به کارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت بندی استراتژی های شرکت های تولیدی با استفاد از روش های فریمن و TOPSIS مطالعه ی موردی: شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف از انجام این تحقیق، تدوین و اولویت بندی استراتژی های سازمانی با استفاده از مدل فریمن و روش TOPSIS در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا می باشد. این تحقیق از نظر روش پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد.
جامعه ی آماری این تحقیق شامل ذی نفعان شرکت مورد مطالعه یعنی مدیران، خریداران، تامین کنندگان و کارکنان می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه و در بعضی مواقع بر حسب نیاز، مصاحبه بوده است.
فنون آماری به کار رفته به تناسب نوع سؤالات در جامعه ی آماری کارکنان استفاده شده که آزمون Z برای تحلیل میانگین به کار گرفته شده است، در این تحلیل برآورد میانگین جامعه ی آماری کارکنان از میانگین نمونه تخمین زده شده است. تجزیه و تحلیل حاصل از یافته ها نشان می دهد که میانگین نمره ی به دست آمده برای هر استراتژی جهت کارکنان برآوردی از میانگین جامعه ی آماری آنان می باشد.
با نتایج به دست آمده از تحقیق، 15 استراتژی عملی جهت شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا تدوین شد، که با استفاده از تجزیه و تحلیل مدل TOPSIS اولویت بندی شده، که این اولویت ها با شرح استراتژی ها در پایان مقاله آمده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
24
لینک کوتاه:
magiran.com/p798883 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!