نقش آزمایشگاه های خصوصی شهر تهران در بیماریابی سل

چکیده:
زمینه
هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش آزمایشگاه های بخش خصوصی در بیماریابی و تشخیص بیماران مشکوک به سل بود.
روش کار
این مطالعه از نوع مقطعی بوده و بر روی تمام بیمارانی که به 4 آزمایشگاه خصوصی شهر تهران جهت انجام آزمایش AFB در طی سال های 82-1381 ارجاع شده بودند، انجام شد. کل تعداد بیماران ارجاع شده و نسبت مثبت شدن پاسخ ها، محاسبه شده و موارد مثبت جهت بررسی ثبت در دفتر سل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد پیگیری قرار گرفتند.
یافته ها
در کل تعداد 9037 بیمار وارد مطالعه شدند که شامل 44% زن و 55.1% مرد بودند. بیماران از نظر سنی بیشتر در گروه 25-15 و 65< سال قرار داشته و اکثریت آنها (98.6%) ایرانی بودند. از این تعداد 637 مورد (7.1%) جواب آزمایش مثبت داشتند، که شامل 531 (5.9%) اسمیر خلط مثبت و 489 (5.4%) مورد کشت مثبت بود. این آمار مشابه آمار ارایه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. به طوری که طبق گزارش این سازمان تعداد موارد ارجاع شده به آزمایشگاه های دولتی شهر تهران در همان فاصله زمانی 9479 مورد و شامل 208 (2.2%) مورد مثبت و در مجموع 7850 (82.7%) بیمار ایرانی بود.
نتیجه گیری
تعداد موارد تشخیص داده شده و درمان شده توسط بخش خصوصی بسیار بیشتر از حد قابل انتظار است که خود بیانگر نیاز به همکاری هر چه بیشتر بخش خصوصی و دولتی در امر بیماریابی و درمان بیماران مسلول می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
139
لینک کوتاه:
magiran.com/p384989 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!