آثار جهانی شدن بر شرایط رفاهی و مصرف دهکهای درآمدی ایران

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی اثر جهانی شدن بر شاخصهای فقر و شرایط رفاهی دهکهای درآمدی خانوارهای شهری و روستایی انجام شده است. ابتدا اثر شاخص جهانی شدن بر قیمت گروه نان و غلات برآورد و سپس اثر افزایش شاخص یاد شده از طریق تغییر قیمت بر مخارج گروه نان و غلات در میان نمونه ای منتخب از خانوارهای شهری و روستایی ارزیابی شد. همچنین اثر تغییر در مخارج بر روی سه شاخص فقر یعنی سرشمار، شکاف و شدت فقر نیز در مناطق شهری و روستایی ارزیابی شد. یافته ها نشان داد که گسترش جهانی شدن موجب کاهش شاخصهای فقر به ویژه در میان خانوارهای شهری می شود. همچنین مشخص شد گسترش جهانی شدن از طریق کاهش قیمت مصرف موجب کاهش مخارج یا افزایش درآمد واقعی می شود و این کاهش در میان دهکهای درآمدی پایین بیش از دهکهای درآمدی بالا است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد بهره مندی خانوارهای شهری از منافع حاصل از جهانی شدن بیش از خانوارهای روستایی است.

زبان:
فارسی
صفحه:
107
لینک کوتاه:
magiran.com/p780066 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!