کارآیی آلوم توام با کیتوزان و پروتئین انعقادی مورینگا اولیفرا در حذف ذرات کلوئیدی و باکتری ها از آب های کدر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کیتوزان و پروتئین انعقادی مورینگا اولیفرا از منعقدکننده های طبیعی هستند که امروزه به منظور رفع مشکلات مربوط به منعقدکننده های شیمیایی، کاربرد فراوانی پیدا کرده اند. این مطالعه به منظور تعیین کارآیی این ترکیبات طبیعی به عنوان کمک منعقدکننده به همراه آلوم، برای حذف ذرات کلوئیدی، باکتری های اشرشیاکلی و استرپتوکوکوس فیکالیس در شرایط بهینه انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه مداخله ای شبه تجربی، نمونه های آب ساختگی با کدورت های کم (NTU20-10)، کدورت متوسط (NTU120–100) و کدورت زیاد (NTU220–200) تهیه شد. غلظت بهینه آلوم توام با کمک منعقدکننده ها و PH بهینه از طریق آزمایش جار تعیین گردید. سنجش کدورت از طریق دستگاه کدورت سنج HACH مدلP2100و براساس اصل پراکندگی نور صورت گرفت. نمونه برداری از عمق10 سانتی متری زیر سطح آب برای تعیین کدورت و حذف باکتری ها انجام گرفت. آزمون تی زوج با ضریب اطمینان 95 درصد در این مطالعه استفاده شد.
یافته ها
غلظت بهینه آلوم برای کدورت های کم، متوسط و زیاد به ترتیب 40، 20 و 20 میلی گرم در لیتر و PH بهینه 5/7-7 به دست آمد. کاربرد پروتئین انعقادی مورینگا بین 5/12 تا 5/62درصد و کایتوزان بین 50 تا 5/87درصد غلظت منعقدکننده آلوم را در کدورت های مختلف کاهش داد و آلومینیوم باقی مانده را تا زیر 0.2 mg/l رساند. میزان حذف باکتری ها بین 90 تا 9999/99درصد بود و بعد از 24 ساعت هیچ گونه رشد مجددی از باکتری ها در نمونه های آب تصفیه شده مشاهده نگردید.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که کیتوزان و پروتئین انعقادی مورینگا اولیفرا به عنوان کمک منعقدکننده، بدون فیلتراسیون، کدورت آب را تا زیر NTU5 کاهش می دهند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
60
لینک کوتاه:
magiran.com/p690287 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!