اطلاعات جدید پیرامون قارچ های عامل سفیدک پودری درختان و درختچه های جنگلی ارسباران

چکیده:
به منظور شناسایی قارچ های مولد بیماری سفیدک پودری روی درختان و درختچه های جنگلی ارسباران در آذربایجان شرقی، نمونه های متعددی که طی سالهای 84-1376 از این جنگل ها جمع آوری شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق، در مجموع 19 آرایه از قارچ های تیره Erysiphaceae به نامهای Erysiphe adunca var. adunca، E. alphitoides var. alphitoides، E. berberidis var. asiatica، E. celtidis، E. clandestina var. clandestina، E. coluteae،E. lonicerae var. lonicerae، E. necator var. necator، E. paradoxa، E. prunastri var. prunastri، E. viburni، Oidium carpini، Phyllactinia fraxini، Ph. guttata، Ph. mali، Ph. roboris، Podosphaera leucotricha، P. pannosa و Sawadaea bicornis روی 29 گونه از درختان و درختچه های موجود در این مناطق شناسایی شدند. در میان قارچ های شناسایی شده، Erysiphe viburni برای مجموعه قارچ های ایران گونه ای جدید است و درخت Salix aegyptiaca برای قارچ Phyllactinia fraxini میزبانی جدید (Matrix nova) بشمار می رود. همچنین درخت Malus orientalis برای قارچ Podosphaera leucotricha، درختچهVitis sylvestris برای قارچ Erysiphe necator var. necator، درختان و درختچه های Carpinus betulus، Cornus mas و Vitis sylvestris برای قارچ Phyllactinia guttata، درختCrataegus meyeri برای قارچ Ph. mali و درختچه های Rosa boissieri، R. canina، R. foetida و R. moschata برای قارچ Podosphaera pannosa میزبانهای جدیدی در محدوده ایران می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
98 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p648382 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!