سنتز و کاربرد ماده رنگزای دیسپرس 3-(6-((4-اتیل2-هیدروکسی اتیل)آمینو)فنیل)دی آزینیل)-1، 3-دی اکسو- H1-بنزو [de] ایزوکوئینولین-2- (H 3)ایل) پروپانوئیک اسید

چکیده:
یک ماده رنگزای دیسپرس بر پایه نفتالیمید با به کار بردن 3-(6-آمینو-1، 3-دی اکسو-H1- بنزو [de] ایزوکوئینولین-2-(H3)-ایل) پروپانوئیک اسید به عنوان جزء دی آزوته شونده و N- اتیل-N- هیدروکسی اتیل آنیلین به عنوان جزء جفت شونده سنتز گردید. ماده رنگزای سنتز شده پس از خالص سازی به روش های آنالیز دستگاهی FTIR، 1HNMR، DSC و UV-Vis شناسایی گردید. ویژگی های اسپکتروفوتومتری ماده رنگزا در حلال های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ماده رنگزای سنتز شده دارای اثر سولواتوکرومیزم مثبت بوده و دارای طول موج بیشینه جذب و ضریب جذب مولار به ترتیب nm524.3 و l mol-1cm-1 34125 در استن می باشد. ماده رنگزای سنتز شده جهت رنگرزی الیاف نایلون، پلی استر و آکریلیک به کار برده شد و اثر دما، زمان و قابلیت رنگرزی بر روی سه لیف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماده رنگزای سنتز شده قابلیت رنگرزی خوبی بر روی الیاف نایلونی دارد و دارای ثبات شستشویی 5، ثبات مالشی 5 و ثبات نوری 3 بر روی این لیف می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
257
لینک کوتاه:
magiran.com/p716585 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!