فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 10، زمستان 1388)
 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/12/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • وحید توکلی، محسن محسنی، مهران رستمی صفحه 209
  این تحقیق به بررسی آمایش سطح کربنات کلسیم توسط عامل اتصال دهنده سیلانی می پردازد. در ابتدا آمایش به طور مستقیم در محیط اتانول انجام شد. پارامترهای واکنش از جمله دما، pH و همچنین روش آبکافت تغییر داده شدند. با استفاده از آزمون های طیف سنجی زیر قرمز، آنالیز حرارتی و کدورت سنجی نمونه ها بررسی شدند. نتایج نشان داد آماده سازی به صورت مناسب صورت نگرفته است. در صورتی که آمایش با اسید فسفریک در ابتدا انجام گیرد، واکنش گروه سیلانی با ذرات به راحتی انجام گرفته و حتی پس از شستشوی نمونه ها از روی سطح جدا نمی شوند. میزان سیلان آمایش شده روی کربنات کلسیم از پیش آمایش شده با اسید فسفریک، در مجموع 1.67% وزنی نسبت به کربنات کلسیم بود. که از این میزان، حدود 1.06% آن با سطح پیوند فیزیکی ایجاد کردند که با شستشو از روی سطح جدا شدند و 0.61% آن با سطح پیوند شیمیایی مقاوم در برابر آب تشکیل دادند.
  کلیدواژگان: عامل اتصال دهنده سیلانی، کربنات کلسیم، آمایش
 • مرتضی احسانی، یوسف جهانی صفحه 223
  در این مطالعه اصلاح واکنشی کامپوزیت های پروپیلن تالک با استفاده از ضایعات پوشش پودری اپوکسی پلی استر در یک اکسترودر دو مارپیچه انجام و خواص مکانیکی و ریخت شناسی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه ریخت شناسی نشان می دهد که ضایعات پودری موجب بهبود پخش ذرات تالک در بستر پلی پروپیلن شده و موجب تسهیل در جهت گیری ذرات تالک در جهت جریان قالب گیری می شود. نمونه عاری از اپوکسی پلی استر با افزایش زمان فرسودگی کاهش خواص شدیدی دارد که با افزودن اپوکسی پلی استر موجود در ضایعات پوشش پودری این خواص به میزان بسیار کمتری افت نشان داده و در نمونه پلی پروپیلن حاوی 20% تالک با افزودن 20% ضایعات، کامپوزیت تقریبا در مقابل فرسودگی حرارتی مقاوم شده است. بهبود مقاومت خواص مکانیکی در کامپوزیت ها در برابر اثرات فرسودگی می تواند ناشی از چسبندگی رزین های پلی استر و اپوکسی موجود در ضایعات بر روی تالک باشد که این مساله با توجه به وجود ناخالصی های فلزی در پرکننده های معدنی که موجب تسریع فرسودگی حرارتی پلیمرها می شود، قابل توجیه است. پخت رزین های اپوکسی پلی استر موجود در ضایعات پوشش پودری موجب تمرکز تنش و در نتیجه تضعیف خواص مکانیکی نظیر ضربه پذیری می شود.
  کلیدواژگان: ضایعات پوشش پودری، رزین اپوکسی، پلی استر، پلی پروپیلن
 • اسفندیار پاکدل، مجید منتظر صفحه 233
  یکی از مشکلات کالای پشمی پایداری کم آن در برابر نور و در نتیجه زردی است. روش های مختلفی برای کاهش زرد شدن آن مورد توجه قرار گرفته است که یکی از آنها پوشش سطح پشم با ترکیبات جاذب پرتو فرابنفش است. در این تحقیق پارچه پشمی با مقادیر مختلف نانو دی اکسید تیتانیوم و بوتان تترا کربوکسیلیک اسید عمل شده، سپس نمونه ها پخت و پس از سه ساعت نوردهی تغییرات رنگی آنها توسط اسپکتروفوتومتر بررسی شده است. نتایج نشان دادند که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تاثیر خوبی در جلوگیری از زرد شدن پشم در مقابل نور فرا بنفش دارند و با توجه به غلظت نانو دی اکسید تیتانیوم مقدار تاثیر آن متفاوت است.
  کلیدواژگان: پشم، زردی و سفیدی، جاذب پرتو فرابنفش، نانو دی اکسید تیتانیوم، عامل شبکه کننده
 • علیرضا فخاری زواره، سمیه باقی پور صفحه 243
  در این تحقیق، استخراج ماده رنگزای غذایی از چغندر قرمز و بررسی شرایط پایداری آن با استفاده از اسپکتروفوتومتر مرئی- فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفت. پس از عملیات آماده سازی نمونه های چغندر قرمز، انواع روش های استخراج عصاره (آبگیری و استخراج جامد-مایع) و پایداری عصاره تولیدی، تحت شرایط مختلف مانند pH، دما، نور و تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره استخراج شده از روش آبگیری در دماهای پایین تر از oC 25، 5 pH =و در شرایط تاریکی از پایداری بیشتری برخوردار می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رنگدانه موجود در چغندر قرمز ظرفیت بالایی برای استفاده در صنایع غذایی، مخصوصا مواد غذایی سرد را دارد.
  کلیدواژگان: چغندر قرمز، بتاسیانین، استخراج، پایداری عصاره، خواص طیفی، ماده رنگزای غذایی
 • رضا سلیمی، حسن سامعی، علی اصغر صباغ الوانی، علی اصغر سرابی، محمدرضا تحریری صفحه 251
  در این تحقیق پس از تهیه یک رنگدانه معدنی با ساختار Eu2+:SrMgAl2SiO7 به روش سل ژل، سعی شد تا مشخصه های نورتابی، رنگی و ریزساختاری آن بررسی و تاثیر زمان پخت بر روی خواص فسفر نهایی با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)، دستگاه اسپکتروفوتومتر و میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مطالعه گردد. همچنین با استفاده از معادله شرر روشن شد که با افزایش زمان پخت، اندازه بلورک ها افزایش یافته و اندازه بلور های رنگدانه نهایی پخت شده در دمای oC1200، 40-30 نانومتر تخمین زده شد. به علاوه مشخص گردید که فسفر تلقیح یافته با یون های یورپیوم زمانی که تحت پرتو 260 نانومتر تهییج می شود، یک نور آبی رنگ نسبتا خالص با مختصات رنگی (0.077=y، 0.187=x) که مربوط به انتقال 4f 7 → 4f 65d 1 یون های یورپیوم است، از خود ساطع می نماید که خلوص رنگی آن نیز با طولانی تر شدن زمان پخت افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: رنگدانه، نانو بلور، رنگ سنجی، گسیل آبی، سل، ژل
 • کمال الدین قرنجیگ، فرهاد عامری، فرحناز صدر دادرس، علیرضا خسروی صفحه 257
  یک ماده رنگزای دیسپرس بر پایه نفتالیمید با به کار بردن 3-(6-آمینو-1، 3-دی اکسو-H1- بنزو [de] ایزوکوئینولین-2-(H3)-ایل) پروپانوئیک اسید به عنوان جزء دی آزوته شونده و N- اتیل-N- هیدروکسی اتیل آنیلین به عنوان جزء جفت شونده سنتز گردید. ماده رنگزای سنتز شده پس از خالص سازی به روش های آنالیز دستگاهی FTIR، 1HNMR، DSC و UV-Vis شناسایی گردید. ویژگی های اسپکتروفوتومتری ماده رنگزا در حلال های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ماده رنگزای سنتز شده دارای اثر سولواتوکرومیزم مثبت بوده و دارای طول موج بیشینه جذب و ضریب جذب مولار به ترتیب nm524.3 و l mol-1cm-1 34125 در استن می باشد. ماده رنگزای سنتز شده جهت رنگرزی الیاف نایلون، پلی استر و آکریلیک به کار برده شد و اثر دما، زمان و قابلیت رنگرزی بر روی سه لیف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماده رنگزای سنتز شده قابلیت رنگرزی خوبی بر روی الیاف نایلونی دارد و دارای ثبات شستشویی 5، ثبات مالشی 5 و ثبات نوری 3 بر روی این لیف می باشد.
  کلیدواژگان: ایزوکوئینولین، ماده رنگزای دیسپرس، سولواتوکرومیزم، سنتز، رنگرزی
 • محمد شاور، امیر کیومرثی، رامین خواجوی صفحه 267
  در این تحقیق از نانوهیدروکسید آلومینیوم (ATH) به عنوان یک ماده تاخیر انداز شعله با غلظت های مختلف به منظور پوشش دهی الیاف سلولزی استفاده شده و در ادامه پارامترهای موثر در فرآیند و همچنین تغییرات ایجاد شده در خصوصیات حرارتی و رنگی محصول توسط روش هایSEM، TGA، DSC و اسپکتروفوتومتری انعکاسی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده نانوهیدروکسید آلومینیوم به عنوان یک عامل دیرسوز کننده دوست دار محیط زیست مناسب برای کالای پنبه ای می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین نتایج اسپکتروفوتومتری انعکاسی موید آن است که پوشش اعمال شده تاثیر نامطلوبی بر خصوصیات رنگی محصول ندارد.
  کلیدواژگان: سلولز، نانوهیدروکسید آلومینیوم، پوشش دهی، تاخیرانداز شعله، مولفه های رنگی
|
 • V. Tavakkoli, M. Mohseni*, M. Rostami Page 209
  This work reports the surface treatment of calcium carbonate using a silane coupling agent. To this end, a direct method was used in which different parameters including temperature, pH as well as hydrolysis method were studied. Sample characterization was performed utilizing FT-IR spectroscopy, thermal gravimetric analysis and turbidimetry. It was revealed that the coupling agent is unable to chemically attach to the surface unless a pretreatment with phosphoric acid was conducted. The amount of silane analyzed in the presence of this acid was measured to be 1.67 wt% in which 1.06 wt% was found physically bonded to the surface, while 0.61 wt% remained chemically attached. The dispersion behavior of the treated particles was studied in water and toluene using turbidimetric analysis. J. Color Sci. Tech. 3(2010),209-221 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Silane coupling agent, Calcium carbonate, Treatment
 • M. Ehsani*, Y. Jahani Page 223
  In this study reactive modification of polypropylene (PP) and talc composites by powder coating waste (PCW) on a corotating twin screw extruder was studied and morphology and mechanical properties were evaluated. The morphological study of the composites showed that the use of powder coating waste improved the dispersion of talc in PP and leads to orientation of talc plates in the flow direction of the injection mold. The PP-talc composite shows high loss of mechanical properties with thermal aging in comparison with PP-talc composites which have powder coating waste (PCW). PP + Talc (20%) + PCW (20%) sample shows good resistance against to thermal aging. The improvement of thermal stability of PPTalc- PCW composites can be the result of adhering of epoxy-polyester resin of powder coating waste on talc plates and also to metals impurities. The cured epoxy –polyester resin particles were played the role of stress concentrators and decreased mechanical properties such as impact strength. J. Color Sci. Tech. 3(2010),223-232 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Powder coating wastes, Epoxy, polyester resin, Polypropylene
 • E. Pakdel, M. Montazer* Page 233
  Photo-yellowing is one of the most important drawbacks for wool fabrics. Different methods have been used for decreasingthe yellowing rate. One of them is covering the wool surface by ultraviolet absorbers. In this study wool fabric was treatedwith nano titanium dioxide and butane tetra carboxylic acid, cured and then irradiated for three hours. Yellowness variationsof irradiated samples were detected by a spectrophotometer. The result of this study showed that titanium dioxide was a verysuitable UV absorber and its effect depends on concentration. J. Color Sci. Tech. 3(2010), 233-241 © Institute for ColorScience and Technology.
  Keywords: Wool, Yellowness, whiteness, UV, absorber, Nano titanium dioxide, Cross, linking agent
 • A. R. Fakhari*, S. Baghipour Page 243
  In this work, extraction of a food colorant from red beet and evaluation of its stability by using UV-Vis spectrophotometry was studied. After the step of preparation of red beets, different methods of extraction (solid- liquid extraction and juicing) and effective process parameters such as pH, temperature, light and darkness were evaluated. The extraction of pigment by a juicing method is better than other and it has the most stability at temperatures less than 25 ºC, pH = 5 and darkness. Due to the specification of red beet pigment it has considerable potential for use in the food industry particularly in cold foodproducts. J. Color Sci. Tech. 3(2010), 243-250 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Red beet, Betacyanins, Extraction, Concentrate stability, Spectral characteristics, Food colorant
 • R. Salimi, H. Sameie, A. A. Sabbagh Alvani*, A. A. Sarabi, M. Tahriri Page 251
  This paper reports the luminescence properties and colorimetry of Eu2+ activated SrMgAl2SiO7 pigments prepared via a solgel method. Effect of calcination time on pigment properties has been characterized by X-ray diffraction (XRD) and spectrophotometer. Furthermore, microstructure has been studied by Scanning Electron Microscope (SEM). By using scherrer equation, it was realized that the crystallite size of the synthesized powder increases as time of calcination increases and crystallite size of final product was estimated 30-40 nm. Investigation of luminescence properties, illustrated that Eudopednanocrystals when exposed to 260 nm UV light, showed a uniform and relatively pure blue color that is related to the 4f 7 4f 65d 1 transition of Eu2+ in the phosphor lattice with color coordination (x = 0.187, y = 0.077). Furthermore, it was found that the color purity of the pigment increases as calcinations time increases. J. Color Sci. Tech. 3(2010), 251-256 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Pigment, Nanocrystal, Colorimetry, Blue emitting, Sol, gel
 • K. Gharanjig*, F. Ameri, F. S. Dadras, A. Khosravi Page 257
  A monoazo disperse dye based on naphthalimide was synthesized by using 3-(6-amino-1,3-dioxo-1H-benzo[de]isoquinoline- 2(3H)-yl) propanoic acid as a diazo component and N-ethyl-N-hydroxyethyl aniline as a coupling component. The synthesized dye was purified and characterized by FTIR, 1HNMR, DSC and UV-Vis spectroscopic techniques. Thespectrophotometric characteristics of the dye were investigated in various solvents. The results showed that the synthesized dye has a positive solvatochromism. Wavelength of maximum absorption and molar extinction coefficient in acetone were 524.3 nm and 34125 l mol-1cm-1, respectively. The synthesized dye was applied to nylon, polyester and acrylic fibers and the effects of temperature, time and build up were investigated. The results showed that the synthesized dye had a good build up on nylon which gave excellent wash and rubbing fastnesses and fair light fastness. J. Color Sci. Tech. 3(2010), 257-266 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Isoquinoline, Disperse dye, Solvatochromism, Synthesis, Dyeing
 • M. Shaver, A. Kiumarsi*, R. Khajavi Page 267
  In this study, cellulosic cotton fabrics were treated with different concentrations of nano aluminum hydroxide (ATH) dispertions. The optimum coating method of nano particles and the thermal and color characteristics of cellulosic fabrics were studied using SEM, TGA, DSC and reflectance spectrophotometry and the results were discussed. It was concluded that the ATH could be considered as a suitable envirmentaly friendly fire retardant for cotton. The results also show that the coating has only a small (if any) effect on the color coordinate values of the treated fabric. J. Color Sci. Tech. 3(2010), 267- 275 © Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Cellulose, Nano aluminum hydroxide (ATH), Coating, Flame retardant, Color coordinates