بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک ناشی از آلودگیهای کرمی در روده طیور بومی اطراف شهرستان ارومیه

چکیده:
هدف از این مطالعه برر سی ض ایعات هیستوپاتولوژیک بوجود آمده در ن تیجه آلود گیهای کرم ی موجود در طیور بو می اطراف شهرستان ارومیه بوده که در طی آن 20 قطعه مرغ بومی به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از یوتانایز کردن این نمونه ها تمام قسمت های روده خارج گردید. سپس موارد آلوده به انگل به آزمایشگاه انگل شناسی انتقال یافته و انگل های حاصله پس از ثبوت مورد شناسایی قرار گرفتن د. در این بررسی مشخص شد که 10 مورد از این تعداد طیور به انگلهای مختلفی آلوده بودند که در 6 مورد آلود گی به نماتود شامل آسکاریدیا گالی، سوبولورا برومپتی و هتراکیس گا لیناروم و در 4 مورد آلودگی به سستود دیده شد. هیچ گونه آلودگی به ترماتود رویت نگر دید، مجموعا تعداد 8 عدد رایه تینا بدست آمد و هیچ گونه آلودگی به آکانتوسفال مشاهده نش د. نمونه هایی از قسمتهای مختلف روده پرندگان آلوده پس از قرار گرفتن در محلول فرمالین بافر 10 % و ثبوت بافتی به آزم ایشگاه پاتولو ژی انتقال یافت و مورد رنگ آمیزی هماتوک سیلین – ائو زین و برر سی میکروسکوپیک قرار گرف ت. در برر سی هیستوپاتولوژیک 1 مورد پرخو نی در بافت همبند سرو زی (لایه خارجی) دیده ش د. در تمام 10 مورد ارتشاح سلوله ای آما سی در مخاط یافت شد که در 9 مورد ای ن سلولها از نوع تک هسته ای (لنفوپلاسموسیتیک)و در 2 مورد هتروفیلیک بودند. در 3 مورد ریزش شدید سلولهای ویلوس های روده و در 1 مورد پرخونی در راس پرزها یافت ش د. دیگر یافته ها شامل، نکروز در مخاط در 1 مورد، هایپرپلازی مخاط و فیبروز در قسمتهائی ازمخاط در 1 مورد دیگر بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p647480 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!