بررسی کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد ناحیه پایین کمر

چکیده:
اهداف
ذکر این سوال که چرا گروهی از افراد در زندگی حتی در دوران پیری از یک سلامت نسبی برخوردار هستند و گروهی دچار معلولیت و بیماری بوده و نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی هستند. ناتوانی ناشی از LBP تقریبا برابر با یک چهارم بزرگ سالان را سالانه تحت تاثیر قرار می دهد. شیوع کمردرد در کل جمعیت بسیار بالاست. به نحوی که گاهی تخمین زده می شود 80درصد مردم در طول زندگی به آن مبتلا می شوند. سالمندانی که مبتلا به درد ناحیه تحتانی کمر (LBP) هستند نه تنها از ناراحتی های فیزیکی رنج می برند، بلکه محدودیت های عملکردی ممکن است باعث ناتوانی آن ها شده و بر کیفیت زندگی آن ها تاثیر منفی بر جای بگذارد. این مسئله به علت افزایش موارد بیماری و هزینه های درمانی صرف شده در سال های اخیر بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی کیفیت زندگی افراد مسن و مقایسه آن با سالمندان سالم در گروه شاهد در یکی از کلینیک های شهر قزوین انجام شده است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک بررسی نیمه تجربی با دو گروه مورد و شاهد است. تعداد افراد نمونه 56 نفر در گروه مورد است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه اطلاعات دموگرافیکی و پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی Nottingham Health profile است. درنهایت داده های پژوهش بانرم افزار SPSS و آزمون های آماری t، همبستگی و کای دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین سنی در این بررسی 63 سال بود. کیفیت زندگی سالمندان که با پرسش نامه کیفیت زندگی ناتینگهام محاسبه شده است تفاوت معنی داری را در ابعاد انرژی (P=0/004)، خواب (P=0/018)، درد (P=0/059)، فعالیت جسمانی (P<0/001) و نمره کل کیفیت زندگی (P=0/042) در گروه مورد (سالمندان مبتلا به درد ناحیه تحتانی کمر) و گروه شاهد نشان داده است. اما در بعد انزوای اجتماعی (P=0/486) و واکنش های هیجانی (P=0/206) اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
یافته های تحقیق نشان دهنده پایین بودن کیفیت زندگی سالمندان گروه مورد یعنی سالمندان مبتلا به درد ناحیه تحتانی کمر نسبت به گروه شاهد یعنی افراد سالم و معمولی است.
زبان:
فارسی
صفحه:
119
لینک کوتاه:
magiran.com/p560911 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!