بررسی مقایسه ای ارتباط میزان آگاهی و به کارگیری اصول ایمنی جهت پیشگیری از ابتلا به هپاتیت B در ماماها و دانشجویان مامایی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران 1381

چکیده:
زمینه
هپاتیت B رایج ترین بیماری شغلی در پرسنل بهداشتی درمانی است. از آنجا که ماماها در 25% موارد زایمان طبیعی، با ترشحات بدن و یا خون بیماران آلوده می شوند، این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه میزان آگاهی و به کارگیری اصول ایمنی در پیشگیری از ابتلا به هپاتیت B، در ماماها و دانشجویان مامایی اطاق زایمان بیمارستان های تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1381 انجام شده است.
روش کار
تعداد نمونه ها در این پژوهش 120 نفر (60 نفر ماما و 60 نفر دانشجوی مامایی) بود. انتخاب بیمارستان ها به صورت خوشه ایو انتخاب افراد به صورت تصادفی ساده و در یک مرحله انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و نمونه گیری طی ماه های تیر تا مهر سال 1381 انجام شد. برای توصیف یافته ها، آمار توصیفی و برای مقایسه نتایج، آزمون کای دو و تست دقیق فیشر استفاده شد.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که میزان آگاهی و به کارگیری اصول ایمنی اکثریت واحدهای پژوهش اعم از ماما و دانشجوی مامایی در سطح متوسط بود. بین میزان آگاهی و به کارگیری اصول ایمنی ماماها و دانشجویان مامایی تفاوتی وجود نداشت (0.784=Pk) و (0.847= Pp).
نتیجه گیری
با توجه به یافته های پژوهش، میزان آگاهی و به کارگیری اصول ایمنی نسبت به هپاتیتB، در ماماها و دانشجویان مامایی در سطح مطلوبی نبود. لذا جهت ارتقا میزان آگاهی و به کارگیری اصول ایمنی در ماماها، برگزاری دوره های بازآموزی و برای ارتقای دانش و به کارگیری اصول ایمنی در دانشجویان مامایی، ایجاد واحدی درسی جهت آموزش پیشگیری از ابتلا به بیماری های شغلی و به کارگیری اصول ایمنی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
165
لینک کوتاه:
magiran.com/p384999 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!