استرس در خلبانان نظامی: بررسی شیوع علایم اختلالات روان شناختی و فرسودگی شغلی در خلبانان

چکیده:
این تحقیق با هدف شناسایی اختلالات روانی شایع و میزان فرسودگی شغلی در بین خلبانان با انتخاب تصادفی تعداد 35 نفر از خلبانان سپاه انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از آزمون SCL90 و آزمون فرسودگی شغلی استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی هم چون میانگین، انحراف استاندارد و ضریب هم بستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، شاخص کلی شدت علایم بیماری در بین گروه مورد بررسی بیشتر از جامعه عادی است و به طور کلی حدود 5/8% از افراد دارای علایم اختلالات روانی هستند. شیوع علایمی از اختلالات پارانوئید، شکایات جسمانی، اضطراب و پرخاشگری بیش از سایر اختلالات است. ازسوی دیگر مطالعه نشان داد که بین فرسودگی شغلی و میزان علایم اختلالات روان شناختی رابطه معنی داری وجود دارد. به علاوه هم بستگی بین فرسودگی شغلی و اختلالات پارانوئید، شکایات جسمانی، اضطراب و افسردگی بیش از سایر اختلالات بود.
براساس نتایج حاصل، اصلاح و بهبود سیستم گزینش دانشجویان خلبانی و استفاده از ابزارهای معتبر روان شناختی در گزینش و ایجاد برنامه های مشاوره ای برای کاهش میزان استرس خلبانان و آموزش شیوه های مواجه با استرس برای خلبانان را پیشنهاد می دهند.
زبان:
فارسی
صفحه:
231
لینک کوتاه:
magiran.com/p445429 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.