید برنامه درسی بروز، کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه، تدوین راهکارهای آموزشی و ایجاد فرصت های ارتقای شغلی معلمان از دغدغه های نظام آموزشی کشور باشد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، ارزشیابی، زیست شناسی، علوم تجربی
 • محمد ابراهیمی دباغ*، سیدعباس میرشجاعان حسینی، علی حبیبی صفحات 61-68
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش با کمک چند رسانه ای ساخته شده توسط محقق بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یازدهم تجربی در درس فیزیک است.اساس این چند رسانه ای یک فایل پاورپوینت است. قسمت های اصلی این چندرسانه ای عبارتند از :1) شبیه سازی ها و آزمایشگاه مجازی 2) آزمایش واقعی به صورت فیلم 3) انیمیشن 4) نمودار مفهومی 5) تشبیه 6) واقعیت افزوده 7) دست سازه های آزمایشگاهی 8) پویش هر روز با فیزیکاین نرم افزار قسمت های دیگری از جمله مطالب علمی،نکات تستی، مثال،تمرین، فعالیت ، خودتان آزمایش کنید، آموخته هایتان را چک کنید، بازی و آزمون هم دارد.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا شبه تجربی است. نمونه آماری این پژوهش تعداد 30 نفر از دانش آموزان کلاس یازدهم تجربی از مدرسه نمونه دولتی حضرت قایم فریمان در سال تحصیلی 1402-1401 است که در دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) دسته بندی شده اند. در گروه آزمایش تدریس با کمک نرم افزار چندرسانه ای و در گروه کنترل به شیوه معمول و سنتی انجام شده است . داده های این تحقیق با نرم افزار spss نسخه 27 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، چندرسانه ای، شبیه سازی، آزمایشگاه مجازی، نمودار مفهومی، تشبیه، واقعیت افزوده
|
 • Ahmad Kamalianfar *, Motahareh Dashti Khavidaki, Zahra Kashefi, Sara Fallahzade Pages 1-6
  Recently, there have been signs of the interest of physics teachers and textbook authors to include various subjects of modern physics in high school textbooks, along with the growing interest of secondary school students and the number of questions they have in this field can be seen. As a result, the upcoming opportunities and challenges to find appropriate educational approaches to overcome the problems of teaching-learning concepts of modern physics, especially Einstein's theory of special relativity, are felt. An approach that leads to strengthening conceptual understanding and gaining motivation, self-confidence and attitude towards these concepts. What we understand from the comments of high school physics teachers and even university professors about physics students is that they all experience problems in learning and using the reference frame at different educational levels, which is the foundation for understanding special relativity. beIn this research, while reviewing the known misunderstandings in the learning of this theory, an educational-thinking approach for teaching the theory of special relativity to undergraduate students, teacher service course and also interested secondary school students is proposed.
  Keywords: teaching physics, misunderstandings of relativity, theory of special relativity, Modern Physics
 • Yavar Ahmadi *, Mohammad Salehi Aval, Amir Mohammad Bahrami Maddah Pages 7-20

  Students' misunderstandings in the field of thermochemistry are rooted in several factors, and identifying and investigating these factors can be effective in solving them. In this article, which is done in analytical-descriptive method, first the findings of the research of researchers of different countries in the field of students' misunderstandings in thermochemistry were examined, and then with a questionnaire design including 10 questions (multiple choice, true and false and descriptive) and placing it at the disposal of 64 male students of the 11th grade of mathematics of Taleghani Government Model High School, District 4, Tabriz city, in the academic year of 1402-1401, has been written. Based on the results obtained, it was concluded that most students have a misunderstanding in understanding the concepts of thermochemistry and have not learned these concepts completely, and this may lead to many mistakes in solving chemistry problems. Therefore, by conducting this research, it was an attempt to determine the misunderstandings of students so that teachers can choose strategies to minimize such misunderstandings during teaching.

  Keywords: Misunderstandings, Chemistry Education, Thermochemistry, Physical chemistry
 • Seyed Ziya Aldin Shafaei Amlashi *, Raghayeh Javadipour Pages 21-38
  One of the most important challenges of the Corona epidemic was the academic decline of students due to the sudden change in the teaching method. The current research was conducted in the academic year of 2019-2020 in Shahid Motahari Primary School, Amlash city. The purpose of the research is to use the pre-organizing teaching method to improve the academic performance of fourth-grade students in mathematics. The method of the research is action research in that the researcher has used a questionnaire, interview, observation and student activity in the SHAD class to collect primary information. After analyzing the primary information, the Advance-organizing teaching method was used to solve the problem. The student was trained in 7 sessions. To collect secondary data after the implementation of the plan, interviews, teacher-made tests, oral questions, and educational progress sheets based on lesson objectives were used. The findings showed that the student successfully passed the test and the oral question and achieved the goals of the sample sheets of academic progress. The results of the research indicate the effectiveness of using the Advance-organizing teaching method in teaching mathematics.
  Keywords: Advance-organizer teaching method, Mathematics, Action research, Academic failure
 • Gholam Hosein Askari Robati *, Zari Khalili Kelaki Pages 39-49
  The aim of this study was to investigate the effect of problem-solving mathematics teaching on academic achievement in mathematics and problem-solving skills of third grade elementary students. The statistical population of this study includes 3350 female students of the third grade of elementary school in Mallard city. The study sample consisted of 70 female students from the third grade elementary school female students who were selected by multi-stage cluster sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. This is a quasi-experimental study and a preliminary and final test design with a control group has been used for it. The instruments used were pre-test and post-test. The experimental group received about 8 weeks of math lessons by problem solving method, but the control group was trained by traditional methods. At the end of the course, a post-test was performed. The results showed that there is a significant difference between the level of academic achievement and problem solving skills between students who were trained in problem solving methods and students who passed this course in the traditional way.
  Keywords: Problem solving approach, academic achievement, problem solving skills, math education
 • Azam Gholami *, Roqayeh Farhadpoor Brojeni Pages 50-60
  The present study was conducted to evaluate the biology section of the experimental science curriculum of the first secondary school based on the implemented curriculum. This research is descriptive and survey type. The sample of the study was simple random sampling including 55 teachers of experimental sciences school of Borujen in the academic year 1400-1401. The reliability of the research instrument (32-item researcher-made questionnaire) with a calculated Cronbach's alpha value of 85% was confirmed. The research hypotheses were analyzed using independent t-test and Friedman test with the help of 20spss software. Based on the findings, the level of teachers' familiarity with the philosophy and goals of the curriculum of the biology section of the junior high school curriculum, the ability to perform experiments and anticipated activities, Teacher evaluation methods were obtained from students' learning, the rate of achievement of knowledge domain goals and the rate of achievement of domain goals of this program, with the difference of the positive average obtained to the desired level. Also, teacher evaluation methods are of the highest importance for students' learning with an average rank of 3.52. there is still a long way to go to reach the very desired level.
  Keywords: Curriculum, evaluation, Biology.Scince
 • Mohammad Ebrahimi Dabbagh *, Seyed Abbas Mirshojaan Hosseini, Ali Habibi Pages 61-68
  The purpose of this research is to investigate the effect of teaching with the help of multimedia created by the researcher on the academic progress of experimental 11th grade students in physics.The basis of this multimedia is a PowerPoint file. The main parts of this multimedia are:1) simulations and virtual laboratory 2) real experiment in the form of a film 3) animation 4) conceptual diagram5) Analogy 6) Augmented reality 7) Laboratory hand structures 8) Scanning every day with physicsThis software has other parts such as scientific materials, test tips, examples, exercises, activities, test yourself, check what you have learned, games and tests.This research is practical in terms of purpose and quasi-experimental in terms of implementation. The statistical sample of this research is the number of 30 experimental 11th grade students from Hazrat Ghaem Freeman State Model School in the academic year of 1402-1401, who are divided into two groups of control (15 people) and experimental (15 people). In the experimental group, teaching was done with the help of multimedia software, and in the control group, it was done in the usual and traditional way. The data of this research was analyzed with SPSS version 27 software.
  Keywords: Educational Development, Multimedia, simulation, Virtual laboratory, concept diagram, simile, Augmented Reality