بررسی کارایی واکسن ویبروماکس خوراکی برافزایش مقاومت به استرسهای شوری و فرمالین در پست لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
این پژوهش در کارگاه تکثیر هرمز لارو واقع در بخش کوهستک شهرستان مینا ب در سا ل 1385 صورت گرفت و کوشش شد کارایی واکسن ویبروماکس و میزان بازماند گی تست های استر س شور ی و فرمالین در بررسی (Fenneropenaeus indicus) میگوی سفید هندی PL و 15 PL5، PL مراحل پست لاروی 1 (Artemia شود. اث ر واکس ن ویبروماک س از طری ق غوط ه وری (تیما ر 2)و غنی ساز ی ناپل ی های آرتمی ا تیمار 3) وگروه شاهد (تیمار 1)، جهت مقایسه بررسی گردیدند. این تحقیق در قالب یک) franciscana) طرح کاملا تصادفی، اجرا شد و مقایسه میانگین هااز طریق آزمون دانکن صورت پذیرفت. با در نظر گرفتن 3تیمار و 3 تکرار برای هر یک از آنها، 9 سطل یکسان بکار گرفته شد که به مقدا ر 10 لیتر آبگیر ی و با PL تراکم 100 لارو مرحله زواییک در لیتر ذخیره سازی گردیدند.. دوره آزمایش از مرحل ه زواییک تا 15 16 و 25 میزان بقا بررسی شدند.نتایج نشا ن داد که بیشترین مقداربازماند گی به درصد، بودکه در پایان روز 12، 68/00) در تیمار 3 PL و 15 PL5، PL برای تست استرس شوری 10 قسمت در هزار در مراحل 1 64) در / 61 و 67 /33، 60/00) 53)و تیما ر 2 / 46 و 33 /67، 48/ 75) بود که نسبت به تیما ر شاه د(33 / 72/33 و 67 دارای تفاوت معنی داری بوده است.بیشتری ن مقدا ر بازماند گی به درصد برای تست استر س P < 0/ سطح 05 86)بدست آمد که در / 80 و 00 /00،084/ شوری 20 قسمت در هزا ر در تیما ر 3 بترتیب در مراحل مذکو ر(00 دارای تفاوت معن ی داری بودند و برای تس ت P< 0/ 66)در سط ح 05 / 65 و 00 /33، 65/ مقایسه با تیمار شاهد(00 83)محاسبه گردید که نسبت به تیما ر / 76 و 33 /00، 81/33) استرس فرمالین 100 قسمت در میلیون نیز در تیمار 3 تفاوت معنی داری داشتند. P< 0/ 69)در سطح 05 / 68 و 67 /33، 73/33) 58)و تیمار 2 / 56،52 و 67 / شاهد (33
زبان:
فارسی
صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p647479 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!