فهرست مطالب

پژوهش های بالینی دام های بزرگ - پیاپی 5 (زمستان 1387)
 • پیاپی 5 (زمستان 1387)
 • 66 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/05/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • غلامرضا اسدنسب، غفور موسوی، امید بلورانی صفحه 1
  اولتراسونوگرافی قلب به عنوان یکی از روش های تصویر برداری تشخیصی در دامپزشکی مطرح است. یکی از موارد استفاده از اکوکاردیوگرافی، محاسبه کوتاهی نسبی قلب اس ت که در دامپزشکی نیز کاربرد دارد و الگوی استانداردی برای تخمین آن وجود دار د.مطالعه حاضر نیز یکی از کاربردهای مهم اکوکاردیوگرافی وشاخص کوتاهی نسبی رادر سگ نشان می دهد. در این مطالعه ش ش قلاده سگ نژادمخلوط تحت عملیات استاندارد اکوکاردیوگرافی قرار گرفتندو کوتا هی نسبی قلب آنها در نمای کوتاه وطولی در هر دو حالت پایان دیاستول و پایان سیستول با استفاده از فرمول خاص محاسبه گشت که دراین مطالعه بین میانگین کوتاهی نسبی قلب در نماهای کوتاه وطولی درحالت های پایان دیاستول و پایان سیستول اختلاف معنی داری مشاهده نشد.همچنین ق طر حفره داخلی بطن چپ در پایان سیستول و پایان دیاستول درهردونمای کوتاه و طولی اندازه گیری شد که اختلاف معنی داری بین میانگین آنها مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: کوتاهی نسبی، اولتراسونوگرافی، سگ
 • جمشید قیاسی قلعه کندی، کامبیز ناظرعدل، رامین سلامت دوست نوبری، یحیی ابراهیم نژاد، ابوالفضل قربانی، حبیب کار آموز صفحه 7
  به منظور تعیین اثر سطوح مختلف پرلیت بر فع الیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در روده کوچک جوج ه های 4 در قالب × این آزمایش انجام گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل 2 (Ross گوشتی سویه راس (308 طرح کاملا تصادفی با 180 قطعه جوجه گوشتی نر در سه تیمار (صفر، 2 و 4 درص د) و هر تیمار در 3 تکرار 20 قطعه ای انجام ش د. تیمار شاهد با جیره فاقد پرلیت و تیمارهای آزمای شی با جیره غذایی حاوی 2 و 4 درصد پرلیت 36 و 42 روزگی از هر تکرار 2 قطعه جوجه انتخاب و در آزمایشگاه از قسمت، 28، تغذیه شدن د. در سنین 21 70 و 90 درصد طول روده کوچک) نمونه گیری شد و فعالیت، 50، 30، 10، های مختلف روده کوچک آنها (1 مورد تجزیه وتحلیل آماری در SAS آنزیم آلکالین فسفاتاز اندازه گیری گردی د. داده ها با استفاده از نرم افزار سطح احتمال 5 درصد صورت گرف ت. نتایج حاکی از این بود که مصرف پرلیت موجب افزایش معن ی دار بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در هفت ه ها و قسمت های مختلف روده کوچک جوج ه های گوشتی در تیماره ای نظر به این که آلکالی ن فسفاتاز روده در هضم وجذب اسیدهای چرب با زنجیره بلند (P< 0/ آزمایش گردی د (05 و کلسترول در دیواره روده و بلوغ پرزهای روده می شود و از آن جائی که تاثیر پرلیت بر روده مورد تحقیق واقع نشده است مطالعه زیر طراحی و انجام گرفت.
  کلیدواژگان: پرلیت، آلکالین فسفاتاز، روده باریک و جوجه گوشتی
 • نگین حیدری، پریسا نجاتخواه، زهره رمضانپور، میترا صباحی اصل صفحه 15
  سمومی که در آبه ای جا ری و در د ریاها به و سیله جلبکها تولید می شوند در صورتیکه به وسیله انسان، ماهیها و حیوانات خورده ش وند م ی تواند اثرات مخرب و حتی کشنده داشته با شند. این سموم در هنگام ایجاد بلوم توسط سیانوباکتریا در آب ایجاد م یشوند. عوامل زیادی از جمله نور، حرارت، دی اکسید کربن، مواد فسفره و نیتروژنه در تشکیل بلوم و رشد سریع جلبکها دخالت دارند. در پژوهش حاضر اثر غلظت های مختلف فسفر بر میزان رشد با هدف بررسی اثر تحریک کنندگی یا باز دارندگی این ماده بر رشد این Jaaginema sp. جلبک سیانوباکتر آزمایش با 2 گروه تیمار و یک Jaaginema sp. جلبک مورد بررسی قرارگرفت. پس ازخالص سازی جلبک با تغییرات فسفات در) BG و 11 Z گروه شاهد در 4 تکرار (در مجموع 9 گروه) با استفاده از محیط کشتهای 8 25 درجه سانت یگراد و شدت نور 2200 لوکس) قرار داده شد و پس ± تیمارها) در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 را نشان دا د. ریسه ها به مدت 20 Z تا سبز فسفری در 8 BG از 48 ساعت این گونه رنگهای متفاوتی از زرد در 11 و میزان تقسیم سلولی در روز (μ) روز، به طور روزانه به وسیله لام هموسیتومت ر شمارش شدن د. سرعت رشد ویژه 6/2) بسیار g l- برای هر گروه محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش فسفات به میزان دو برابر(1 (G) 9/3) برای رشد این سیانوباکتر م یباش د. با آزمایشاتی که انجام شد رشد جلبک g l- مؤثرتر از سه برابر (1 در مقدار ذکر شده بیشتر بوده ومقدار بالاتر از این عدد می تواند رشد باز دارنده داشته باش د. Ja ginema sp.
  نتایج تایید مینماید فسفر عامل محدود کننده برای رشد این سیانوباکتر بوده و در شکوفایی و آزاد شدن سم آن در تشکیل شکوفایی و رشد سریع جلبکی دخالت دارند.
  کلیدواژگان: فسفات، سیانو باکتر، Jaaginema sp، رشد، شکوفایی جلبکی
 • بهرام عمواوغلی تبریزی، هادی خیاط نوری، کمال اسدزاده، امین زرگرزاده صفحه 21
  این مطالعه به منظور ار زیابی اثرات دار وی اکستا زی بر ت غیی رات گلو کز و چر بیها و لیپوپروتئینها صورت 3 ساله نژاد مخلوط انتخاب شد. قبل از تجویز دارو نمونه خون اخذ و /5- گرفت. برای این کار 5 قلاده سگ نر 4 150 و به mg/kg به عنوان زمان صفر یا شاهد ثبت گردید. سپس به هر کدام از سگها قرص اکستازی با دوز 24 و 48 ساعت، 7 و 20 روز بعد از، 8، 4، 2، صورت تک دوز خورانده شد و در مراحل زمانی 30 دقیقه، 1 تجویز دارو، خونگیری از ورید سفالیک سگها به عمل آمد و نمونه سرم جدا ش د. مقادیر سرمی گلوکز، تری به روش رنگ سنجی و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و به VLDL و LDL، HDL، گلیسرید، کلسترول کارگیری کیتهای تشخیصی زیست شیمی اندازه گیری گردی د. نتایج حاصله از این مطالعه، افزایش آماری VLDL تا 8 ساعت بعد از تجویز دارو و تری گلیسرید و LDL معنی داری در مقادیر سرمی گلوکز، کلسترول و تغییرات HDL ولی مقادیر سرمی. (P< 0/ تا 24 ساعت بعد از تجویز دارو در مقایسه با گروه شاهد نشان داد(05 که می تواند ناش ی از تا ثیر دارو در کبد و (P > 0/ آماری معن ی داری را نشان نداد و در حد نرمال بوده اس ت(05 متابولیسم بدن باش د. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف کوتاه مدت ای ن دار وی مخدر م ی تواند در متابولیسم چربیها و لیپوپروتئینها اختلال ایجاد کرده و با مرور زمان فرد را مستعد بیماریهای مختلف نماید.
  کلیدواژگان: اکستازی، گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین، سگ
 • سیامک عطاری صفحه 29
  آنتریتهای انگلی از عوامل اصلی کاهش وزن گله در مرغدا ریهای گوشتی بوده واکثر مرغداران شهرستان، در طول دوره پرورشی با بروز آنتریتها مواجه و در پایان دوره با مشکل کاهش تو لید، دست به گریبان بودن د. در این بررسی، تعداد 380 قطعه طیور گوشتی، در شهرستان مهاباد، در طی 11 ماه از نظر شیوع و تعیین انواع تغیی رات هیستوپاتولوژیک آنتریتهای انگلی، مورد بررسی قرار گرفتند.در تمام موارد انگل جدا شده تک یاخته کوک سیدیا 6 در 100000 تعیین گردید. در بررسی پارا زیتولوژیک فراوانی اوو سی ست در روش لام / بوده و شیوع بیماری 9 26/ 36 درصد، فراوانی آنتریت انگلی بصورت کوک سیدیازیز 3 / 17 درصد و در روش شناوری 3 / مرطوب 1 36 درصد تعیین شد. در بررس ی / درصد و بصورت کوک سیدیوزیز 10 درصد و در مجموع فراوانی آنت ریت انگلی 3 25 درصد- / 45 درصد، خونریزی 3 / 74 درصد، ادم زیر مخاطی 3 / هیستوپاتولوژیک فراوانی ادم مخاطی 2 3 درصد، / 27 درصد، وجود اووسی ست در مخاط روده 4 / 30 درصد، نکروز سلو لی 1 / هیپرپلازی انترو سیتها 8 18 درصد تعیین شد. بی شترین / وجود مراحل تک ثیرجنسی و غیرجنسی 10 درصد، ان فیلتراسیون سلوله ای التهابی 2 درصد فراوانی کوک سیدیازیز، به میزان 21 درصد، در سن 4 هفتگی و بیشترین درصد کوک سیدیوزیز،به می زان 42/1 درصد، در سن 7 هفتگی دیده می شود. همچنین، مشخص گر دید که آنت ریت انگلی باافز ایش ض ریب تب دیل غذایی (کاهش قابلیت تبدیل دان به گوشت) ارتباط مستقیم دار د.در یافته های جان بی مشخص گر دید بین آنت ری ت انگلی با نواحی درگیر روده (دوازدهه) براساس طبقه بندی جانسون- رد 2 ارتباط معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: هیستوپاتولوژی، کوکسیدیازیز، کوکسیدیوزیز، آنتریت، مهاباد
 • امیرهوشنگ بحری صفحه 37
  این پژوهش در کارگاه تکثیر هرمز لارو واقع در بخش کوهستک شهرستا ن مینا ب در سا ل 1385 صورت گرفت و کوشش شد کارایی واکسن ویبروماکس و میزان بازماند گی تست های استر س شور ی و فرمالین در بررسی (Fenneropenaeus indicus) میگوی سفید هندی PL و 15 PL5، PL مراحل پست لاروی 1 (Artemia شود. اث ر واکس ن ویبروماک س از طری ق غوط ه وری (تیما ر 2)و غنی ساز ی ناپل ی های آرتمی ا تیمار 3) وگروه شاهد (تیمار 1)، جهت مقایسه بررسی گردیدند. این تحقیق در قالب یک) franciscana) طرح کاملا تصادفی، اجرا شد و مقایسه میانگین هااز طریق آزمون دانکن صورت پذیرفت. با در نظر گرفتن 3تیمار و 3 تکرار برای هر یک از آنها، 9 سطل یکسان بکار گرفته شد که به مقدا ر 10 لیتر آبگیر ی و با PL تراکم 100 لارو مرحله زواییک در لیتر ذخیره سازی گردیدند.. دوره آزمایش از مرحل ه زواییک تا 15 16 و 25 میزان بقا بررسی شدند.نتایج نشا ن داد که بیشترین مقداربازماند گی به درصد، بودکه در پایان روز 12، 68/00) در تیمار 3 PL و 15 PL5، PL برای تست استرس شوری 10 قسمت در هزار در مراحل 1 64) در / 61 و 67 /33، 60/00) 53)و تیما ر 2 / 46 و 33 /67، 48/ 75) بود که نسبت به تیما ر شاه د(33 / 72/33 و 67 دارای تفاوت معنی داری بوده است.بیشتری ن مقدا ر بازماند گی به درصد برای تست استر س P < 0/ سطح 05 86)بدست آمد که در / 80 و 00 /00،084/ شوری 20 قسمت در هزا ر در تیما ر 3 بترتیب در مراحل مذکو ر(00 دارای تفاوت معن ی داری بودند و برای تس ت P< 0/ 66)در سط ح 05 / 65 و 00 /33، 65/ مقایسه با تیمار شاهد(00 83)محاسبه گردید که نسبت به تیما ر / 76 و 33 /00، 81/33) استرس فرمالین 100 قسمت در میلیون نیز در تیمار 3 تفاوت معنی داری داشتند. P< 0/ 69)در سطح 05 / 68 و 67 /33، 73/33) 58)و تیمار 2 / 56،52 و 67 / شاهد (33
  کلیدواژگان: پست لارو، غنی سازی، واکسن ویبروماکس، میگوی سفید هندی، آرتمیا
 • مهران نصیری، سهراب رسولی، حنظله محمد مفخمی صفحه 43
  هدف از این مطالعه برر سی ض ایعات هیستوپاتولوژیک بوجود آمده در ن تیجه آلود گیهای کرم ی موجود در طیور بو می اطراف شهرستان ارومیه بوده که در طی آن 20 قطعه مرغ بومی به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از یوتانایز کردن این نمونه ها تمام قسمت های روده خارج گردید. سپس موارد آلوده به انگل به آزمایشگاه انگل شناسی انتقال یافته و انگل های حاصله پس از ثبوت مورد شناسایی قرار گرفتن د. در این بررسی مشخص شد که 10 مورد از این تعداد طیور به انگلهای مختلفی آلوده بودند که در 6 مورد آلود گی به نماتود شامل آسکاریدیا گالی، سوبولورا برومپتی و هتراکیس گا لیناروم و در 4 مورد آلودگی به سستود دیده شد. هیچ گونه آلودگی به ترماتود رویت نگر دید، مجموعا تعداد 8 عدد رایه تینا بدست آمد و هیچ گونه آلودگی به آکانتوسفال مشاهده نش د. نمونه هایی از قسمتهای مختلف روده پرندگان آلوده پس از قرار گرفتن در محلول فرمالین بافر 10 % و ثبوت بافتی به آزم ایشگاه پاتولو ژی انتقال یافت و مورد رنگ آمیزی هماتوک سیلین – ائو زین و برر سی میکروسکوپیک قرار گرف ت. در برر سی هیستوپاتولوژیک 1 مورد پرخو نی در بافت همبند سرو زی (لایه خارجی) دیده ش د. در تمام 10 مورد ارتشاح سلوله ای آما سی در مخاط یافت شد که در 9 مورد ای ن سلولها از نوع تک هسته ای (لنفوپلاسموسیتیک)و در 2 مورد هتروفیلیک بودند. در 3 مورد ریزش شدید سلولهای ویلوس های روده و در 1 مورد پرخونی در راس پرزها یافت ش د. دیگر یافته ها شامل، نکروز در مخاط در 1 مورد، هایپرپلازی مخاط و فیبروز در قسمتهائی ازمخاط در 1 مورد دیگر بود.
  کلیدواژگان: آسکاریدیا گالی، سوبولورا برومپتی، هتراکیس گا لیناروم، آکانتوسفال، لنفوپلاسموس یتیک، هتروفیلیک، رایه تینا
 • فریدون حیدرپور، جلال درخشنده، آرمان فکری، پوریا حیدرپور صفحه 49
  اختلال در آشامیدن، در دسترس نبودن مایعات، ناتوان یهای شدید، افزایش دفع مایعات از طرق کلی وی و غیر کلیوی و افزایش مصر ف نمک از علل اصلی هیپرناترمی می باشد. نظر به اینکه در هیچ تحقیقی بررسی علائم چشمی بطور اخص مورد برر سی قرار نگرفته است، لذا هدف این مطالعه بررسی سیر تغییرات چشمی ناش ی از 250 ± هیپرناترمی در رت، خوکچه و خرگوش بو د. روش کار بدین صورت بود که 50 رت نژاد وی ستار 20 3 و 4 درصد /5، 3، گرمی بطور تصاد فی در 5 گروه تق سیم گر دیدند، به منظور ایجاد هیپرناترمی محلول های 2 کلرور سدیم در آب مقطر تهیه گردید گروه کنترل در طول مدت آزمون از آب شرب و گروه های تست از محلول ه ای نمکی اختصاصی گروه استفاده نمودند س ایر شرایط زیستی گروه ها یکسان بو د. با شروع استفاده از محلول ه ای نمکی، مع اینات چش می با استفاده از اسلیت لامپ و دوربین ته چشمی صورت گرفت، پاسخ چشم به محرکها نیز مورد برر سی قرارگرف ت. همین آزمون با شر ایط مشابه درخوکچه هن دی و خرگوش نی ز انجام 3 رو ز) از محلول کلرور سدیم 2% با تغییرات چش می س ریع و چشم گیری همراه - گردید. استفاده کوتا ه مد ت(5 نبود، اما استفاده ط ویل المدت (بیش از یک هفته) آن با صدمات عروقی و سایر نشانه ه ای چش می همراه بود. 3-4 روز پس از استفاده از محلول کلرور سدیم 3% و غلیظ تر بدنبال افز ایش سطح سرمی س دیم، جدا شد گی خونریز ی در شبکی ه و زجاجیه رتها مشاهده، (PVD:Posterior Vitreous Detachment)، شبکیه گردید. دیگر نشانه های چشمی هیپرناترمی شامل کدورت قرنیه وعدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، جمع شدگی زجاجیه و هیپوتونی چشم بود. نتیجه گیریحاصل از این کار این است که هیپرناتر می و هیپراسمولاریتی PVD شروع کننده ت غییرات چش می بود، بدنبال از دست رفتن آب ویتره و جمع شدن آن، جدا شدگی شبکیه و بروز نموده و صدمات عرو قی، خونریز ی در شبکیه و زجاجی ه ایجاد گر دید. سیر پیشرونده هیپرناترمی، کدورت قرنیه و عدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، کولاپس ویتره و هیپوتونی چشم را در حیوانات بهمراه داشت.
  کلیدواژگان: هیپرناترمی علائم چشمی، کدورت قرنیه و عدسی، کوری، خونریزی شبکیه
 • صفحه 57