فهرست مطالب

طب نظامی - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1381)
 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1381)
 • تاریخ انتشار: 1381/12/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علی فتحی آشتیانی، رضا کرمی نیا صفحه 225
  با توجه به عدم توافق بین متخصصین در تشخیص اختلالات روانی ناشی از جنگ، پژوهش حاضر با هدف بررسی علایم و نشانه های تشخیصی نوع بیماری 52 مصدوم روانی ناشی از جنگ با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و مصاحبه سازمان یافته انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از وجود علایم روانشناختی همراه با شکایات جسمانی به میزان زیاد و با تنوع فراوان است، به علاوه اختلالات نوراتیک یا واکنشی مهمترین دسته از اختلالات روانی را تشکیل می دهد که شایع ترین تابلوی بالینی آنها، اختلال استرس پس از ضربه می باشد. در رابطه با نتیجه به دست آمده می توان گفت: به طور طبیعی استرس های شدید میدان نبرد موجب اختلال در سازمان شخصیت فرد می شود و بر حسب عوامل مستعد سازنده، منجر به بروز اختلالات روانی می گردد که در این تحقیق شایع ترین آنها، PTSD است که مشابه بسیاری از تحقیقات دیگر است و بهتر است آن را اختلال استرس پس از جنگ بنامیم.
  کلیدواژگان: سیمای بالینی، مصدوم روانی - جنگ عراق علیه ایران
 • ایرج یاسایی، خدابخش احمدی، علیرضا کولیوند صفحه 231
  این تحقیق با هدف شناسایی اختلالات روانی شایع و میزان فرسودگی شغلی در بین خلبانان با انتخاب تصادفی تعداد 35 نفر از خلبانان سپاه انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از آزمون SCL90 و آزمون فرسودگی شغلی استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی هم چون میانگین، انحراف استاندارد و ضریب هم بستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، شاخص کلی شدت علایم بیماری در بین گروه مورد بررسی بیشتر از جامعه عادی است و به طور کلی حدود 5/8% از افراد دارای علایم اختلالات روانی هستند. شیوع علایمی از اختلالات پارانوئید، شکایات جسمانی، اضطراب و پرخاشگری بیش از سایر اختلالات است. ازسوی دیگر مطالعه نشان داد که بین فرسودگی شغلی و میزان علایم اختلالات روان شناختی رابطه معنی داری وجود دارد. به علاوه هم بستگی بین فرسودگی شغلی و اختلالات پارانوئید، شکایات جسمانی، اضطراب و افسردگی بیش از سایر اختلالات بود.
  براساس نتایج حاصل، اصلاح و بهبود سیستم گزینش دانشجویان خلبانی و استفاده از ابزارهای معتبر روان شناختی در گزینش و ایجاد برنامه های مشاوره ای برای کاهش میزان استرس خلبانان و آموزش شیوه های مواجه با استرس برای خلبانان را پیشنهاد می دهند.
  کلیدواژگان: اختلال روان شناختی، فرسودگی شغلی، استرس خلبانان
 • حسن ابوالقاسمی، حسین تیموری، فهیمه ابوالقاسمی صفحه 237
  علیرغم تلاش های زیاد برای بالا بردن ضریب سلامتی خون هنوز عوارض متعددی از قبیل انتقال ویروس ها، عوارض آلرژیک، آلوایمونیزاسیون، عوارض همولیتیک و سرکوب سیستم ایمنی وجود دارد. امروزه دستیابی به خون سالم یکی از اهداف مهم مراکز انتقال خود در جهان است. یکی از راه های دستیابی به خون سالم استفاده از خون خود بیمار یا خون اتولوگ می باشد که علیرغم ترویج و گسترش مصرف در کشورهای پیشرفته دنیا هنوز در کشور ما مصرف چندانی پیدا نکرده است.
  در این تحقیق بیمارانی که کاندید عمل جراحی الکتیو بودند با درخواست کتبی از پزشک معالج به مرکز انتقال خون تهران مراجعه نمودند. از بیماران در صورت داشتن هماتوکریت بیش از 30، بر حسب میزان نیاز برای جراحی مورد نظر خون گیری به عمل آمد و حجم خون گیری بر حسب وزن بیمار cc 450-350 (10% حجم خون تام بیمار) بود. خون گیری 72 ساعت قبل از عمل جراحی متوقف می شد. خون های جمع آوری شده بعد از انجام تست های ویرال و در صورت منفی بودن نتایج آنها به طور جداگانه در دمای 6 - 2 درجه سانتیگراد نگهداری می شد و قبل از عمل جراحی به بیمارستان ارسال می گردید.
  در این تحقیق 46 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند که 36 نفر آنها زن (3/78%) بودند. بیماران دارای محدوده سنی 72 - 13 سال و وزن 105 – 40 کیلوگرم بودند. 19 نفر (3/41 درصد) یک واحد، 24 نفر (2/52 درصد) 2 واحد، 2 نفر (3/4 درصد) 3 واحد و یک نفر (2/2 درصد) 4 واحد خون اهدا کردند.
  در این تحقیق جراحی پلاستیک شایع ترین عمل جراحی بود (3/41%) و پس از آن جراحی ENT، عمومی، زنان و فک و صورت بود. در تمام موارد خون اتولوگ 100% نیاز به خون را برآورده کرد و نیاز به خون آلوژن وجود نداشت. در حالی که در اعمال جراحی ارتوپدی، 3/56 درصد از نیاز به خون توسط خون اتولوگ رفع شد. در ضمن عوارض تزریق خون در هیچ موردی گزارش نشد.
  بر اساس یافته های این تحقیق، خون اتولوگ به عنوان سالم ترین خون نیاز به خون آلوژن را 70% کاهش داد، لذا درصورت برنامه ریزی صحیح و معرفی زودتر بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو جهت خون گیری، این روش می تواند به موفقیت بیشتری بیانجامد.
  کلیدواژگان: خون اتولوگ، آلوژنیک، اهدای خون، عمل جراحی
 • علی غفاری، سونیا حیدری صفحه 243
  وظیفه بستر عروقی خون ر سانی به بافت های بدن است و هرگونه اختلال در کار این بستر، حیات عضو مربوطه را به خطر می اندازد، به همین علت از آن به عنوان یک سیستم حیاتی یاد می شود.
  در هشت سال دفاع مقدس تعداد زیادی از مجروحین به علت آسیب های عروقی دچار مشکلاتی از جمله: خون ریزی،کاهش شدید فشار خون (shock) و ازدست دادن اندام ها Amputation) (شدند.
  با توجه به عدم ارایه آمار دقیق و جامعی از تنوع آسیب های عروقی تا پایان جنگ تحمیلی و غنی بودن بایگانی بخش رادیولوژی بیمارستان شهید مصطفی خمینی که یکی از بیمارستان های پذیرش دهنده مجروحین جنگی بوده است برآن شدیم تا مطالعه ای بر روی کلیشه های رادیودگرافی حدود 3000 مجروح پذیرش شده در این بیمارستان انجام دهیم در این مطالعه از میان کلیشه ها، کلیشه های آنژیوگرافی 157 مجروح مشکوک به آسیب عروقی جدا شده و مجددا مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: خون ریزی، آسیب های عروقی، رادیوگرافی، مجروحین جنگی
 • حسین ابدالی، مهرداد معمارزاده صفحه 247
  افزایش حوادث جاده ای در کشورهای در حال توسعه و انجام اقدامات پیشگیرانه اولیه، نیاز به ارزیابی دقیق شدت تروما و درمان آن را به عنوان پیش گیری ثانویه ضروری می سازد. به این جهت سیستم های درجه بندی مختلفی طراحی شده است. یکی از مهمترین آنها، سیستم مقیاس شدت آسیب (Injury severity scoring =ISS) می باشد. در مطالعه حاضر شدت تروما در بیماران پذیرش شده در اورژانس مرکز پزشکی الزهرا(س) با استفاده از سیستم فوق اندازه گیری شده است. در این مطالعه مقطعی380 بیمار ترومایی مراجعه کننده به مرکز پزشکی الزهرا (س)، انتخاب شدند و پس از انجام معاینات اولیه با استفاده از چک لیست شدت تروما تعیین گردید. سایر اطلاعات شامل: جنس، نوع تروما، وضعیت سواد و سن درچک لیست ثبت گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از Spss و آزمون test t- و رگرسیون انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد، 83 % بیماران مذکر و 70% آنها با سواد می باشند. 5/50 % دچار ترومای نافذ بودند. افراد مونث بیشتر دچار ترومای بلانت و افراد مذکر بیشتر دچار ترومای نافذ شده بودند(03/0= P)، شدت ترومای سردر افراد مونث در ترومای بلانت بیشتر بود. میانگین شدت آسیب در بیماران 9/8 ± 63/12 بود و موارد ترومای بلانت از ترومای نافذ بیشتر بود (003/0= P)، رابطه ای بین شدت آسیب و سن وجود نداشت. یافته های این تحقیق مؤید آن است که شدت تروما در بیماران مبتلا به ترومای بلانت نسبت به نافذ بیشتر است و تفاوتی بین دو جنس وجود ندارد.
  کلیدواژگان: تروما، مقیاس بندی، مقیاس شدت آسیب
 • حسن محبت کار، مرجان قلی زاده صفحه 251
  اثرمیدان های الکترو مغناطیسی بر باکتری ها را از طریق ایجاد منافذی بر روی غشای سیتوپلاسمی اعمال می گردد. از سوی دیگر آنتی بیوتیک های گوناگون دارای اثرات متفاوتی بر باکتری های گوناگون هستند. به علاوه تحقیقات گوناگون نشان داده اند که میدان های الکترومغناطیسی سرعت بهبودی زخم ها را افزایش می دهند.
  در تحقیق حاضر ابتدا اثر چهار آنتی بیوتیک جنتامایسین، تتراسیکلین، اریترومایسین و وانکومایسین با استفاده از روش نفوذ دیسک آگار بر باکتری استافیلوکوکوس آرئوس بررسی شد. آنتی بیوتیک های جنتامایسین، تتراسیکلین و اریترومایسین روی سنتز پروتئین و آنتی بیوتیک وانکومایسین روی سنتز دیواره سلولی باکتری ها اثر بازدارنده دارد. در این تحقیق باکتری استافیلوکوکوس آرئوس مورد مطالعه نسبت به جنتامایسین، تتراسیکلین و اریترومایسین مقاوم و نسبت به وانکومایسین حساس بود. سپس اثر توام میدان های مغناطیسی با شدت G 12 و G 21 در زمان های مختلف، همراه با اثر این آنتی بیوتیک ها بر رشد باکتری یاد شده مطالعه گردید. این میدان ها بر روی الگوی حساسیت تتراسایکلین، اریترومایسین و وانکومایسین اثر محسوسی نداشت ولی الگوی حساسیت به جنتامایسین را تغییر داد. نتیجه بررسی تغییر حساسیت باکتری استافیلوکوکوس آرئوس نسبت به آنتی بیوتیک های مطالعه شده پس از قرار گرفتن در معرض میدان های مغناطیسی در زمان های گوناگون مؤید آن است که میدان های مغناطیسی قادرند، الگوی حساسیت این باکتری در برابر برخی از آنتی بیوتیک ها را تغییر دهند. احتمالا استفاده تؤام از برخی آنتی بیوتیک ها و میدان های مغناطیسی می تواند در بهبودی سریع تر زخم ها اثر مؤثری داشته باشد.
  کلیدواژگان: میدان مغناطیسی، آنتی بیوتیک، استافیلوکوکوس آرئوس
 • احمدعلی نوربالا صفحه 257
  سال های جنگ به عنوان یک پدیده ناخوشایند و استرس زا می تواند به عنوان عامل آشکارکننده اختلالات روان پزشکی محسوب شود. به طور کلاسیک و ثبت شده اولین بار طی جنگ های داخلی قاره آمریکا (1865 1861) پزشکان از نوعی عارضه عصبی در سربازان جبهه به نام Nostalgic نام بردند. بعدا اصلاحات و اسامی دیگری چون Fright Neurosis و Effort Syndrome به کار گرفته شد. لذا، از آنجا که جنگ هشت ساله ای بر کشور ما تحمیل گردید و تعداد زیادی از جوانان به صورت داوطلب در آن شرکت کردند. بررسی و مطالعه روان شناختی رزمندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا با شناخت دقیق بیماری های روانی شایع ناشی از جنگ تحمیلی، درمان این عزیزان امکان پذیر می شود. از این رو، هدف این مطالعه بررسی و تعیین اختلالات روان پزشکی در رزمندگان دفاع مقدس می باشد.
  کلیدواژگان: استرس، اختلالات روان پزشکی، نیروی نظامی
 • علی مهرابی توانا، رمضانعلی عطایی صفحه 261
  بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو از سال 1378 به بعد در ایران رشد فزاینده داشته است. بیماری در اثر تماس با خون انسان و یا حیوان آلوده از یک سو و انتقال از طریق گزش کنه هیالوما به انسان انتقال می یابد. لیکن از مکانیسم ها و روش های دیگر انتقال اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
  این مقاله به بررسی و مرور وضعیت 8 بیمار در آفریقای جنوبی می پردازد که راه انتقال CCHF از طریق هوا را نیز مورد بررسی قرار داده است. ناگفته نماند که بر اساس اطالاعات موجود ویروس CCHF از جمله ویروس های ایجادکننده تب های هموراژیک توسط برخی از ابرقدرت ها به صورت آئروسل در لیست عوامل با قابلیت سلاح های بیولوژیک قرار داده است.
  کلیدواژگان: تب هموراژیک، کنه هیالوما، خون آلوده
 • مصطفی قانعی، علی کرمی، سید رضا حسینی دوست، حسن ابولقاسمی، سید محمد جواد حسینی صفحه 265
  بیماری سارس یا سندرم تنفسی حاد با بروز ناگهانی یک نوع ذات الریه آتی پیک با عامل ویروسی از خانواده کرونا ویروس ها می باشد که از یکی از ایالات جنوبی چین آغاز شده و با شیوع در منطقه شرق آسیا به بیش از 30 کشور جهان منتقل شده است. در چند ماهه گذشته سبب ابتلاء 5000 نفر و بیش از 300 مرگ گردیده است. ویروس از طریق تماس نزدیک با افراد الوده و همچنین مدفوع فرد آلوده منتقل می شود. دوره کمون بیماری بین 7 - 2 روز و گاه تا 10 روز می باشد. بیماری با علایم شبه سرماخوردگی، تب 38 درجه، درد عضلات و سرفه خشک آغاز شده و توسعه می یابد. عکس ریه در تعدادی از بیماران علایم پنومونی یک طرفه و یا دوطرفه را نشان می دهد. علایم آزمایشگاهی می تواند شامل لنفوپنی، کاهش اکسیژن خون و افزایش CPK و LDH باشد. با شناسایی ژنوم ویروس عامل بیماری که نوع جدید از خانواده کرونا ویروس ها است. روش های نوین ملکولی تشخیص ویروس در نمونه های کلینیکی با استفاده از RT-PCR در عرض چند ساعت امکان پذیر شده است. به نظر می رسد منشاء این ویروس حیوانات اهلی به خصوص پرندگان باشند. با توجه به سیر متفاوت بیماری در 10% افراد که دچار مشکلات تنفسی می باشند، استفاده از دستگاه تنفص مصنوعی لازم است. درمان با استفاده از استروئید و آنتی بیوتیک های وسیع الطیف و دارو های ضدویروسی مانند ریباویرین در موارد حاد توصیه می شود. جهت پیشگیری از ابتلاء و شیوع بیماری عدم مسافرت به مناطق پرخطر توصیه شده است. در صورت تماس با فرد آلوده کنترل مرتب دمای بدن به مدت 10 روز و در صورت بروز تب 38 درجه و وجود علایم مراجعه سریع به مراکز بهداشتی توصیه می گردد. با توجه به آمار بالای آلودگی کادر بهداشت و درمان که در تماس با بیماران بوده اند، آگاهی و توجه جدی پزشکان و کادر بهداشتی درمانی به نکات مراقبتی و پیشگیری ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: سارس، کوروناویروس، عفونت حاد تنفسی
 • رضا میرنژاد صفحه 273
  در سال های اخیر تعداد معدودی حوادث بیوتروریسمی رخ داده است. از این رو، آزمایشگاه های تشخیص طبی با روش های تشخیص و درمان عوامل بیولوژیک آشنایی کامل ندارند. لذا بایستی آنها را با روش های فرآوری و تشخیص این عوامل آشنا نمود و نقش آنها را در حملات بیولوژیک گوشزد کرد. به طوری که آمادگی لازم را برای مواجه با حملات بیوتروریستی کسب نموده و بدانند که در هنگام وقوع حملات بیولوژیک چه اقدامی باید انجام دهند. از این رو، مرکز پیش گیری و کنترل بیماری ها CDC) (اقدام به راه اندازی شبکه آزمایشگاهی به منظور تشخیص و درمان عوامل بیولوژیک نموده است. با آن که در حملات بیولوژیک ممکن است از تعداد معدودی از عوامل استفاده گردد. با این حال، این آزمایشگاه ها قادرند با کمک تست های تشخیصی و سایر امکانات تعداد زیادی از عوامل بیولوژیک را شناسایی نمایند. لذا این تحقیق به بحث و بررسی روش های تشخیص آزمایشگاهی و شرایط ایمنی زیستی پرداخته است.
  کلیدواژگان: بیوتروریسم، جن، گ بی، ورلوژیک، باسیلوس آنتراس، یس، ف، رانسیسلا ت، ولارنسیس، کلستریدیم بوتولینوم
 • محمد جواد بهزادنیا، غلامرضا پورحیدری صفحه 281
  علایم روماتیسم، عموما در بین سربازان شرکت کننده در جنگ های گذشته امری متداول بوده است. از این رو به منظور ارزیابی و تعیین فراوانی مشاوره های روماتولوژی همراه با تشخیص ها و نتایج غیرطبیعی در آزمون های سرولوژیکی در نظامیان جنگ خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، مدارک پزشکی ثبت شده مربوط به 250 نفر از اولین نظامیان شرکت کننده در این جنگ که به برنامه جامع معاینات بالینی در مرکز پزشکی نیروی هوایی و مرکز پزشکی ارتش ارجاع شده اند، استفاده گردیده است. ویژگی های دموگرافیک و فراوانی مشاوره های فوق تخصصی بررسی گردیده و به این طریق تحقیقی گذشته نگر از تشخیص های روماتیسمی و میزان وقوع نتایج آزمون سرولوژیک غیرطبیعی به عمل آمده است. از مجموع 250 مورد که در برنامه ارزیابی بالینی بررسی شدند، 139 نفر (56%) به مشاوران روماتولوژی ارجاع شدند. از این بیماران، 82 نفر (59%) دچار سندرم های بافت نرم، 19 نفر (14%) بیماری روماتیسمی و 38 نفر (27%) فاقد هر گونه بیماری روماتیسمی بودند. متداول ترین سندرم های بافت نرم، سندرم کشککی- رانی به میزان 25%، کمر درد مکانیکی به میزان 18% و درد های عضلانی به میزان 17% بودند. از 19 نفر مبتلا به بیماری روماتیسمی 10 نفر استئوآرتریت، 2 نفر آرتریت روماتوئید، 2 نفر نقرس و یک نفر به هر کدام از بیماری های لوپوس اریتماتوز، سندرم به جهت، آرتریت پارو ویروس، آرتریت پسوریازیسی و آرتروپاتی هیپوتروئیدی مبتلا بودند.
  نتایج آزمون سرولوژیکی غیرطبیعی، صرفه نظر از وجود یا عدم وجود بیماری روماتیسمی، در بین سربازان جنگ خلیج فارس معمول بود. به این ترتیب تظاهرات بالینی روماتیسمی در نظامیان جنگ خلیج فارس مشابه علایم و تشخیص های شرح داده شده در جنگ های پیشین بوده و منحصر به سربازان فعلی نمی باشد.
  کلیدواژگان: بیماری روماتیسمی، نیروی نظامی، جنگ خلیج فارس
|
 • Fathi A., Karaminia R Page 225
  In respect of disagreement among specialists about psychoJogical impacts of war, this study was performed for assessment of signs, syptoms and diagnosis of disease type in 52 psychological casualties of war by using demographic questionnaire and interviews. The analysis collected data showed that psychological symptoms accompanied by somatic are wide spread in addition most important psychological disorders and neurotic or reactive impairments and Post Traumatic stress Disorder (PTSD) which is the most common clinical feature. Based on this study we can say that, naturally, terrible stresses of war.impair the personality organization and with predisposing factors reduce to presentation of psychological impairments that in this study is PTSD, like many other studies, and is better to call this entity post war Stress Disorder.
 • Yasai I., Ahmadi K., Kolivand A Page 231
  This study was carried out in 1990 on 35 randomry selected pilots in the Revolutionary Guards, aimed at identifying the prevalence rate of psychological disorders and work fatigue. The stud1, was based on the SCL90 method. The required data was collected using the SCL90 test and the work fatigue test. This information was analyzed by spss. The result revealed that the overall indicator of the severity of the illness among the group under survey was higher than normal society. Generally, about 8.5% of them suffer from psychological disorders. The prevarence of the following symptoms was higher than the rest: obsession, paranoia, depression and anxiety. Furthermore, among 8.5% of the pilots, sever work fatigue was observed. This study also showed a significant reration between work Fatigue and the prevalence rate of psychological Disorders. This relation was mostly observed between work Fatigue and physical complaints, anxiety and depression. Based on these results, researchers made following suggestions: Modification and improvement in the recruiting system of the piloting students, use of accredited psychological toors in the recruiting system, providing consultations for reduction of stress in pilots, and arranging “how to encounter stress,, courses for pilots.
 • Abolghasemi H., Teimoori H., Abolghasemi F Page 237
  In spite of all attempts for safe blood transfusion, there are a variety of complications such as viral infections, alloimmunisation, hemolysis and immunosupression. Nowadays the main subject of blood transfusion services in the world is provision of safe blood, and one of the best ways is the patient's own blood or autologous blood. In this study, patients who were candidate for elective surgery consulted to Tehran blood transfusion center. With respect to the type of surgery and hematocrit more than 30%, abouI 10% of whole body blood (350-450cc) had been taken out. Collection of blood ceased 72 hour before surgery. After negative viral tests, the blood units, were preserved separately at2-6"C and handed over to hospital before operation. When it was not used, returned to blood transfusion center and with those units which had viral infections, autoclaved and then disoarded. Forthy six cases included in the study, of whom 36 (78.3%) were females. The patients had average 13-72 years of age and weighing 40-105 kg. 19 patients (41 3%) donated one unit of blood, 24 patients (52.2%) two units, 2 pattents (4.3%) three units and 1 patient (2.2%) four units. The only complication occurred in one patient was vasovagal reaction and resolved with sweet liquid diet. Ten patients (21.7%) needed no blood and in 31 patients (67.3%) allogen blood was not used. In plastic surgery- the most common type of surgical operations (41.3%)- ENT, general surgery, Gynea & obst and maxillo- fascillary operations, autologus blood provided i00% the need of the patients and no allogenic blood was used, But in ortlhopedic Surgery, 56.3% of necessary blood was provided with autolog blood. No blood transfusion complication was seen. Autologus blood as the safest blood, reduced necessity of allogenic blood by 70% and can be used more successfully by accurate planning and introduced to the patients who are candidate for elective surgery.
 • Ghafari A., Haidari S Page 243
  Vascular pooling has the responsibility of circulating blood throughout the body and feeding various tissues, any kind of disorder in this system threatens the vitality of the organ, thus this function is considered a vital system for the body. During the 8 years of the imposed war (Iran-Iraq) numerous casualties suffered from severe problems due to damages in the vascular system, such as hemorrhage, sever decrease in blood pressure (shock), loss of organs (amputation). Due to the lack of precise and informative data regarding the various cilculatory damages till the end of the war, and on the other hand abundance of radiology records in the Shahid Mustafa Khomeini hospital-one of the hospitals in which war casualties were admitted - we decided to study about 3000 radiographic films of the injuries registered in the hospital. Among them, the 157 angiographic films which were suspected to be caused by vasocirculatory disorders were separated and analyzed once again.
 • Abdali H., Memarzade M Page 247
  Accidents are increased among developing countries. To evaluate the severity ofsuch injuries (secendery prevention), many different scoring system have been devised so far. One of the most common system in this regard is injury Severity Scoring (ISS) which we used in our study to score traumatized patients reffered to emergency services aI Al Zahra medtcale center, Isfah, Iran. Prospectively, 380 traumatized patients were chosen for this study. All the cases involved were transfered to the emergency services of Al Zahra hospital which is an academic center affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. Special sheets were already prepared to enlist patients required information such as age, sex, trauma type, literacy status, etc. The collected date were then analyzed with T test and regression test using spss software. P values of less than 0.05 were considered significant. As many as 83% of patients were men and 70% of all the cases were literate.Traumas were penetrating in 50.5% To of all. The age ofpatients ranged between 26.3 -14.15 years. The period of hospitalization varied from 7. 59 - 5.32 days.Those with blunt trauma stayed for 7.37 - 7.71 days while it was 3.2 to 6.9 days for penetrating ones. (P=0.0001) Blunt traumas occurred more frequently in women while men experienced penetrating traumas more. (P=0.03) Head traumas were more severe in woman (P=0.02) and also in blunt traumas (P=0.01) The ISS value varied from 8.9 to 12.63 and was usually higher in blunt traumas than in penetrating ones (P=0.003). No relations between age and ISS could be sought.The findings revealed that compared with penetrating traumas, trauma severity score is higher in blunt traumas. Besides, there were no significant relations between sex and trauma severity.
 • Mohabatkar H., Gholizadeh M Page 251
  Electromagnetic field treatment exerts its lethal effect primarily by producing pores in the cytoplasm membrane. And different antibiotics affect on bacteria are dissimilarly and their mechanism of action is different from each other. Researchers have shown that electromagnetic field treatment enhances wound healing. In the present work at first the effect of gentamicin, tetracycline, erythromycin and vancomycin on Staphylococcus oureus, has been studied by disk diffusion test. This bacterium causes a wide variety of suppurative disease in humans, including superficial and deep abscesses and wound infections. Gentamicin, tetracycline and erythromycin inhibit the protein synthesis and vancomycin inhibits the cell wall synthesis of sensitive bacteria. S. aureus was resistant to gentamicin, tetraciclin and erythromycin and susceptible to vancomycin.Then combined effect of electromagnetic fields of 12 G and the above-mentioned antibiotics on the growth of Staphylococcus aureus was studied. The result of analysis of sensitivity of S. aureus to the studied antibiotics after exposing to electromagnetic fields for different periods of time shows that these fields have no significant effect on the susceptibility of the bacterium against tetracycline, erythromycin, and vancomycin but affect the susceptibility pattern of the bacterium against gentamicin. Probably the combined effect of some antibiotics and electromagnetic fields can increase the wound healing.
 • Noorbala A. A Page 257
  War, as an unpleasant and stressful phenomenon is able to precipitate all psychiatric disorders. For the first time during the US civil war (1861 to1865) in a documentary and formal study, physicians noticed a kind of neurotic disorder among the soldiers active in war and named it Nostalgia. Later on, other names and terms such as Fright Neurosis, and Effort syndrome were used. Therefor, since an eight-year war was imposed on our country and numerous young people took part voluntarily in this war, psychological analysis of soldiers is of great importance. Rendering medical service to these courageous devoted soldiers would be possible, if their psychological problems caused by this imposed war are thoroughly and precisely studied. Thus the purpose of this study is to determine psychological disorders in soldiers of the holy defense.
 • Mehrabitavana A., Ataee R. A Page 261
  Recenty crimean congo heamonhagic fever has been spread across the world including:Kosovo, Afghanestan, Pakestan, Iraq and Cuba. The mechanisms of transmission is not well understood. Perhaps, many socio- economical factors may be involved. Crimean congo haemorrhogic fever has been increased since l999 in lran.The disease can be Transmitted to human either by the contact with contaminated human and animal blood or by specific ticks bite (Hyaloma spp). However, it has to be said that the disease was present in the past as endemic form in north west of Iran. This article is going to explain 8 cases of CCHF who are infected with the virus in South Africa. In a few cases, mode of transmission was considered either nosocomial or airborne infection. It should be said, that the CCHF virus was weapnized by some super power countries which Poses a great threat totheWorld. Therefore, considerable attention should be paid to this issue.
 • Ghanei M., Karami A., Hosseinidost S. R., Abolghasemi H., Hosseini S. M. J Page 265
  The global outbreak of severe acute respiralory syndrome (SARS) originated in Foshan, Guangdong province of China, as early as 16 November 2002, has infected more than 4000 people in 30 countries.The agent that causes SARS has now been conclusively identified by who colaborative researches. The SARS virus is a new coronavirus unlike any other known human or animal virus in the coronavirus family. The virus is transmited by close contact with patients and there are evidences that it can be transmited via feces. The incubation period of SARS is usually 2-7 days but may be as long as l0 days. All patients presented with fever (temperature higher than 38 oC for over 24 hours), and most presented with rigor, dry cough, dyspnea, malaise, headache, and hypoxemia. A few patients have reported diarrhoea during the febrile prodrome. Pulmonary infiltrates appeared in chest radiographs early, even before the start of dyspnoea. Early in the course of disease, the absolute lymphocyte count is often decreased. overall white cell counts have generally been normal or decreased. At the peak of the resptratory illness, up to half of patients have leukopenia and thrombocytopenia or low normal platelet counts. Early in the respiratory phase, elevated creatine phosphokinase levels and hepatic transaminases have been noted. Renal function has remained normal in the majority of patients. Scientists have completed full sequencing of the genome of the SARS coronavirus and it seems that viruse has been originated from domestic animals. Molecular tests like RT-PCR can be used to detect genetic material of virus in various specimens (blood, stool or respiratory secretions) 96% of persons developing SARS recover spontaneously. Treatment includes a variety of antibiotics and antiviral agents such as ribavirin. Steroids have Also been given. Mortality rate is around 5%. Majour Precoution for Prevention and control of SARS includes not to travele to infected countries and Sulvilanse. Health care personrrel should apply appropriate infection control precautions for any contact with patients with suspected SARS.
 • Mirnejad R Page 273
  Bioterrorism events have been rare until recently. Many clinical laboratories may not be familiar with handling specimens from a possible bioterrorism attack. Therefore, they should be aware of their own responsibilities and limitations in the handling and treatment of such specimens, and what to do if they are requested to process clinical samples. The Centers for Disease Control and Prevention has developed the Laboratory Response Network to provide an organized response system for the detection and diagnosis of biological warfare agents based on laboratory testing abilities and facilities.There are potentially many biological warfare agents, but plobably a limited number of agents would be encountered in case of an attack, and their identification and identification and laboratory safety will be discussed.