مطالعه میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در شمال شرق شیراز

چکیده:
سازند کژدمی در شمال شرق شیراز (کوه گدوان) با ستبرای (ضخامت) 7/247 متر عمدتا از سنگ های آهکی تشکیل شده است. حد زیرین این سازند با سازند داریان به صورت ناپیوستگی فرسایشی است که با آغشتگی هایی از اکسیدآهن مشخص می گردد. حد فوقانی سازند کژدمی باسازند سروک، تدریجی می باشد.
پس از نمونه برداری از سازند کژدمی تعداد 80 مقطع نازک تهیه گردید که با توجه به میکروفسیل های شاخص در آن ها، سن سازندکژدمی، آلبین _ سنومانین پیشین تعیین گردید و تعداد 12 میکروفاسیس کربناته شناسایی شد، که هریک از آن ها در بخش های مختلف محیط های رسوبی لاگون و دریای باز نهشته شده اند. بررسی رخساره های سازند کژدمی در منطقه ی مورد مطالعه و مقایسه ی آن ها با محیط های رسوبی امروزی نشان می دهد که این رخساره ها در پلتفرم کربناته نوع رمپ نهشته شده اند. با مطالعه ی تغییرات عمودی میکروفاسیس ها و منحنی تغییرات عمق مربوط به آن ها شش چرخه رسوبی در مقیاس چند ده متری تشخیص داده شد که هریک از این چرخه ها در بردارنده ی تعدادی چرخه های کوچکتر در مقیاس متری می باشند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p488727 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!