بررسی ارتباط بین اختلالات شناختی و افسردگی در سالمندان

چکیده:
اهداف
افسردگی و اختلال شناختی از مشکلات شایع سالمندان است که هر دو مشکل موجب افت کارایی، افت کیفیت زندگی و افزایش مرگ و میر می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی در سالمندان جامعه است.
مواد و روش ها
این مطالعه به صورت مقطعی مقایسه ای انجام شد. در این پژوهش از پرسش نامه بررسی سلامت شناختی ام ام اس ای و پرسش نامه مقیاس افسردگی سالمندان برای بررسی سلامت شناختی و افسردگی 120 سالمند شرکت کننده در مطالعه استفاده شد. پس از آن ضمن بررسی شیوع اختلال افسردگی و سلامت شناختی بر اساس مشخصات دموگرافیک سالمندان، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
یافته ها نشان داد که در سطح معنی داری 0/01 ارتباط معنی داری بین افسردگی و اختلال شناختی وجود دارد و این نتایج با یافته های مطالعات قبلی همخوانی دارد.
نتیجه گیری
ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی ریشه در نظریه تغییرات شناختی وابسته به سن قطعه پیشانی دارد. مسیر قشری، استریاتومی، پالیدمی، تالاموسی و قشری قویا با عملکردهای شناختی اجرایی قطعه پیشانی در ارتباط است. در افراد افسرده دچار ناکارآمدی می شود. نتیجه کاربردی که از این مطالعه و با کمک مطالعات آتی مداخله ای می توان گرفت این است که توانبخشی شناختی می تواند به عنوان درمانی برای افسردگی سالمندان مطرح شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
112
لینک کوتاه:
magiran.com/p560910 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!