رابطه خودکارآمدی معلم و باورهای انگیزشی دانش آموز: نقش واسطه ای کیفیت آموزش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه خودکارآمدی معلم و باورهای انگیزشی دانش آموز با نقش واسطه ای کیفیت آموزش انجام شد. جامعه آماری، مدارس فعال در 19 منطقه آموزشی تهران بود. با روش نمونه برداری تصادفی چندمرحله ای، 250 دانش آموز و 50 معلم به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به مقیاس خودکارآمدی معلم (شوارزر، اشمیت و داینر، 1999)، مقیاس مدیریت کلاس و فعال سازی شناختی (بوریسا و کیمب، 2020)، پرسشنامه فضای حمایتی (ویلیامز و دسی، 1996)، مقیاس انگیزه ذاتی و خودکارآمدی دانش آموز (پنتریچ، اسمیت، گارسیا و مککچی، 1993) پاسخ دادند. داده ها با آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین خودکارآمدی معلم با باورهای انگیزشی دانش آموز رابطه وجود داشت. همچنین ضرایب مسیر تاثیر خودکارآمدی معلم بر مولفه های انگیزه ذاتی و خودکارآمدی دانش آموز معنادار بود. خودکارآمدی معلم به طور غیرمستقیم از طریق دو مولفه کیفیت آموزش (مدیریت کلاس و فضای حمایتی) نیز بر باورهای انگیزشی دانش آموز تاثیر داشت و فعال سازی شناختی نقش واسطه ای میان خودکارآمدی معلم و خودکارآمدی دانش آموز داشت. این یافته ها مبین نقش بسیار مهم احساس خودکارآمدی معلم است که اثر مستقیم و غیرمستقیم (از طریق مولفه های کیفیت آموزش) بر احساس خودکارآمدی و انگیزه ذاتی دانش آموز دارد. یافته های این پژوهش را می توان بر پایه نظریه اجتماعی شناختی بندورا (1997) تبیین کرد که تصریح می کند افرادی که دارای باورهای خودکارآمدی بالاتری هستند، عملکرد بهتری دارند. به بیان دیگر می توان گفت انتظارها و اعتماد معلمان به توانایی هایشان در دستیابی به اهداف تدریس منعکس شده، در نهایت منجر به بهبود انگیزه ذاتی و خودکارآمدی دانش آموز می شود. یافته ها متضمن اهمیت توسعه فردی معلمان و نقش کلیدی مراکز تربیت معلم در پرورش و گزینش معلمان است.
زبان:
فارسی
صفحات:
423 تا 436
لینک کوتاه:
magiran.com/p2643644 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!