تاثیر گرمای موضعی در ناحیه تراشه بر شیوع گلو درد و خشونت صدا پس از لوله گذاری

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

گلو درد و خشونت صدا یکی از عوارض نسبتا شایع پس از لوله گذاری تراشه می باشد که شیوع آن را 90-24 درصد بیان نموده اند و اغلب 24-12 ساعت پس از خارج کردن لوله تراشه رخ می دهد. افزایش دمای پوست در ناحیه گردن به میزان 45- 40 درجه سانتی گراد می تواند سبب افزایش جریان خون موضع شده و در نتیجه فشار اکسیژن درون مویرگها بالا رفته و سبب اکسیژن رسانی بهتر به بافتهای اطراف و تراشه گردد. در همین راستا، پژوهش فوق با هدف تعیین تاثیر گرمای موضعی در ناحیه تراشه بر روی شیوع گلو درد و خشونت صدا پس از لوله گذاری تراشه انجام گردیده است.

مواد و روش کار

پژوهش فوق یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور بوده که بر روی 160 نفر بیمار 50-15 ساله کاندید اعمال جراحی عمومی انتخابی با ریسک یک بیهوشی که عمل جراحی در ناحیه غیر از سر و گردن داشته اند، در شهر یاسوج در سال 1383 1382 انجام پذیرفته است. افراد مورد مطالعه با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه 80 نفری مورد و شاهد تقسیم گردیده اند. کلیه بیماران نبایستی در چهار هفته اخیر دچار سرما خوردگی و گلو درد شده باشند. شرایط بیهوشی برای کلیه افراد یکسان بوده و برای همگی لوله تراشه پر حجم و کم فشار و برای مردان لوله شماره 8 و زنان لوله شماره 5/7 بکار برده شد. پس از لوله گذاری تراشه در افراد گروه مورد جهت ایجاد گرمای موضعی در ناحیه خارجی تراشه، از پتوی الکتریکی کوچک که درجه حرارت حدود 40 درجه سانتی گراد را در محل ایجاد می کرد استفاده گردیده که تا لحظه خارج کردن لوله تراشه، در موضع قرار داشته و بیماران 24 ساعت پس از پایان جراحی از نظر بروز خشونت صدا و گلو درد، مصاحبه و معاینه شدند. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و آزمون کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که 52 نفر(65درصد) از بیماران گروه شاهد دچار گلو درد شده و 53 نفر (2/66درصد) نیز دچار خشونت صدا گردیده اند، در صورتی که فقط 24 نفر (40درصد) از گروه مورد دچار گلو درد و 8 نفر (10درصد) از آنان دچار خشونت صدا گردیده اند که این اختلافات از نظر آماری معنی دار بوده است (05/0 p<). نتایج همچنین نشان داد که جنسیت افراد در میزان بروز گلو درد و خشونت صدا تاثیری نداشته است که آزمون آماری نیز در این خصوص اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های حاصله در بیماران گروه مورد که در هنگام لوله گذاری تراشه از پتوی الکتریکی استفاده گردیده بود به طور معنی داری گلو درد و خشونت صدای کمتری نسبت به گروه شاهد داشتند. بنابراین پتوی الکتریکی می تواند در کاهش گلو درد و خشونت صدا پس از لوله گذاری تراشه موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p474813 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.