شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب روش اکتساب فناوری در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

 یکی از مهمترین چالش های پیش رو در فرایند اکتساب فناوری، انتخاب روش بهینه اکتساب با توجه به روش های متعدد موجود در این زمینه است. در صنایع دفاعی ج.ا.ا، اهمیت این مهم دو چندان بوده و بنابراین هدف پژوهش، شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های موثر در این تصمیم راهبردی است. بر این اساس، ابتدا با مطالعه ادبیات و منابع حوزه اکساب فناوری و استفاده از نظرات 25 خبره، بیست مولفه در قالب چهار بعد اصلی این فرایند شامل مشخصات فناوری، گیرنده، دارنده و شرایط محیطی احصاء شد. آنگاه با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار نمونه 95 نفره از کارشناسان که به روش طبقاتی تصادفی انتخاب شدند، قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده های دریافتی نشان می دهد که رتبه بندی ابعاد تاثیرگذار بر انتخاب روش اکتساب دفاعی، به ترتیب شامل مشخصات فناوری، گیرنده، شرایط محیطی و دارنده است. مقایسه اوزان نهایی مولفه ها نیز نشان می دهد که نوع بنیه دفاعی فناوری، ملاحظات حفاظتی و چرخه عمر فناوری بیشترین اهمیت و تحریم، قوانین و حساسیت های بین المللی، کمترین اهمیت را در این فرایند مهم دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
164 تا 188
لینک کوتاه:
magiran.com/p2651154 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!