فهرست مطالب

راهبرد دفاعی - پیاپی 83 (پاییز 1402)

فصلنامه راهبرد دفاعی
پیاپی 83 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد شاه محمدی، محمدرضا دارا* صفحات 13-43

  کنفرانس های امنیتی ضمن دارا بودن اهدافی مشترک، دارای اهداف خاصی می باشند  که بر اساس نیات بازیگران، می تواند متفاوت باشد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین اهداف و بایسته های کنفرانس امنیتی برای ج.ا.ایران و ارایه یک الگو برای برگزاری آن است. پژوهش به این سیوال پاسخ می دهد که چه ضرورت هایی برای برگزاری کنفرانس امنیتی در ج.ا.ایران وجود دارد و الزامات آن کدامند و الگوی برگزاری کنفرانس امنیتی ج.ا.ایران چگونه است؟ پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است. روش پژوهش داده بنیاد است که خروجی ها با ابزار SPSS تجزیه و تحلیل و در نهایت ترسیم الگو گردیده است. جامعه آماری 15 نفر از خبرگان به صورت هدفمند و گلوله برفی تا اشباع نظری برای مصاحبه های عمیق و اکتشافی انتخاب گردیدند. پژوهش حاضر نشان داد کنفرانس امنیتی برای ج.ا.ایران که دارای حکومتی قدرتمند و صاحب ایده بوده و تحت شدیدترین جنگ شناختی و ادراکی قرار دارد، ضروری می باشد. برگزاری این کنفرانس دارای الزاماتی است که برای ماندگاری و تاثیرگذاری، می بایستی به آن ها توجه شود. الگوی برگزاری کنفرانس امنیتی شامل : ساختار، فرایند، هدفمندی، طراحی هوشمند، جلب مشارکت هوشمند و دیپلماسی کنفرانسی می باشد.    

  کلیدواژگان: الزامات، الگو، الگوی برگزاری کنفرانس امنیتی، ج.ا.ایران، ضرورت، کنفرانس امنیتی
 • محمدرضا قرائی آشتیانی*، امید اردلان، ناصر پورصادق صفحات 44-71

  مرجعیت در علم، فناوری و نوآوری فرآیندی کلان است که پیشرفت همه جانبه کشور، ثروت آفرینی، اقتدار علمی، رشد اقتصادی، اقتدار ملی، عزت ملی و... از افق ها و پیامدهای آن محسوب می شود. یکی از عرصه های مهم مرجعیت، عرصه نوآوری دفاعی است. پیچیدگی محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران و تولید تهدیدات متنوع در این محیط، نوآوری دفاعی در نیروهای مسلح را به منظور کسب برتری در صحنه های نبرد الزامی نموده است.  تحقیق حاضر با اذعان به موضوع فوق با هدف طراحی الگوی مرجعیت نوآوری دفاعی ا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر در آمده است. این تحقیق بر مبنای هدف و ماهیت تحقیق از نوع اکتشافی و بر مبنای دستاورد تحقیق نیز کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، در گام کیفی اسناد و مدارک مرتبط با تدابیر، فرامین و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، سند چشم انداز کشور، نقشه جامع علمی کشور، سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی و قانون برنامه هفتم توسعه  و در گام کمی تعداد 96 نفر از فرماندهان، معاونین و اعضای هیات علمی دانشگاه های نیروهای مسلح می باشند. برای پاسخ به سوال های پژوهش از ابزار پرسشنامه برای بررسی میزان ارتباط هر کدام از گویه های احصاء شده در گام کیفی با مرجعیت نوآوری دفاعی نیروهای مسلح و همچنین به منظور رتبه بندی هر کدام از گویه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که الگوی نهایی تحقیق از تعداد سه بعد که شامل: مرجعیت دفاعی، مرجعیت فناوری دفاعی و مرجعیت فرهنگ دفاعی و یازده مولفه اصلی که عبارتند از: تربیت و آموزش دفاعی، توانمندسازهای سازمانی، شایسته سالاری، مرجعیت فرهنگی، روحیه نظامی گری، معرفت و ایمان، فناوری دفاعی، معماری نوآوری، ظرفیت نوآوری، فرماندهی و مدیریت دفاعی، سازمان یادگیرنده، تشکیل گردیده است.

  کلیدواژگان: نوآوری دفاعی، مرجعیت نوآوری دفاعی، الگوی مرجعیت نوآوری دفاعی، تدابیر، فرامین و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)
 • سید مهدی گل افشانی*، محمد اکرمی نیا، حسین اسکینی صفحات 72-97

  امروزه سواد رسانه ای از مهمترین آموزش های مورد نیاز بشر است . با نگاه سازمانی، اولین گام برای هر نوع برنامه ریزی جهت ارتقای سواد رسانه ای در سازمان ها، شناخت وضعیت موجود و سپس برنامه ریزی برای ارتقای آن است. در همین راستا، هدف این پژوهش تعیین سطح سواد رسانه ای کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. این مقاله بر مبنای هدف تحقیق کاربردی، بر مبنای رویکرد کمی و بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی است. به دلیل ماهیت تحقیق (اکتشافی) از ارایه فرضیه صرف نظر شده است. متغیر مستقل: راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای و متغیر وابسته: میزان سواد رسانه ای کارکنان سا.ع.س آجا است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان سازمان مورد نظر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران شامل تعداد 352 نفر می باشد، که به شکل خوشه ای و تصادفی ساده و با در نظر گرفتن نسبت جمعیتی در اداره های پنج گانه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح سواد رسانه ای کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی آجا 42/3 است. سطح سواد رسانه ای در بعد «درک محتوای پیام های رسانه ای» 57/3، بعد «آگاهی از اهداف پیام های رسانه ای» 26/3، بعد «تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای» 47/3، بعد «گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای» 62/3 (بیشترین) و بعد «نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای» 26/3 (کمترین) است.

  کلیدواژگان: رسانه، سواد رسانه، ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان عقیدتی سیاسی
 • علی اصغر بیک بلندی*، محمدرضا دیبا، محمد طائر صفحات 98-124

  چگونگی دفاع و امنیت در سواحل خلیج فارس و ملاحظات موثر بر آن مستلزم توجه به همه ی عوامل موثر بر دفاع و امنیت سواحل در حوزه های مختلف طبیعی، انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی و امنیتی - نظامی است. ملاحظات دفاعی امنیتی شامل دو دسته عوامل منفی و مثبت هستند. به عوامل منفی که ترکیبی از ضعف و تهدید هستند چالش گفته می شود و به عوامل مثبت با ترکیبی از عوامل قوت و فرصت، پیشبرنده گفته می شود. در این مقاله با عنوان «پیشبرنده های موثر بر ملاحظات دفاعی - امنیتی سواحل خلیج فارس» سعی شده است، پیش برنده های مذکور در ابعاد (طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، سیاسی و امنیتی - نظامی) بررسی گردد. هدف اصلی تحقیق «تبیین پیش برنده های تاثیرگذار بر ملاحظات دفاعی - امنیتی سواحل خلیج فارس می باشد؛ که متناظر با هدف سوال اصلی تحقیق مطرح می گردد. این تحقیق از نوع کاربردی است و براساس روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق برای تعیین نقش های قوت و فرصت عوامل، 32 نفر متناسب با ویژگی های تحقیق از بین صاحب نظران انتخاب شده اند. برای تایید پیشبرنده ها از تکنیک دلفی استفاده شده است براساس تجزیه وتحلیل صورت گرفته، نتایج تحقیق نشان می دهد 6 پیشبرنده بر ملاحظات دفاعی - امنیتی سواحل خلیج فارس موثر می باشند.

  کلیدواژگان: ملاحظات دفاعی امنیتی، پیش برنده های دفاعی امنیتی، دفاع
 • منصوره دسترنج* صفحات 128-163

  قاچاق کالا، بازرگانی غیرقانونی است که آثار اخلالی زیادی بر متغیرهای امنیتی کشور دارد و یکی از مهمترین عواملی است که نظم و امنیت اجتماعی جامعه را به مخاطره می اندازد و خسارت های مادی و معنوی فراوانی را به جامعه وارد می سازد. از سوی دیگر مهمترین نیاز هر جامعه، تامین امنیت اجتماعی آن جامعه و افراد آن است. این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی تاثیر قاچاق کالا بر امنیت اجتماعی در استان هرمزگان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و مسیولان نیروی انتظامی استان هرمزگان که با مقوله قاچاق مرتبط بوده اند،  به صورت تمام شمار 30 نفر وبا روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. پس از گردآوری  پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. ابتدا جدول های مربوط به آزمون فرضیه ها، محاسبه و سپس معادله پیش بینی مربوط به رابطه متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر قاچاق کالا و امنیت اجتماعی محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیرهای عوامل اقتصادی، سیاسی، ساختاری، اجرایی-مدیریتی، جغرافیایی و امنیت اجتماعی با قاچاق کالارابطه معنادار وجود دارد. از میان عوامل تاثیرگذار، عوامل اقتصادی دارای بالاترین تاثیر و عوامل سیاسی دارای کمترین تاثیر بر قاچاق کالا می باشد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داد که عوامل جغرافیایی، ساختاری، سیاسی، اقتصادی و اجرایی-مدیریتی، 6/96 درصد از تغییرهای واریانس متغیر قاچاق کالا را تبیین می نمایند.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، استان هرمزگان، قاچاق، قاچاق کالا
 • محمدحسن احمدزاده فرد، سید سپهر قاضی نوری*، حسین بهرامی پور صفحات 164-188

   یکی از مهمترین چالش های پیش رو در فرایند اکتساب فناوری، انتخاب روش بهینه اکتساب با توجه به روش های متعدد موجود در این زمینه است. در صنایع دفاعی ج.ا.ا، اهمیت این مهم دو چندان بوده و بنابراین هدف پژوهش، شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های موثر در این تصمیم راهبردی است. بر این اساس، ابتدا با مطالعه ادبیات و منابع حوزه اکساب فناوری و استفاده از نظرات 25 خبره، بیست مولفه در قالب چهار بعد اصلی این فرایند شامل مشخصات فناوری، گیرنده، دارنده و شرایط محیطی احصاء شد. آنگاه با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار نمونه 95 نفره از کارشناسان که به روش طبقاتی تصادفی انتخاب شدند، قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده های دریافتی نشان می دهد که رتبه بندی ابعاد تاثیرگذار بر انتخاب روش اکتساب دفاعی، به ترتیب شامل مشخصات فناوری، گیرنده، شرایط محیطی و دارنده است. مقایسه اوزان نهایی مولفه ها نیز نشان می دهد که نوع بنیه دفاعی فناوری، ملاحظات حفاظتی و چرخه عمر فناوری بیشترین اهمیت و تحریم، قوانین و حساسیت های بین المللی، کمترین اهمیت را در این فرایند مهم دارند.

  کلیدواژگان: روش اکتساب فناوری، انتقال فناوری، صنایع دفاعی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، رتبه بندی
|
 • Mohammad Shahmohammadi, MohammadReza Dara * Pages 13-43

  Security conferences, while having common goals, have specific goals that can be different based on the actors' intentions. The main goal of this research is to explain the goals and requirements of the security conference for the Republic of Iran and provide a model for holding it. The research answers this question, what are the requirements for holding a security conference in the Central Iran, and what are its requirements, and what is the pattern of holding a security conference in the Central Iran? The research is developmental and applied. The research method is data base, the outputs are analyzed with SPSS tool and finally the pattern is drawn. The statistical population of 15 experts was selected for in-depth and exploratory interviews. The current research showed that the security conference is necessary for the Republic of Iran, which has a powerful and ideological government and is under the most intense cognitive and perceptual war. Holding this conference has requirements that must be paid attention to in order to be lasting and effective. The pattern of holding a security conference includes: structure, process, purposefulness, intelligent design, attracting intelligent participation and conference diplomacy.

  Keywords: requirements, pattern, security conference pattern, J.A. Iran, necessity, security conference
 • Mohammadreza Qaraei Ashtiani *, Omid Ardalan, Naser Poursadegh Pages 44-71

  Authority in science, technology and innovation is a macro process, which is one of the horizons and consequences of the comprehensive development of the country, wealth creation, scientific authority, economic growth, national authority, national honor, etc. One of the important fields of authority is the field of defense innovation. The complexity of the surrounding environment of the Islamic Republic of Iran and the production of various threats in this environment have required defense innovation in the armed forces in order to gain superiority in the battle scenes. Acknowledging the above issue, the present research has been written with the aim of designing a reference model for defense innovation of the armed forces of the Islamic Republic of Iran. This research is exploratory based on the purpose and nature of the research, and based on the results of the research, it is also applied. Research Statistical Society, in the qualitative step of the documents and documents related to the measures, orders and guidelines of the Supreme Commander-in-Chief (Supreme Command), the country's vision document, the comprehensive scientific map of the country, the comprehensive document of science and technology in the field of defense and security, and the program law Seventh development and in a quantitative step, there are 96 commanders, deputies and academic staff members of armed forces universities. In order to answer the research questions, a questionnaire tool was used to check the degree of correlation of each of the items counted in the qualitative step with the authority of defense innovation of the armed forces and also to rank each of the items. The results indicate that the final model of the research consists of three dimensions which include: defense authority, defense technology authority and defense culture authority and eleven main components which are: defense education and training, organizational enablers, meritocracy, cultural authority, military morale - Gary, knowledge and faith, defense technology, innovation architecture, innovation capacity, defense command and management, learning organization, have been formed.

  Keywords: defense innovation, authority of defense innovation, model of authority of defense innovation, measures, decrees, guidelines of the supreme command
 • Seyyed Mehdi Hosseini Golafshani *, Mohammad Akraminia, Hossein Eskini Pages 72-97

  Today, media literacy is one of the most important educations needed by mankind. From an organizational point of view, the first step for any type of planning to improve media literacy in organizations is to know the current situation and then plan to improve it. In this regard, the aim of this research is to determine the level of media literacy of the employees of the political ideological organization of the Islamic Republic of Iran Army. This article is based on the objective of applied research, based on quantitative approach and based on descriptive-analytical method. Due to the nature of the (exploratory) research, the hypothesis has been omitted. The independent variable: strategies to promote media literacy and the dependent variable: the media literacy level of the employees of S.A.S. Aja. The statistical population of the research includes all the employees of the desired organization and the sample size based on Cochran's formula includes 352 people, who were selected in a cluster and simple random manner and taking into account the population ratio in the five departments. The results of the research show that the level of media literacy of the employees of Aja political ideological organization is 3.42. The level of media literacy in the dimension "understanding the content of media messages" 3/57, the dimension "awareness of the goals of media messages" 3/26, the dimension "analysis of media messages" 3/47, the dimension "informed choice of media messages" 3/62 the highest) and then "Critical look at media messages" is 3/26 (the lowest).

  Keywords: media, media literacy, Army of the Islamic Republic of Iran (AJA), ideological political organization
 • AliAsghar Beikbilandi *, MohammadReza Diba, Mohammad Tayer Pages 98-124

  The way of defense and security in the coasts of the Persian Gulf and the considerations affecting it require attention to all the factors affecting the defense and security of the coasts in different natural, human, political, economic, cultural-social and security-military fields. Security defense considerations include two categories of negative and positive factors. Negative factors that are a combination of weakness and threat are called challenges, and positive factors that are a combination of strength and opportunity are called promoters. In this article with the title "Effective factors on the defense-security considerations of the Persian Gulf coasts", it has been tried to examine the factors mentioned in dimensions (natural, human, economic, social-cultural, political and security-military). The main goal of the research is to "explain the factors influencing the defense-security considerations of the Persian Gulf coasts; which corresponds to the purpose of the main research question. This research is applied and based on descriptive, analytical and survey method. The statistical population of this research to determine the roles of strength and opportunity of the factors, 32 people have been selected from the experts according to the characteristics of the research. Delphi technique has been used to verify the promoters. Based on the analysis, the results of the research show that 6 promoters are effective on the defense-security considerations of the Persian Gulf coasts.

  Keywords: security defense considerations, security defense advances, defense
 • Mansourah Destranj * Pages 128-163

  Smuggling of goods is an illegal trade that has many disruptive effects on the country's security variables and is one of the most important factors that endangers the social order and security of the society and causes a lot of material and spiritual damage to the society. On the other hand, the most important need of every society is to provide social security of that society and its people. This research was conducted with the aim of investigating and identifying the impact of goods smuggling on social security in Hormozgan province. The statistical population of the research includes experts and officials of the police force of Hormozgan province who were related to the category of smuggling, a total of 30 people and a targeted sampling method. and available were selected as samples. This research was done by survey method and using questionnaire tool. After collecting the questionnaires, the data was analyzed by SPSS statistical software. First, the tables related to hypothesis testing were calculated, and then the prediction equation related to the relationship between independent variables affecting goods smuggling and social security was calculated. The results of the research showed that there is a significant relationship between the economic, political, structural, executive-management, geographic and social security variables with the smuggling of goods. Among the influential factors, economic factors have the highest impact and political factors have the least impact on smuggling. Step-by-step regression analysis showed that geographical, structural, political, economic and executive-management factors explain 96.6% of the changes in the variance of the goods smuggling variable.

  Keywords: social security, Hormozgan province, Smuggling, goods smuggling
 • MohammadHasan Ahmadzadefard, Seyed Sepehar Ghazi Noori *, Hossein Bahramipour Pages 164-188

  One of the most important challenges in the technology acquisition process is choosing the optimal acquisition method according to the many methods available in this field. In the defense industries of J.A., the importance of this is twofold, and therefore the aim of the research is to identify and rank the effective dimensions and components in this strategic decision. Based on this, first by studying the literature and resources of the field of technology acquisition and using the opinions of 25 experts, twenty components were calculated in the form of four main dimensions of this process, including the characteristics of the technology, receiver, holder and environmental conditions. Then, using the fuzzy hierarchical analysis approach, a questionnaire was designed and given to a sample of 95 experts who were selected by random stratification. The results of the analysis of the received data show that the ranking of the dimensions influencing the choice of the defense acquisition method includes the characteristics of the technology, the receiver, the environmental conditions, and the holder, respectively. The comparison of the final weights of the components also shows that the type of technological defense foundation, protection considerations and technology life cycle are the most important and sanctions, laws and international sensitivities are the least important in this important process.

  Keywords: technology acquisition method, Technology Transfer, defense industry, fuzzy hierarchical analysis, Ranking