کاربرد تحلیل کیفی محتوا در تبیین حیطه های ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی پرستار

چکیده:
مقدمه
اعضای هیئت علمی پرستار مهم ترین رکن حرکت دانشکده های پرستاری به سمت رسالت و اهدافش می باشند. به همین جهت عملکرد آنان بایستی شناسایی و ارزشیابی گردد تا میزان دستیابی به اهداف سازمان مشخص گردد. هدف از این مطالعه «تبیین حیطه های اصلی و مولفه های ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی پرستار» است.
مواد و روش ها
در مطالعهی کیفی حاضر، دادههای مورد نیاز با استفاده از دو روش مصاحبهی فردی با صاحبنظران بهصورت نیمه ساختاریافته و مشاهدهی فرمها، رویهها و خط مشیهای موجود مربوط به ارزشیابی گردآوری شدند. در مجموع محتوای 22مصاحبهی فردی و 26 سری مواد موضوعی مورد تحلیل کیفی محتوا قرار گرفتند. روش نمونهگیری مصاحبه شوندگان هدفمند و در مورد اسناد ارزشیابی از سرشماری استفاده گردید.
یافته ها
تحلیل کیفی محتوا منجر به شناسایی سه حیطه ی اصلی و مولفه های آنها برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی پرستارگردید. این سه عبارتند از:«شایستگیهای فردی مدرس»،«فرایندانجام وظایف» و «برآیندکار».
بحث و نتیجه گیری
یافته های مطالعهی حاضر جهت ارزشیابی سه حیطه ی مزبور، بر استفاده از ترکیبی از سه نظام عمده در ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی پرستار تاکید می نماید. این سه عبارتند از: ارزشیابی مبتنی بر شایستگی های فردی، نظام ارزشیابی فرایند محور و نظام ارزشیابی رسالت مدار.
زبان:
فارسی
صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p570136 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!